דילוג לתוכן

דע את זכויותך 2019

הסבר כללי

מובאים כאן דברי ההסבר הכלליים למספר מונחים המופיעים בהמשך.

הכנסה חייבת 

הכנסה חייבת היא סך ההכנסה לאחר ניכוי ההוצאות שהוצאו לייצורה, ולאחר הקיזוזים, הניכויים והפטורים.
בחלקים ג׳-ה׳ לדוח השנתי יש לרשום את ההכנסה החייבת לפני הפחתת הניכויים האישיים.

מילוי הדוח על-ידי מי שאינו נשוי/אה

טופס 1301 בנוי כך שיתאים למילוי גם על-ידי בני זוג נשואים. אם הינך רווק/ה, פרוד/ה, גרוש/ה או אלמן/ה, את הפרטים בדוח יש לרשום בשדות המתייחסים ל״בן הזוג הרשום״.
לגבי הכנסות מרכוש המפורטות בחלקים ד׳ ו-ה׳ בדוח השנתי, הכנסה כזו יש לרשום בטור שמתחת הכותרת “הכנסות שני בני הזוג״.

בני זוג(1) 

בני זוג נשואים על פי הרישום במרשם האוכלוסין, החיים יחד ומנהלים משק בית משותף, נחשבים לעניין מס הכנסה כ׳בני זוג׳.
לבני זוג מתנהל תיק אחד במס הכנסה הנושא את שמות שניהם.
בני זוג רשאים להגיש דוח אחד שיכלול את הכנסות שניהם, או להגיש שני דוחות נפרדים. גם אם הוגשו דוחות בנפרד, יקלוט אותם פקיד השומה כדוח אחד, משותף לשני בני הזוג.
׳בני זוג׳ רשאים יחד לבחור, או פקיד השומה רשאי לקבוע, מי משניהם יהיה ׳בן הזוג הרשום׳(2), בן הזוג האחר נקרא ׳בן הזוג׳. על בחירתם, צריכים בני הזוג להודיע עד שלושה חודשים לפני תחילתה של שנת המס. לבחירה או לקביעה של ׳בן הזוג הרשום׳ תיתכן השלכה על חיוב המס.
לידיעתך - לגבי התקופה שבה היו נשואים וחיו ביחד, זכאי כל אחד מבני הזוג לבקש מפקיד השומה פרטים מהדוח שהגיש אחד מהם וכן גילוי סכומי הכנסה שקבע פקיד השומה או בית המשפט. בני זוג נשואים החיים בנפרד אינם נחשבים כבני זוג לעניין הפקודה.

חישוב נפרד וחישוב מאוחד 

על-פי החוק, רואים את הכנסות שני בני הזוג כהכנסתו של בן הזוג הרשום. חישוב המס נעשה במאוחד לגבי הכנסות שני בני הזוג. במקרים מסוימים יכול ׳בן הזוג׳ לבקש כי ייערך לו חישוב מס בנפרד (להלן ׳חישוב נפרד׳). כל אחד מבני הזוג ייהנה ב׳חישוב נפרד׳ ממדרגות המס הנמוכות, מניכויים וזיכויים אישיים.

להלן המקרים בהם רשאי בן הזוג לבקש ׳חישוב נפרד׳:

א. הכנסה מיגיעה אישית(1) - אם הכנסת בן הזוג נובעת מיגיעה אישית מאחד המקורות הבאים, (במידה לבני הזוג מקור הכנסה משותף - ראה תנאים נוספים בסעיף ב׳ להלן) , תהיה זכאות לחישוב נפרד:

 1. מעסק (שהוא פעיל בו), ממשלח יד או מעבודה.
 2. מקצבה (פנסיה) המתקבלת ממעביד לשעבר או מקופת גמל לקצבה, וכן מקצבה חייבת מס המשתלמת מאת המוסד לביטוח לאומי.
 3. החלק החייב במס ממענק פרישה מעבודה (פיצויי פיטורין) או מקצבה שהוונה.
 4. דמי שכירות מהשכרת נכס, אשר שימש במשך עשר שנים לפחות לפני תחילת השכרתו להפקת הכנסה מיגיעה אישית בעסק או משלח יד בידי בן הזוג שהפעיל את העסק.
 5. קצבת אבדן כושר עבודה המשתלמת מקופ״ג לקצבה או לתגמולים או המשתלמת על-פי ביטוח מפני “אבדן כושר עבודה״ (כמוגדר בפקודה). 

