דילוג לתוכן

דע את זכויותך 2019

נספח ב׳ - מדריך לחוק לצמצום השימוש במזומן

ביום 1.1.2019 נכנס לתוקף "חוק המזומן" המסדיר את אמצעי התשלום המותרים במשק הישראלי

הגדרות מרכזיות בחוק

 • "עסקה" מכירה או קנייה של נכס או מתן שירות או קבלתו.
 • ״מחיר העסקה" התמורה שהצדדים לעסקה הסכימו עליה בעבור הנכס או השירות, לרבות מס ערך מוסף, מס קנייה ובלו, וכן הוצאות הנלוות לעסקה שסוכמו עם מוכר הנכס או עם נותן השירות. לדוגמא: עסקה לרכישת מטבח: מחיר המטבח 50,000 ₪+ הרכבה 2,000 ₪ +הובלה 1,000 ₪. מחיר העסקה הוא: 53,000 ₪ + מע"מ.

הבהרות וחריגים לעניין חישוב מחיר העסקה:

 • בעסקה לרכישת מוצרים: בעסקה הנרקמת לרכישת מספר מוצרים בעת ובעונה אחת, מחיר העסקה יהיה המחיר של כל המוצרים יחד.

- בעסקה מתמשכת למתן שירות ( = עסקה למתן שירות שלא מוגבל בזמן ולא מוגבל לנושא ספציפי) כל תשלום שנקבע בהסכם יחשב כעסקה נפרדת- כמחיר עסקה. לדוגמא: מנוי לחדר כושר, כשהמנוי אינו לזמן מוגבל, כל תשלום שנקבע במנוי מהווה את מחיר העסקה.

- בעסקה למתן שירות התחום בזמן או ניתן לנושא ספציפי, מחיר העסקה יהיה המחיר עליו סכמו עבור כל השירות שניתן. לדוגמא: עסקה בין סטודנט לאוניברסיטה למתן שירות לימודים שנתי, מחיר העסקה יהיה שכר הלימוד השנתי, לא משנה בכמה תשלומים מדובר.

- בעסקת שכירות שהתמורה משולמת מעת לעת, כל תשלום שיש לשלם הוא מחיר העסקה. לדוגמא: בחוזה שכירות שבו נקבע כי יש לשלם תשלום חודשי של 10,000 ₪ מחיר העסקה הוא 10,000 ₪.

- בעסקה שנושאה הוא מזומן, ובכלל זה הפקדה לחשבון הבנק של המפקיד, משיכה, עברה או המרה של מזומן, מחיר העסקה יהיה רק על מרכיב העמלה ולא על עצם ההפקדה, המשיכה וכו.

 • "עוסק" מי שמוכר נכס או נותן שירות במהלך עסקיו, לרבות מלכ"ר.
 • "אדם שאינו עוסק" לרבות עוסק שלא במסגרת עסקו.

א.הוראות החוק באשר לעוסק (במסגרת עסקו)

