דילוג לתוכן

דע את זכויותך 2019

1. יחיד החייב להגיש דין וחשבון:(1)

א. תושב ישראל שמלאו לו 18 שנים בתחילת שנת המס.

ב. בן זוג שאיננו “בן זוג רשום״ שהצהיר בדוח שהגיש,כי ידווח על הכנסותיו בנפרד.

ג. תושב ישראל שטרם מלאו לו 18 שנים בתחילת שנת המס אך הייתה לו בשנת 2019 הכנסה חייבת בסכום של 82,360 ₪ או יותר.

ד. תושב חוץ שהייתה לו הכנסה חייבת במס בישראל.

ה. אדם שבשנת המס מכר זכות במקרקעין(2) או עשה פעולה באיגוד, כהגדרתן בחוק מיסוי מקרקעין, שאינן פטורות מהמס לפי חוק זה, ולא שילם מס שבח בשיעור המרבי החל לפי חוק מיסוי מקרקעין או שהמס לגביו חושב בדרך של פריסה.(3)

ו. חובת הגשת דוח לעניין נאמנות:(4)

 1. נאמן בנאמנות תושבי ישראל או נאמן בנאמנות נהנה תושב ישראל או נאמן בנאמנות לפי צוואה שנחשבת כתושבת ישראל, ובלבד שהיוצר לא בחר להיות בר השומה ובר החיוב וכן שלא נבחר יוצר מייצג או נהנה מייצג.
 2. נאמן שהיו לו הכנסה או נכס בישראל.
 3. יוצר בנאמנות תושבי ישראל או נהנה בנאמנות לפי צוואה, שבחר להיות בר השומה ובר החיוב.
 4. יוצר מייצג או נהנה מייצג.
 5. נהנה שקיבל חלוקה מנאמן גם אם החלוקה אינה חייבת במס בישראל (למעט חריגים).
 6. נאמן בנאמנות קרובים אשר בחר לדווח באופן שוטף. נאמן, יוצר מייצג או נהנה מייצג, החייב בהגשת דוח, יגיש אותו על גבי טופס 1327.
 7. נהנה תושב ישראל שמלאו לו 25 שנים ששווי נכסי הנאמנות בה הוא נהנה, אינם פחותים מ- 500,000 ש''ח.

ז. “בעל שליטה״ ב״חברת משלח יד זרה״ או ב״חברה נשלטת זרה״ כהגדרתם בפקודת מס הכנסה. ראה הסבר בפרק ד׳ חלק ט׳ בחוברת.

ח. אדם שעשה פעולה שנקבעה כפעולה החייבת בדיווח.

ט. יחיד הטוען שאינו תושב ישראל אך שהה בישראל בשנת המס 183 ימים או יותר או שהה בישראל בשנת המס 30 ימים או יותר וסה''כ תקופת שהייתו בישראל בשנת המס ובשנתים שקדמו לה הוא 425 ימים או יותר. חייב בהגשת טופס 1348 המפרט את העובדות עליהן מבוססת טענתו ויצרף אליו את המסמכים התומכים בטענתו. הטופס יצורף לטופס 1301 בו סימן היחיד את היותו תושב חוץ על פי טענתו.

י. יחיד תושב ישראל שהעביר במהלך 12 חודשים כספים אל מחוץ לישראל בסכום כולל של 500,000 ש''ח או יותר.

יא. מי שפקיד השומה דרש ממנו להגיש דין וחשבון אף אם לפי האמור לעיל אינו חייב בכך.

 


1. פ.מ.ה. סעיף 131

2. פ.מ.ה. סעיף 131(א)(5א)

3. חוק מסמ"ק סעיף 48(א)(ה)(1)

4. פ.מ.ה. סעיף 131(א)(5ב).

