דילוג לתוכן

דע את זכויותך 2019

9. בקשה להחזר מס בעקבות הגשת הדוח

מי ששילם במשך השנה מס בסכום העולה על המס המגיע על-פי הדוח, זכאי להחזר של עודף המס. החזר המס מותנה בכך שהנישום הגיש את כל הדוחות שנדרשו ממנו (לרבות הצהרת הון), שהדוח מבוסס על פנקסי חשבונות, או על מסמכים נאותים במקרה בו הנישום לא היה חייב לנהל פנקסי חשבונות, וכן לא נקבע שניהל פנקסי חשבונות בלתי קבילים בשנה האחרונה שלגביה נערכה לו שומה.(6)

אם אינך חייב בהגשת דוח, ניתן להגיש בקשה להחזר מס לשנה מסוימת, לא יאוחר מתום 6 שנים מתום שנת המס הרלוונטית.(7) לדוגמא דוח לשנת מס 2014 ניתן להגיש עד 31.12.20.

הינך זכאי, תוך שנה מעריכת השומה או תוך שנתיים לאחר תום שנת המס שבה שולם המס, לפי המאוחר, שיוחזר לך המס המגיע בתוספת הפרשי הצמדה וריבית(8)

אם הינך חייב בהגשת דוח, אמור פקיד השומה להחזיר לך את המס תוך 90 יום מיום הגשת הדוח או עד ה-31.7.20 לפי המאוחר. במקרה בו הוציא פקיד השומה שומה לפי מיטב השפיטה לפני שחלפו 90 יום כאמור, רשאי פקיד השומה לעכב החזר מס עד לגובה מחצית מהסכום שבשומה לפי מיטב השפיטה.

החזר המס יבוצע לחשבון הבנק שאת פרטיו תציין בדוח זה. מי שאינו חייב בהגשת דוח, וכן מי שמבקש לשנות פרטי חשבון בנק, יצרף אסמכתא מתאימה כדוגמת צילום המחאה של חשבון זה.

אם לא תמלא בדוח פרטים על חשבון בנק, יבוצע ההחזר לחשבון בנק שאת פרטיו מסרת לנו לאחרונה (ראה הסברים מפורטים בפרק ח׳).

החזר מס

אם שילמת סכומים העולים על המס המגיע ממך לשנת המס, אתה זכאי להחזר מס. החזר המס יבוצע לחשבונך ועליך לצרף צילום המחאה.

 


5. פ.מ.ה. סעיף 182.

6. פ.מ.ה. סעיף 159 א'.

7. פ.מ.ה. סעיף 160.

8. פ.מ.ה. סעיף 158א(א).

חזרה

10. הודעת שומה

הדוח המוגש על גבי טופס 1301 אצל מי שחייב בהגשתו, ייחשב לשומה עצמית ועל פיה תחשב ההכנסה והמס המגיע ממנה. שומה זו תיחשב כקביעת הכנסה לאותה שנה, כל עוד לא קבע פקיד השומה שומה אחרת. החייב בהגשת דוח “מקוון״ כאמור בפרק א׳, יגיש את פלט הדוח אותו שידר באמצעות האינטרנט, כאשר הוא חתום.

הערה: כאשר הדוח משודר על ידי מיצג בחיבור ישיר למערכת המחשב של רשות המסים, יש להגיש את פלט הדוח ששודר.

בעת קבלת הדוח במשרד השומה, מוחתמים הדוח והעתקו, שנשאר בידי המגיש, בחותמת המאשרת את הגשת הדוח. בשלב הבא ישודרו למחשב נתוני הדוחות שלא שודרו באופן מקוון ותאושר קליטת הדוחות ששודרו באופן מקוון. אם הדוח לא מולא כהלכה מתבקש הנישום להשלים את הדוח בהקדם. לאחר קליטתם תישלח הודעת שומה הכוללת את חישוב המס המגיע על-פי הנתונים שהוגשו בדוח, תוך פירוט ההכנסות, הניכויים מההכנסה, הזיכויים מהמס, פרטים אחרים ויתרת המס, בהתחשב בתשלומים על חשבון המס ששולמו לאותה שנה. מי שחולק על האמור בהודעה, רשאי לבקש לתקן את השומה. 