ב. בני זוג שלהם מקור הכנסה משותף(3)

כאשר מקור ההכנסה של בן זוג תלוי במקור ההכנסה של בן הזוג השני, הרי לבני הזוג "מקור הכנסה משותף".
במצב זה, הזכאות לחישוב נפרד כאמור בסעיף א לעיל מצריכה עמידה בתנאים המצטברים הנוספים הבאים:

 1. יגיעתו האישית של כל אחד מבני הזוג נדרשת לייצור ההכנסה ממקור ההכנסה המשותף;
 2. כל אחד מבני הזוג מקבל הכנסה התואמת את תרומתו לייצור ההכנסה ממקור ההכנסה המשותף ועומדת ביחס ישיר לתרומתו לייצור ההכנסה כאמור;
 3. אם ההכנסה מופקת בבית המגורים של בני הזוג - בית המגורים משמש, דרך קבע, את מקור ההכנסה המשותף ומרבית פעילות מקור ההכנסה האמור נעשית בבית המגורים;

ג. הכנסה מרכוש - הכנסות מרכוש של בני הזוג, יתווספו להכנסתו של בן הזוג שיש לו הכנסה חייבת מיגיעה אישית גבוהה יותר. אולם אם לאחד מבני הזוג יש הכנסה מרכוש, שהיה בבעלותו שנה לפני נישואיו, או מרכוש שקיבל בירושה, רשאי בן הזוג לתבוע חישוב נפרד של המס על הכנסתו זו.
אם יש לבן זוג זה הכנסה אחרת שלגביה נערך חישוב מס נפרד (בין מרכוש ובין מיגיעה אישית), תיווסף הכנסה זו להכנסה האחרת.

כללים בדבר החישוב הנפרד:

 1. גם אם ביקשת שייעשה חישוב נפרד לגבי הכנסה מיגיעה אישית או מרכוש, כאמור לעיל, ומחישובנו מתברר כי בחישוב מאוחד מתקבלת חבות מס נמוכה יותר, תיערך השומה לפי חישוב מאוחד.
 2. צורת החישוב הכדאית לך ביותר מבין השתיים תלויה גם בניכויים האישיים מההכנסה ובזיכויים מהמס, שהם שונים בחישוב נפרד ובחישוב מאוחד. ההחלטה על חישוב נפרד או חישוב מאוחד תיעשה, במידת האפשר, לטובתך.

חישוב נפרד או חישוב מאוחד

בחישוב נפרד מחושב המס לכל אחד מבני הזוג בנפרד, כך שכל אחד מבני הזוג נהנה ממדרגות מס נמוכות, ניכויים וזיכויים אישיים. מס הכנסה יבחר למי שביקש וזכאי לחישוב נפרד את צורת החישוב הכדאית יותר לנישום, דהיינו זו שבה חבות המס נמוכה יותר.

 

ניכויים אישיים

ניכויים אישיים הם סכומים המופחתים מההכנסה החייבת. הסבר מפורט בחלק י״ב בפרק ד׳.

זיכויים אישיים

זיכוי הוא סכום המופחת מסכום המס המחושב על-פי מדרגות המס. זיכויי מס ניתנים בסכומים או בנקודות זיכוי. שווי נקודת זיכוי בשנת 2019 הוא 2,616 ₪.
לדוגמה: אם לנישום היו 2.25 נקודות זיכוי בשנת 2019, תופחת חבות המס שלו בסך של 5,886 ₪. ראה הסבר מפורט בחלקים י״ב, י״ג לדוח השנתי.

הכנסת ׳אזרח ישראלי׳ באזורים יהודה, שומרון וחבל עזה (להלן: ׳האזור׳)(4)

 1. אם הינך ׳אזרח ישראלי׳ כהגדרתו להלן בסעיף 2, והייתה לך הכנסה שנצמחה או שהופקה ב׳אזור׳ רואים אותה כהכנסה שנצמחה או שהופקה בישראל. כמו כן, אם הינך אזרח ישראלי והינך תושב האזור והייתה לך הכנסה שהופקה או שנצמחה מחוץ לישראל או מחוץ לאזור, רואים אותה כאילו הייתה הכנסתו של תושב ישראל שהופקה או שנצמחה מחוץ לישראל. הכנסה כזו תהיה, אפוא, חייבת במס בישראל לפי כל הוראות פקודת מס הכנסה. בחישוב המס יותרו נקודות זיכוי, זיכויים וניכויים המותרים ליחיד שהוא תושב ישראל. אם שילמת על הכנסה זו מס לשלטונות ה׳אזור׳, תזוכה בחישוב המס הישראלי בסכום המס ששילמת שם, אך לא יותר מהמס שחל על הכנסתך מה׳אזור׳.
 2. ׳אזרח ישראלי׳ לעניין החיוב במס ב׳אזור׳ הוא:
  (א) אזרח ישראלי כמשמעותו בחוק האזרחות.
  (ב) תושב ישראל.
  (ג) מי שזכאי לעלות לישראל לפי חוק השבות והוא תושב ה׳אזור׳.
 3. אם אתה ׳אזרח ישראלי׳ ויש לך מניות בחברה תושבת ה׳אזור׳ שאינה ׳אזרח ישראלי׳ כהגדרתה בחוק, ולחברה זו רווח בשנת המס (על-פי חוק המס שחל ב׳אזור׳), ייראה חלק מסך כל הרווח כהכנסתך שהופקה בישראל, לפי היחס של חלקך בזכויות לרווחים של אותה חברה. אם קיבלת דיבידנד מרווחים כאלו לאחר ששילמת עליהם מס כאמור לעיל, לא יהיה דיבידנד זה חייב במס. אם החברה שילמה מס על רווחיה ב׳אזור׳, תזוכה בעת חישוב המס על הכנסתך מאותו מקור בחלק יחסי מהמס ששולם על-ידי החברה על כלל רווחיה כיחס חלקך בזכויות לרווחים באותה חברה, אך לא יותר מהמס החל על הכנסתך זו.

