דילוג לתוכן

דע את זכויותך 2019

חזרה

נספחים ומאמרים המצורפים לדוח

להלן נספחים ומסמכים שיש לצרף לדוח והנסיבות בהן יש לצרפם:

1. פירוט החישוב שההכנסה התבססה עליו, אם הדוח מבוסס על מערכת חשבונות שאינה לפי שיטת החשבונאות הכפולה (מילוי הפרטים בנספח א׳ - טופס 1320 מספיק לכך).

2. אם הינך חייב בהגשת טופס 6111 עליך לצרפו לדוח השנתי לאחר ששודר הטופס. ראה הסבר בפרק ב׳ לעיל וכן דברי הסבר מפורטים באתר רשות המסים בישראל. הגשת טופס 6111 אינה פוטרת מהגשת דוח רווח והפסד ומאזן למי שנדרש לכך. 
בסעיף א׳ בחלק הפרטים כלליים בטופס 1301, יסומן האם שודר הטופס.

3. עובד שכיר, או מקבל קצבה ממעביד לשעבר או מקופת גמל יצרף טופס 106 (אישור שנתי הכולל פירוט של ההכנסות, החזר ההוצאות ותשלומים אחרים) שקיבל מהמעביד, שהוא גם אישור על ניכוי מס ממשכורת. הטופס יהיה חתום בחותמת המעביד ובחתימתו כנדרש.
בטופסי 106, רשומים מספרי השדות של הדוח השנתי על יד סכומים מסוימים בטופס, על מנת לעזור לך למלא את הדוח השנתי.
נישום שהועסק בחו"ל על-ידי מעביד תושב ישראל וקיבל ממנו ׳משכורת חוץ׳ כמשמעותה בכללי מס הכנסה (בעלי הכנסה מעבודה בחו"ל) התשמ"ב-1982, יצרף לגבי משכורת זו אישור בטופס 106.
פירוט לגבי הכללים החדשים החלים מיום - 1.1.2018 ניתן לראות בפרק ד' חלק ג סעיף 3.

4. מי שקיבל מענק פרישה מעבודה בשנת המס, או מי שקיבל מענק כזה בשנים קודמות והותרה לו פריסה לשנים הכוללות את שנת המס שלגביה מוגש הדוח, עליו לצרף את אישור פקיד השומה לגבי סכום הפיצויים הפטורים ו/או אישור לגבי פריסת הפיצויים מפקיד השומה. בפריסת פיצויים בשנת הפרישה יש לצרף גם את אישור המנכה (קופ"ג/מעביד).

5. לגבי הכנסה נוספת מרכוש (לדוגמה: שכר דירה, דמי מפתח, ריבית או דיבידנד), משכר סופרים, שכר מרצים, עסקאות אקראיות וכו׳, יש להמציא פירוט ההכנסות וההוצאות (מילוי הפרטים בנספח ב׳ (טופס 1321) מספיק לכך).

6. מי שביסס את הדוח על מערכת חשבונות מלאה לפי שיטת החשבונאות הכפולה, יצרף מאזן וחשבון רווח והפסד.

7. לגבי רווח הון מניירות ערך סחירים, יש לצרף נספח ג׳ (טופס 1322). יחיד שניירות הערך הנסחרים בידיו לא רשומים בספרי העסק ונוכה מלוא המס במקור מניירות הערך שבידיו, יגיש נספח ג׳ ויצרף אישורים מהמנכים בטופסי 867א+ב. ניתן לשדר גם נספח זה באינטרנט, למי שהגיש דוח מקוון (ראה דברי ההסבר לנספח ג׳ לדוח על גבי הטופס).
לצורך מילוי נספח ג׳, ניתן להיעזר בנספח ג׳1 (טופס 1325) בו יינתן פירוט עסקאותיו בניירות הערך.

8. נספח ד׳ לדיווח על הכנסות מחו"ל והמס ששולם עליהם, טופס 1324. ראה דברי הסבר לנספח ד׳ בדוח בסוף פרק ד׳ בחוברת. יש לצרף אישורים המעידים על גובה ההכנסות ועל סכום המס ששולם עליהן בחוץ לארץ.