 • עוסק המבצע עסקה/ הלוואה/ תרומה עד לסכום של 11,000 ₪, אין הגבלה על קבלה או תשלום במזומן.
  בעסקה מעל סכום זה העוסק יכול לשלם או לקבל במזומן רק עד 10% ממחיר העסקה או 11,000 ₪, לפי הנמוך בהם. חריג: המגבלה על הלוואות לא יחול על הלוואות שנותן גוף פיננסי מפוקח.(3) 
 • עוסק המבצע עסקת מכירה לתייר(4) עד לסכום של 55,000 ₪, אין הגבלה על קבלה במזומן. בעסקה מעל סכום זה העוסק יכול לקבל במזומן מהתייר רק עד 10% ממחיר העסקה או 55,000 ₪, לפי הנמוך בהם.
 • עוסק המשלם או מקבל שכר עבודה עד לסכום של 11,000 ₪ אין לו הגבלה על קבלה או תשלום במזומן. כששכר העבודה גבוה מסכום זה, חל איסור לעוסק לשלם/ לקבל באמצעות מזומן, החל מהשקל הראשון.
 • עוסק הנותן או מקבל מתנה עד לסכום של 50,000 ₪ אין לו הגבלה על קבלה או תשלום במזומן. במתנה מעל סכום זה העוסק יכול לשלם או לקבל מתנה במזומן רק עד 10% מסכום המתנה או 50,000 ₪, לפי הנמוך.
 • עוסק יקבל או ייתן שיק, בכל סכום, רק כאשר שם מקבל התשלום נקוב בשיק כנפרע (בשיק שניתן בפעם הראשונה) או כנסב (בשיק מוסב). הגבלות החלות על שיק עבור: עסקה, שכר עבודה, תרומה, הלוואה, מתנה.
 • עוסק יסב שיק ויקבל שיק מוסב, בכל סכום, רק אם שמו ומספר תעודת זהותו של המסב נקובים בשיק.
 • עוסק יתעד את אמצעי התשלום / התקבול שבאמצעותו שילם תשלום או קיבל תקבול.
  תיעוד נאות:
  - תיעוד תקבולים: יש לפרט את אמצעי התקבול בקבלה (או בחשבונית מס קבלה). לדוגמא: עוסק קיבל תקבול של 50,000 ₪ באמצעות: 5,000 במזומן ו-45,000 ₪ בשיק. תיעוד נאות יחשב אם העוסק יציין בקבלה את אמצעי התשלום: 5,000 ₪ במזומן, 45,000 ₪ בשיק שמספרו xxx, שם הבנק yyy, מ"ח zzz.
  - תיעוד תשלומים: שמירת הקבלה שקיבל העוסק שבה מפורטים אמצעי התשלום (תיעוד החוץ). במידה ואין פירוט בקבלה, יש לרשום את אמצעי התשלום בספר כרוך אחר.

ב.הוראות החוק באשר לעו"ד ורו"ח במסגרת מתן שירות עסקי ללקוח

בנוסף על האמור בסעיף א' לעיל, קיימות הגבלות על עו"ד ורו"ח במסגרת מתן שירות עסקי ללקוח.

"שירות עסקי" - כל אחת מהפעולות המנויות בסעיף 8ב לחוק לאיסור הלבנת הון.

אין הגבלה לעו"ד /רו"ח לקבל סכום במזומן עבור שירות עסקי עד 11,000 ₪ הניתן ללקוח שהוא עוסק, ועד 50,000 ₪ הניתן ללקוח שהוא אדם פרטי. בשירות עסקי מעל 11,000 ₪ לעוסק או 50,000 ₪ לאדם פרטי, חל איסור על העו"ד/ רו"ח לקבל תשלום במזומן, החל מהשקל הראשון.

ג. הוראות החוק באשר לאדם פרטי:

 • בעסקה בין שני אנשים פרטיים עד לסכום של 50,000 ₪, אין לשניהם הגבלה על קבלה או תשלום במזומן. בעסקה מעל סכום זה, שניהם יכולים לשלם או לקבל תשלום במזומן רק עד 10% ממחיר העסקה או 50,000 ₪, לפי הנמוך בהם.
 • בעסקת רכישה מעוסק: בעסקה עד 11,000 ₪ אין לאדם הפרטי הגבלה על תשלום במזומן לעוסק. מעל סכום זה, האדם הפרטי יכול לשלם רק עד 10% ממחיר העסקה במזומן או 11,000 ₪, לפי הנמוך בהם לעוסק.
 • בעסקת מכירה לעוסק: בעסקה עד 50,000 ₪ אין לאדם הפרטי הגבלה של קבלת מזומן מהעוסק. מעל סכום זה, האדם הפרטי יכול לקבל תשלום במזומן רק עד 10% ממחיר העסקה או 50,000 ₪, לפי הנמוך בהם.
 • אדם פרטי הנותן או מקבל הלוואה/ תרומה עד לסכום של 11,000 ₪ אין לו הגבלה על קבלה או תשלום במזומן. בהלוואה/תרומה מעל סכום זה האדם הפרטי יכול לשלם או לקבל במזומן רק עד 10% מסכום ההלוואה/ התרומה או 11,000 ₪, לפי הנמוך.
 • אדם פרטי המשלם או מקבל שכר עבודה עד לסכום של 11,000 ₪ אין לו הגבלה על קבלה או תשלום במזומן. כששכר העבודה גבוה מסכום זה, חל איסור לאדם הפרטי לשלם/ לקבל באמצעות מזומן, החל מהשקל הראשון. 
 • אדם פרטי הנותן או מקבל מתנה עד לסכום של 50,000 ₪ אין לו הגבלה על קבלה או תשלום במזומן. במתנה מעל סכום זה האדם הפרטי יכול לשלם או לקבל במזומן רק עד 10% מסכום המתנה או 50,000 ₪, לפי הנמוך.
 • חריג ההגבלות על השימוש במזומן לא חלות בין קרובי משפחה, למעט על תשלום במזומן לקרוב משפחה עבור שכר עבודה. קרוב משפחה הוא– בן זוג, הורה, הורה הורה, בן, בת, אח, אחות וילדיהם, נכד או נכדה ובני זוג של כל אחד מאלה וכן כל אדם אחר הסמוך על שולחנו.
 • בשיק בין שני אנשים פרטיים - החוק מגביל רק לגבי שקים בסכום שמעל 5,000 ₪. בשיק מעל סכום זה, שניהם יכולים לשלם או לקבל שיק רק כאשר שם מקבל השיק נקוב בשיק כמקבל (בשיק שניתן בפעם הראשונה) או כנסב (בשיק מוסב).
 • בשיק שאדם פרטי נותן לעוסק: בכל סכום של שיק, אדם פרטי ייתן שיק לעוסק רק כאשר שם העוסק נקוב כנפרע (בשיק שניתן בפעם הראשונה) או כנסב (בשיק מוסב) .
 • בשיק שאדם פרטי מקבל מעוסק: החוק מגביל רק לגבי שקים בסכום שמעל 5,000 ₪. בשיק מעל סכום זה, האדם הפרטי יכול לקבל שיק רק כאשר שמו נקוב בשיק כמקבל (בשיק שניתן בפעם הראשונה) או כנסב (בשיק מוסב).
 • הגבלות החלות על שקים עבור: עסקה, שכר עבודה, תרומה, הלוואה, מתנה.
 • אדם פרטי יסב שיק ויקבל שיק מוסב, בכל סכום, רק אם שמו ומספר תעודת זהותו של המסב נקובים בשיק.

ד. הוראות החוק באשר לתייר(5):

ההגבלות על תייר זהות להגבלות על אדם פרטי, למעט בעסקה בה תייר רוכש מעוסק: עד לסכום של 55,000 ₪, אין הגבלה לתייר על תשלום במזומן לעוסק. בעסקה מעל סכום זה התייר יכול לשלם במזומן לעוסק רק עד 10% ממחיר העסקה או 55,000 ₪, לפי הנמוך בהם.

 


1. גוף פיננסי מפוקח הוא כל אחד מאלה: תאגיד בנקאי, בנק הדואר, בעל רישיון למתן אשראי, בעל רישיון למתן שירותי פיקדון ואשראי העוסק בניכיון שקים שטרי חליפין ושטרי חוב, בעל רישיון למתן שירות בנכס פיננסי, מוסד לגמילות חסדים.
2. כהגדרתו בסעיף 1 לחוק.
3. גוף פיננסי מפוקח הוא כל אחד מאלה: תאגיד בנקאי, בנק הדואר, בעל רישיון למתן אשראי, בעל רישיון למתן שירותי פיקדון ואשראי העוסק בניכיון שקים שטרי חליפין ושטרי חוב, בעל רישיון למתן שירות בנכס פיננסי, מוסד לגמילות חסדים.
4. כהגדרתו בסעיף 1 לחוק.
 

משרדי מס הכנסה ומיסוי מקרקעין

misim-misradim

סימנייה