 4. חברה תושבת ה׳אזור׳ תחויב במס על-פי פקודת מס הכנסה, אם היה לה ׳בעל שליטה׳ שהוא ׳אזרח ישראלי׳, דהיינו, תשלום המס על-פי החוק הישראלי ייעשה בידי חברה כזו, ובעל המניות לא יחויב במס על חלקו ברווחים בטרם חולקו כאמור לעיל.

הכנסת תושב ישראל שהופקה או שנצמחה מחוץ-לארץ(5)

תושב ישראל חייב במס על הכנסותיו שהופקו או שנצמחו בישראל ומחוץ לישראל.
אם בידך הכנסות מחו״ל, רשום את הכנסותיך בסעיפים המתאימים בדוח השנתי (טופס 1301), לפי סיווג ההכנסה.
סה״כ הכנסות מחו״ל יירשמו בחלק ט׳ לדוח ופירוט הכנסות אלה, יירשם בסעיפי טופס 1301 ובנוסף לכך גם בנספח ד׳ לדוח השנתי (טופס 1324). המס ששולם בחו״ל בשל הכנסות אלו יירשם בנספח ד׳ בלבד. ראה הסבר בחוברת זו לגבי חלק ט׳ לדוח, וכן דברי הסבר לנספח ד׳.

אם הייתה לך הכנסה החייבת במס בישראל וניתן לחייבה במס על-פי החוק גם במדינה אחרת ועם אותה מדינה נחתמה אמנה למניעת כפל מס (רשימת מדינות אמנה - ראה בפרק ט׳), עליך לנהוג בהתאם לאמור באמנה. 

נקבעו כללים המתירים ניכוי הוצאות מסוימות לגבי הכנסות מחו״ל שהופקו בחו״ל (פרטים - ראה בנספח א׳ סעיף 12 - הוצאות בחו״ל).

המס על הכנסה ממשכורת של תושב ישראל המועסק בחו״ל בידי מעביד תושב ישראל מחושב, בתנאים מסוימים, בשונה מחישוב המס בישראל. מעבידך יחשב את המס, הניכויים, הזיכויים וההנחות ממנו על-פי כללי מס הכנסה (בעלי הכנסות מעבודה בחו״ל) וכן קביעת מס הכנסה (קביעת משכורת בסיסית והוצאות אש״ל) - תקנות לעניין זה, וימציא לך אישור שנתי עם הפירוט הנדרש.

 


1. פ.מ.ה. סעיף 1.
2. פ.מ.ה. סעיף 64(ב).
3. פ.מ.ה. סעיף 66(ד).
4. פ.מ.ה. סעיף 3א'.
5. פ.מ.ה. סעיף 2.
חזרה

הטופס

כללי

(א) המשדר את הדוח באמצעות האינטרנט ("דוח מקוון״) יוכל להיעזר בדברי ההסבר המופיעים בסמוך לכל סעיף בדוח ולהיעזר בהם בנוסף לאמור בחוברת זו. הנחיות בדבר הגשת הדוח באופן מקוון ניתן לראות בפרקים א' ו-ב'.

(ב) טופס 1301, טופס הדוח השנתי, מתאים לכל סוגי הנישומים, עצמאים ושכירים. בכל מקום להלן בו מצוין טופס 1301, הכוונה היא גם לטופס המשודר באינטרנט - דוח מקוון.
על אף זאת, כדי להקל על מילוי טופס הדוח השנתי, הוכן טופס 0135, (בקשה להחזר מס) שהוא פשוט יותר ומיועד לנישומים מסוימים, אשר רשאים למלאו במקום טופס 1301, כפי שפורט לעיל בפרק ב׳, סעיף 3.