9. לאור הוראות המעבר לגבי תום תחולה של חוק מס הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה), ישנם מספר נושאים הממשיכים להשפיע על קביעת ההכנסה החייבת. נושאים אלה יפורטו בפרק ה׳ (ראה גם דברי הסבר בסעיף 21 לנספח א׳ בפרק ד׳).

10. ניכוי נוסף בשל פחת טופס 1343 - למבקש ניכוי נוסף בשל פחת לפי הוראות ממשיכות לתחולתו של חוק התיאומים.

11. הפסדים מועברים - טופס 1344 - מי שמבקש לקזז הפסדים משנים קודמות או הפסדים שוטפים כנגד הכנסתו השנה או מהשנים הבאות יגיש נספח זה לדוח השנתי.

12. שותף בשותפות יצרף טופס 1504 או ימלא את פרטי השותפות והשותפים בנספח א׳ לדוח השנתי, בחלק ב׳ של הנספח.

13. אם הדוח אינו כולל הכנסות שהיו לבן/בת הזוג, יש לצרף הצהרה חתומה בידי בן הזוג כי הגיש דוח נפרד על הכנסותיו.

14. מי שניהל משק חקלאי או שיש לו שטח אדמה מעובד, יצרף דוח שנתי על משק חקלאי (טופס 1220) ויציין x במשבצת המתאימה בחלק א' של הדוח.

15. מי שהינו בעל שליטה בחבר בני אדם תושב חוץ נסחר בחו"ל או בעל זכויות בחבר בני אדם תושב חוץ שאינו נסחר, יצרף טופס 150 - הצהרה ויציין x במשבצת המתאימה, בחלק א' של הדוח.

16. המבצע פעולה שהיא "פעולה החייבת בדיווח" כאמור בסעיף 131(ז) לפקודה יצרף טופס 1213 ויציין x במשבצת המתאימה בחלק א' של הדוח.

17. מבצע עסקאות עם צדדים קשורים בחו"ל כמשמעותן בסעיף 85א לפקודה יצרף טופס 1385 ויציין x במשבצת המתאימה בחלק א' של הדוח. המבצע הלוואות בעסקאות כאמור יצרף בנוסף טופס 1485.

18. מי שיש לו הכנסות מבניין לפי סעיף 8א(ג) לפקודה והדוח כולל דיווח על סיום בניית פרויקט יצרף את טופס 702.

19. התרת הוצאות מסוימות כגון הוצאות רכב והתרת ניכויים וזיכויים מסוימים, מחייבת המצאת פרטים או הגשת הטפסים הנדרשים בנדון כפי שיוסבר בפרקים ד׳-ו׳.

20. ניכוי מס במקור (שאינו משכר) יותרו רק על סמך אישורים שנתיים מקוריים.
נישום המיוצג על-ידי רו"ח או יועץ מס רשאי לצרף לדוח, במקום האישורים האמורים, אישור של המייצג לגבי סכום ניכוי המס במקור. לאישור יש לצרף רשימה מפורטת של ההכנסות מהן נוכה המס, הגופים מהם נתקבלו הסכומים, תאריכי קבלתם וסכומי המס שנוכו במקור. יש לדאוג לקבלת האישורים השנתיים (טופס 806) והמסמכים המתאימים, לשמור אותם ולהגישם לפקיד השומה אם יבקשם.
את אישורי המנכים בשוק ההון (טופס 867, 867 א-ה) יש לצרף לדוח השנתי .

פרק ג׳ - המשך נספחים ומאמרים

 

 

21. הדורש ניכוי בשל תשלומיו לקופת גמל, עבור ילדו שמעל גיל 18 שהינו המוטב, יצרף הצהרה חתומה על-ידו ועל-ידי ילדו בטופס 158. ראה דברי הסבר ל"עמית מוטב" בפרק ד׳ להלן בסעיף העוסק בניכוי ובזיכוי קופת גמל.
הצהרה כזו תוגש גם לצורך קבלת זיכוי ממס אם הסכום שולם על-ידך לטובת ילדך כאמור, אם הוא לטובת ביטוח חייו או לקופת גמל כשהוא המוטב או לשם שמירת זכויות הפנסיה שלו.
ראה דברי הסבר בפרק ד׳, לעניין קבלת זיכוי ממס בשל תשלומיך לקופת גמל כעמית מוטב.