 

11. בדיקת הדוח על-ידי פקיד השומה

פקיד השומה רשאי, תוך ארבע שנים מתום שנת המס שנמסר בה הדוח (השומה העצמית), לבדוק אותו ולאשרו, או לקבוע את ההכנסה לפי מיטב שפיטתו וזאת, אם יש לו טעמים סבירים להניח כי הדוח אינו נכון תוך מתן הזדמנות לנישום להשמיע טענותיו. אם הדוח שהוגש אינו דוח סתמי, ואם הוגשו כל הדוחות והמסמכים הנדרשים(8), חייב פקיד השומה להזמין את הנישום לדיון לפני שהוא קובע כי הכנסתו שונה מזו שהוצהרה בדוח.

יחד עם זאת, רשאי פקיד השומה, תוך חצי שנה מיום קבלת הדוח, לתקן את השומה ולמרות התיקון עדיין יראו את הדוח כשומה עצמית - וזאת במקרים הבאים:(9)

א. נפלה טעות חשבונית.

ב. בהפעלת הסנקציות שנקבעו בחוק במקרים הבאים:

  1. הנישום היה חייב בניהול פנקסי חשבונות ולא ניהלם.
  2. הנישום ניהל פנקסי חשבונות אך לא ביסס את הדוח עליהם.
  3. פנקסי החשבונות אינם קבילים כשהפסילה היא סופית, דהיינו אין עליה זכות ערעור.

על ההפרש בין המס המגיע לפי השומה לבין המס ששולם יוטלו ריבית והפרשי הצמדה החל מתום שנת המס.

אם המס המגיע, על-פי קביעת פקיד השומה יהיה גבוה ב-50% לפחות מהמס על-פי הדוח (הפרש הנקרא ׳גרעון׳) ופקיד השומה מצא שזו תוצאה של מחדל, יוטל על הנישום “קנס גרעון״ בשיעור של 15% מסכום הגרעון (קנס הגירעון עלול להיות גבוה יותר במקרים מסויימים).

כמו כן נישום שלגביו נקבע גרעון בסכום העולה על 500 אלף ש''ח לשנה והגרעון האמור עולה על 50% מהמס שהנישום חייב בו, רשאי פקיד השומה להטיל עליו קנס בשיעור של 30% מסכום הגרעון אם הוא נובע מסיבות מסוימות. פירוט של הליכי ההשגה והערעור על שומות ועל קנס גרעון מובא בסעיפים 158-150 בפקודת מס הכנסה.

 

12. אי הגשת דוח

אי הגשת דוח במועד ללא אישור פקיד השומה, גורר הטלת קנסות(10) או נוסף על כך ניתן להגיש נגד הנישום כתב אישום לבית המשפט, שכן אי הגשת דוח במועד היא עבירה על-פי החוק, שדינה מאסר שנה או קנס או שני העונשים כאחד(11)

פקיד השומה רשאי, במקרה של אי הגשת דוח, לערוך שומה לפי מיטב השפיטה(12), כלומר לקבוע את ההכנסה החייבת ואת המס המגיע מהנישום לפי שיקול דעתו (שומה 04).

רק הגשת הדוח השנתי תיחשב כהשגה על שומה בהיעדר דוח(13), אלא אם כן הוכח לפקיד השומה כי הנישום לא היה חייב בהגשת הדוח או שלא ניתן היה להגישו.

ניתן להטיל קנס על-פי חוק העבירות המנהליות והתקנות שהותקנו מכוחו בשל אי הגשת דוחות ועבירות אחרות על-פי הוראות פקודת מס הכנסה. הקנס יבוא במקום העמדה לדין בגין העבירה. נישום החייב בהגשת דוח שנתי מקוון ולא הגישו במועד, יוטל עליו עיצום כספי בהתאם לסעיף 195ב לפקודה.

 


8. פ.מ.ה. סעיף 158א(א).

9. פ.מ.ה. סעיף 145 (א)

10. פ.מ.ה. סעיף 195 (ב). פ.מ.ה. סעיף 188.

11. פ.מ.ה. סעיף 216.

12. פ.מ.ה. סעיף 145 (ב).

13. פ.מ.ה סעיף 150(ב)

סימנייה