 

2. הוראות מיוחדות בדבר פטור מהגשת דין וחשבון על הכנסה

במסגרת הסמכויות שניתנו לששר האוצר,(5) ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, השר מפרסם תקנות מיוחדות הפוטרות מהגשת דין וחשבון על הכנסה במקרים הבאים:(6,7

ההכנסות בשנת המס נובעות אך ורק מהמקורות המפורטים להלן או מצירופם, בתנאי שלא יעלו על תקרות שנקבעו:

1. משכורת (לרבות קצבאות ממעביד או מקופת גמל, קצבה שהוונה ומענק פרישה החייבים במס), וכן הכנסה של עובד ממימוש מניה שהוקצתה לו בהקצאת מניות באמצעות נאמן (כאמור על-פי סעיף 102 לפקודה), בתנאי שנוכה מהם מס כחוק, ובסכום שאינו עולה על 653,000 ₪ בשנת 2019. אם בתקופה כלשהי בשנת המס היו הכנסות ממספר מעבידים או ממקורות הכלולים לעיל או יותר ממשכורת אחת - בתנאי שנוכה מאחד הסכומים מס במקור, בהתאם להוראות סעיף 164 לפקודת מס הכנסה והתקנות על-פיו ומשאר הסכומים נוכה במקור מס בשיעור שאינו נמוך משיעור המס המרבי (47%) או בשיעור שקבע פקיד שומה (תיאום מס).

2. דמי שכירות ששולם עליהם מס לפי סעיף 122 לפקודה (מס בשיעור 10%, בתנאי שעמדת בדרישות החוק), ובלבד שההכנסה מדמי השכירות לא עלתה על סך של 339,000 ₪. ראה להלן פרק ד׳ סעיף 24.

3. הכנסת חוץ שנקבע לה פטור ממס או ששולמה בשלה מקדמת מס (“בדיווח מקוצר״), או שנוכה ממנה מלוא המס במקור, שסכומה אינו עולה על סך של 339,000 ₪.

“הכנסת חוץ״ הינה הכנסה שהופקה או שנצמחה מחוץ לישראל, וכן הכנסה ממכירת נייר ערך של חברה תושבת ישראל הרשום למסחר בבורסה מחוץ לישראל. ראה גם דברי הסבר לנספח ד׳ בפרק ד׳ בחוברת.

אם היו לך הכנסות חוץ מהמקורות המפורטים להלן, ואין סיבה אחרת בגינה הינך חייב בהגשת דוח, בכפוף לתקרה הנ״ל, תוכל להיות פטור מהגשתו אם שילמת “מקדמת מס״ על הכנסות אלו במסלול “הדיווח המקוצר״. “מקדמת מס״ הינה מקדמה לפי הוראות תקנות מס הכנסה, המתייחסת להכנסה מהשכרה שחל עליה מס בשיעור של 15%, מריבית, מדיבידנד או מרווח הון שהוא הכנסת חוץ מנייר ערך, אשר דווחה על גבי שוברי תשלום שמספרם 351 ו-352 (לפי סוג ההכנסה), עד ל-30.4 שלאחר תום שנת המס.

4. הכנסה מריבית המוגדרת כהכנסה מריבית, מדמי ניכיון, מהפרשי הצמדה או מרווחים על תוכניות חיסכון, פיקדון, או קופת גמל, או המשתלמת על פי אג"ח הנסחר בבורסה, מלווה מדינה, אשר נקבע לה פטור ממס או נוכה ממנה מלוא המס על-פי הפקודה, אם סכום ההכנסה אינו עולה על 647,000 ₪.

5. הכנסה ממכירת נייר ערך הנסחר בבורסה, לרבות הכנסה ממכירת נייר ערך זר או ממכירת מלווה קצר מועד, אשר נקבע לגביה פטור ממס או נוכה ממנה מלוא המס לפי הפקודה או שולמה בשלה מקדמת מס, אם סכום ההכנסה (מחזור המכירות) אינו עולה על 2,538,000 ₪ בשנת המס 2019.

6. הכנסה מקצבת חוץ - זוהי הכנסה מקצבה שמקורה מחוץ לישראל שמקבל מי שעלה לישראל, בשל עבודתו, ממדינת חוץ ואשר המס עליה יחושב לפי סעיף 9ג לפקודה (ראה הסבר לנספח ד׳ בפרק ד בחוברת), שאינה עולה על 339,000 ₪.

7. הכנסה מאנרגיה מתחדשת(8) - הכנסה ממכירת חשמל שהופק באמצעות מתקן להפקת חשמל מאנרגיה מתחדשת או הכנסה מדמי שכירות מהשכרת מקרקעין שעליהם מותקן מתקן להפקת חשמל מאנרגיה מתחדשת שאינה עולה על 100,187 בשנת המס 2019.