(ג) טופס הדוח שעליך למלא ולהגיש לפקיד השומה הוכן כך שאפשר יהיה לקלוט את הנתונים ישירות למחשב. יש להקפיד לרשום את הנתונים בשקלים חדשים שלמים (₪, ללא אגורות), במשבצות שנקבעו לכך, משמאל לספרות המודפסות.

(ד) החלק האחרון בטופס מיועד “לשימוש המשדר״, לשימוש משרד מס הכנסה, או לשימוש מייצג המשדר את הדוח למחשב וכן בשידור באינטרנט ניתן להשתמש במקצת השדות שבחלק זה.

(ה) חישובי עזר ניתן לערוך על גבי הנספחים לדוח. את טופסי הנספחים ניתן לקבל במשרד מס הכנסה שבאזור מגוריך או באתר האינטרנט של רשות המסים.

(ו) עליך להגיש את הדוח השנתי ונספחיו אך ורק על גבי הטופס המיועד לכך, שאושר בידי שר האוצר לשם כך. כאמור בפרקים א׳ ו-ב׳ בחוברת זו, חלה חובת הגשת דוח “מקוון״, דוח מקוון ישודר באמצעות האינטרנט באתר רשות המסים או דרך מייצג המשדר את הדוח ישירות למחשב הרשות. אופן הגשת הדוח וצרופותיו כמפורט בפרק ב'.

(ז) מדבקה - אם לא חלה עליך חובת הגשת דוח מקוון ונשלח לביתך טופס 1301 ידני, צורפה אליו מדבקה ובה הפרטים האישיים המזהים שלך. אם הפרטים על המדבקה נכונים, הדבק את המדבקה על גבי חלק ב׳ - במקום למלאו בכתב יד. אם שידרת דוח באינטרנט אין להשתמש במדבקה שנשלחה אליך. בכל מקרה אם הפרטים במדבקה שונים מפרטיך, עליך לשנות פרטים אלו במרשמי רשות המסים בפקיד השומה. לנוחיותך, מצוין על גבי המדבקה, מיהו ׳בן הזוג הרשום׳ בשנת המס 2019.
בעת מילוי הדוח, שים לב שרשמת את פרטי ההכנסות, הניכויים והזיכויים של ׳בן הזוג הרשום׳ ובן/בת הזוג בהתאם ל׳בן הזוג הרשום׳ המופיע על גבי המדבקה.

(ח) אם אין מספיק מקום בדוח או בנספחים לפרטים הנדרשים ממך, אנא פרט אותם במכתב נפרד שיצורף לדוח השנתי.

(ט) מייצגי נישומים שקיבלו ׳תיקונים׳, יגישו את טופסי הדוח והנספחים כשהם מתויקים בתוך ה׳תיקון׳ של רשות המסים. יש לתייק את הדוח למעלה, מתחתיו יתויקו הנספחים, ולבסוף - המסמכים הנלווים.

חלקי הטופס

טופס הדין וחשבון השנתי מורכב מ-15 חלקים, כמפורט להלן. עליך למלאו על כל חלקיו ולציין את כל הפרטים הדרושים:

חלק א׳ - פרטים כלליים.

חלק ב׳ - פרטים אישיים.

חלק ג׳ - הכנסות מיגיעה אישית בשיעורי מס רגילים.

חלק ד׳ - הכנסות חייבות בשיעורי מס רגילים (שאינן מיגיעה אישית).

חלק ה׳ - הכנסות חייבות בשיעורי מס מיוחדים

חלק ו׳ - מוסד כספי.

חלק ז׳ - נתונים נוספים.

חלק ח׳ - הכנסות מרווח הון, לרבות מרווח הון מניירות ערך ומשבח מקרקעין.

חלק ט׳ - הכנסות מחו״ל.

חלק י׳ - הכנסות/רווחים פטורים ובלתי חייבים במס.

חלק י״א - פרטים נוספים ויתרות להעברה.

חלק י״ב - ניכויים אישיים.

חלק י״ג - נקודות זיכוי מהמס.

חלק י״ד - זיכויים אישיים בעד תשלומים.

חלק ט״ו - מחזור למקדמות, ניכויים במקור, מס שבח.

נספח א׳ - חישוב ההכנסה החייבת מעסק או ממשלח יד.

נספח ב׳ - חישוב ההכנסה החייבת שאינה ממשכורת, מעסק או ממשלח יד.

נספח ג׳ - רווח הון מניירות ערך סחירים - טופס מרכז.

נספח ג1 - טופס עזר לנספח ג רווח הון מניירות ערך סחירים.

נספח ג2 - רווח הון מניירות ערך סחירים - במקרים מיוחדים.

נספח ד׳ - הכנסות מחו״ל והמס ששולם עליהן.

ההסברים הרשומים, להלן מופיעים לפי סדר הופעתם בטופס 1301

 

סימנייה