22. אישורים מקוריים על תשלומים לקופת גמל, לקרן השתלמות לעצמאים, לחברת ביטוח על תשלום לפרמיה לאבדן כושר עבודה, לביטוח חיים וכיו"ב, אשר אינם מופיעים בטופס 106 שהוגש, אם נתבע בגינם ניכוי או זיכוי.

23. טופס 134 - במידה שהמעביד שילם עבורך "תשלומים עודפים" לקרן השתלמות או קופ"ג, או במקרה בו הינך דורש ניכוי בשל תשלומים עבור ביטוח מפני אבדן כושר עבודה, יש לחשב סכום הנזקף להכנסה בגין תשלומים עודפים לקופות הגמל או לקרן ההשתלמות. ראה הסברים בפרק ד׳ בחלק ג׳ (סכומים לקופ"ג ולקרן השתלמות מעל התקרה וחישוב הוצאה מותרת בגין אבדן כושר עבודה).

24. נישום שהיה לו רווח או הפסד הון שאינו מני"ע סחירים יצרף נספח רווח הון לכל עסקה - טופס 1399(י) - וירשום בו את פרטי העסקאות שאינם מני"ע סחירים. יש לשדר גם טופס זה באינטרנט, למי שהגיש דוח מקוון.

25. נישום שקיבל פיצוי מרשות מקרקעי ישראל (רמ"י), יצרף את האישורים שקיבל מרמ"י: תשלום, ניכוי המס ונספח רווח ההון.

26. נישום שהיה לו רווח או הפסד ממכירת מקרקעין, יצרף את אישור מנהל מיסוי מקרקעין הכולל את השומה ואת המס ששולם (יש לצרף צילום מטופס השומה של מס שבח).

27. מי שחי בנפרד מבן הזוג וכלכלת הילדים הנמצאים אצל בן הזוג מחולקת ביניהם, יצרף מסמכים המעידים על חלקו בהוצאות הכלכלה.

28. מי שמשלם מזונות על-פי הסכם גירושין יצרף את הסכם הגירושין.

29. מי שדורש פחת על נכסים ששימשו בייצור הכנסתו, יצרף טופס 1342 (י"א).

30. המגיש את הדוח השנתי לקבלת החזר מס, יצרף צילום המחאה או אסמכתה אחרת של החשבון המתנהל על שמו שאת פרטיו מילא בדוח.

31. נישום שקיבל "חוות דעת" חייבת בדיווח כאמור בסעיף 131ד' לפקודה יצרף טופס 1345.

32. נישום שנקט ''בעמדה חייבת בדיווח'' מהעמדות המפורסמות באתר רשות המסים יצרף טופס 1346.

33. יחיד שאינו תושב ישראל אך מתקיימת לגביו ''חזקת ימי שהיה בישראל'' יצרף טופס 1348.

34. בעל מניות מהותי בחברה, שיתרת המשיכות המצטברות שלו עולה על 100,000 ש''ח במהלך שנת המס או שנת המס הקודמת, יצרף טופס 1350.

35. מי שהינו מחזיק זכאי בשותפות נפט בתום שנת המס יצרף טופס 858י, תעודה לצורך חישוב הרווח (הניכוי) והמס למחזיק זכאי בשל החזקת יחידה ואישור הבנק בגין החזקות.
חובה לצרף את הנספחים או ההצהרות המנויים לעיל, לפי העניין, לדוח. אם לא תעשה כן, בנסיבות שפורטו בפסקאות אלה עלול להראות הדוח שהוגש כדוח סתמי, כלומר, כאילו לא הוגש דוח.
בגוף החוברת קיימים נספחים וטפסים נוספים המוזכרים לפי העניין.
אי הגשת המסמכים המפורטים בפסקאות האחרות אינה הופכת את הדוח לדוח סתמי, אך הנתונים בדוח, שלגביהם חסרים מסמכים, לא יילקחו בחשבון בעריכת השומה.
רשימת הטפסים והנספחים המלאה לשנת המס 2019 - ראה בפרק ט׳ להלן.

סימנייה