דילוג לתוכן

דע את זכויותך 2019

חזרה

5. מועד הגשת הדוחות

מי שאינו מנהל את חשבונותיו לפי שיטת החשבונאות הכפולה, או שכיר החייב בהגשת דוח, עליו להגיש את הדוח עד ליום 30.4.2020, על נישום המנהל מערכת חשבונות מלאה לפי שיטת החשבונאות הכפולה ומצרף לדוח מאזן וחשבון רווח והפסד, להגיש את הדוחות עד ליום 31.5.2020.

יחיד החייב בהגשת דוח מקוון יגיש אותו עד ליום 31.5.2020, אלא אם ניתנה לו אורכה למועד אחר.
פקיד השומה רשאי, לאחר שהנישום הניח את דעתו כי אינו יכול להגיש את הדוח בגלל סיבות מוצדקות, להתיר לו להגיש אותו במועד מאוחר יותר(3).

אישור הארכה מותנה בכך שהנישום יגיש לפקיד השומה, עד המועד החוקי להגשת הדוח, דוח משוער על הכנסתו וישלם את המס המגיע על-פיו עד אותו מועד.

מייצגי נישומים (רו״ח, יועץ מס, עו״ד) אשר רשומים ב״מרשם המייצגים״ של רשות המסים, מקבלים ארכות מרוכזות להגשת הדוחות של לקוחותיהם במועדים שונים. ייתכן ורשות המיסים תפרסם אורכות להגשת הדוחות השנתיים, ניתן להתעדכן בדבר האורכות באתר האינטרנט של רשות המיסים.

 

6. הגשת הדוח

אם שידרת דוח באמצעות האינטרנט, הדוח שיוגש למשרד השומה הוא הדוח שהופק על ידך כשהוא חתום בגרסה האחרונה שהדפסת. בעת הגשת הדוח, “מקוון״ או “ידני״ יש לוודא שכל החומר הנדרש מצורף לדוח. העתק הדוח נשאר ברשותך, לאחר שפקיד השומה אישר בחתימתו שהדוח הוגש.

את טופסי הדוח השנתי ניתן למסור במשרד פקיד השומה, או לשלוח בדואר למשרד השומה בו מתנהל התיק.

 


3. פ.מ.ה סעיף 133 

7. חישוב המס על-פי הדוח

חישוב המס נעשה כך:

א. ההכנסות השונות החייבות במס (חלקים ג׳, ד׳, ה׳, ח׳ בטופס 1301) מצטרפות לסכום אחד, וממנו מופחתים הניכויים השונים (חלק י״ב בטופס 1301).

ב. על ׳ההכנסה החייבת׳ - (התוצאה לאחר הניכויים שבחלק י״ב בדוח), מופעלים שיעורי מס הכנסה על-פי הטבלה שבפרק ז׳ בחוברת: הכנסות רגילות חייבות בשיעורי המס הרגילים. הכנסות שאינן מיגיעה אישית חייבות בשיעור מס התחלתי של 31%. ברם, הכנסות מיגיעה אישית והכנסותיו של מי שמלאו לו 60 שנה בשנת המס, יחויבו בשיעור מס התחלתי של 10%.

להכנסות מסוימות נקבעו שיעורי מס מיוחדים (פירוט בחלק ה׳ ו-ח׳). הכנסות בשיעורי מס מיוחדים נחשבות כגבוהות בסולם ההכנסות והמס יחושב על-פי שיעורי המס שנקבעו להכנסות אלו.

מס על הכנסות גבוהות(4) - יחיד אשר הכנסתו החייבת בשנת המס עולה על 649,560 ₪, יהיה חייב במס נוסף על חלק הכנסתו החייבת העולה על הסכום הנ״ל, בשיעור של 3%.

הכנסה חייבת למעט סכום אינפלציוני ולרבות שבח כמשמעותו בחוק מיסוי מקרקעין. לגבי שבח ממכירת דירת מגורים כהגדרתה בחוק מיסוי מקרקעין, השבח הריאלי ממנה ייכלל בהכנסה החייבת לעניין זה, רק אם שווי מכירת הדירה עולה על 4,615,245 שקלים והמכירה אינה פטורה ממס.

כאמור לעיל, המס הנוסף חל גם על הכנסות החייבות בשיעור מס מוגבל, כגון הכנסות משוק ההון, וכן על הכנסות החייבות בשיעור מס סופי, כגון הכנסות משכ״ד החייבות במס עפ״י סעיף 122 לפקודה הכנסות מהימורים, הגרלות ופרסים.

ג. מהמס המחושב יש להפחית את הזיכויים מהמס ואת נקודות הזיכוי (חלקים י״ג ו-י״ד לטופס 1301). התוצאה היא סך כל המס לחיוב. יתכן שחלק מהמס, או כולו, כבר שולם על ידך כמקדמות או כניכוי במקור או כתשלום על חשבון, וייתכן כי אף מגיע לך החזר מס.

ד. בחישוב המס על הכנסותיך ניתן להיעזר בטבלה ב׳ בפרק ז׳ הנקראת: “המס המצטבר לפי מדרגות המס לשנת המס 2019. המס המצטבר בטבלה הוא לפני זיכויים ממס, אותם יש להפחית מהמס שבטבלה.

ה. מי שבחר ב׳חישוב נפרד׳ (ראה הסבר בתחילת פרק ד׳) לו ולבן/בת זוגו, יחשב את המס על-פי הכללים לעיל לכל אחד מבני הזוג בנפרד, אך חישוב יתרת המס לתשלום או להחזר מתבצע לשני בני הזוג יחדיו. בחישוב מאוחד, יחושב המס על-פי הכללים לעיל ל״בן הזוג הרשום״ לגבי כל ההכנסות של שני בני הזוג. סיכום המס החל על שני בני הזוג הוא “המס המגיע״.

 

8. תשלום המס עם הגשת הדוח

אם בהתאם לדוח המוגש (גם אם הוא משוער) מגיעה יתרה של מס לתשלום (המס לחיוב עולה על המס ששולם לשנת המס 2019 - כמקדמות, ניכויים במקור או תשלומים על החשבון), יש לשלם את היתרה עם הגשת הדוח.(5)

 

 


4.  פ.מ.ה סעיף 121ב

סימנייה