8. הכנסה נוספת - הכנסה שנוכה ממנה מס בשיעור שאינו נמוך מ-47% או אם נקבע בחוק שיעור מס נמוך יותר להכנסה מסוימת שנוכה מלוא המס ממנה או באישור פקיד השומה - בשיעור שאינו נמוך מ-30% ו/או הכנסה שאינה מעסק, משלח יד ומשכורת, שחל לגביה פטור ממס.(9)

אלה הסכומים המרביים לשנת 2019, המקנים פטור מהגשת דוח:

 1. משכורת (כמפורט בסעיף 1) עד 653,000 ₪ בשנת המס.
 2. הכנסה מדמי שכירות עד 339,000 ₪.
 3. הכנסת חוץ כמוגדר לעיל עד 339,000 ₪.
 4. הכנסה מקצבת חוץ עד 339,000 ₪.
 5. הכנסה מריבית עד 647000 ₪.
 6. הכנסה מניירות ערך (מחזור מכירות) עד 2,538,000 ₪.
 7. הכנסה נוספת (כמפורט בסעיף 3 לעיל) עד 339,000 ₪.

תקרות הסכומים האמורים יחולו על כל אחד מבני הזוג בנפרד, אם בני הזוג זכאים לחישוב מס נפרד על הכנסותיהם מיגיעה אישית.

הערה: האמור לעיל אודות פטור מהגשת דוח, אינו תקף לגבי יחיד אשר הוא או בן זוגו חייבים במס נוסף בהתאם להוראות 121ב לפקודה (מס על הכנסות גבוהות, כאשר ההכנסה החייבת עולה על 649,560 ש''ח בשנת 2019 (ראה סעיף 5 בפרק ד)).

על אף הפטור מהגשת דוח בהתאם לאמור לעיל, חייב להגיש דוח מי שנתקיים בו (אצל זוג נשוי באחד מבני הזוג) אחד מאלה:

 1. הנישום הוא ׳בעל שליטה׳ בחברה, כמשמעות מונח זה בסעיף 32(9) לפקודת מס הכנסה.
  אם היחיד או בן זוגו בעלי השליטה הפכו לתושבי ישראל ואין תושבי ישראל אחרים בעלי שליטה בחברה, והחברה הוקמה בעת היותם תושבי חוץ, לא תהיה חובת הגשת דוח בשל סעיף זה בשנת המס שבה הפך לתושב ישראל או בשנה שלאחריה.
 2. ההכנסה כללה חלק חייב במס של מענק עקב פרישה מעבודה או של מענק עקב מוות או חלק חייב במס של קצבה שהוונה, ולצורך חישוב המס על סכומים אלה, הותרה פריסת הכנסה למספר שנות מס, הכוללת את שנת המס 2019.
 3. ההכנסה כללה שכר ספורטאים.(10)
 4. בני זוג נשואים אשר אינם רשאים לדרוש חישוב נפרד של המס על ההכנסות (לפי סעיף 66 לפקודת מס הכנסה).
 5. מי שהחזיק, הוא, בן זוגו או ילדו שטרם מלאו לו 18, במועד כלשהו בשנת המס:
  5.1. בזכות בחבר בני אדם תושב חוץ למעט בחברה הנסחרת בבורסה.
  5.2. בנכסי חוץ ששווים מעל 1,883,000 ₪.
  5.3. חשבונות בתאגידי חוץ בנקאיים ביום כלשהו בשנת המס בסכום כולל של יותר מ 1,883,000 ₪.
  לא תהיה חובת הגשת דוח רק בשל האמור בסעיף 5.1 5.2 5.3 לעיל, אם היחיד, בן זוגו וילדיהם שטרם מלאו להם 18, זכאים לפטור ממס לפי סעיף 14(א) או 14(ג) לפקודה (ראה הסבר בחוברת זו לסעיף 41 בדוח).
 6. מי שהוא או בן זוגו חייבים במס נוסף בהתאם לסעיף 121ב לפקודה (מס על הכנסה הגבוהות כאשר ההכנסה החייבת עולה על 649,560 ש''ח בשנת 2019 - ראה סעיף 5 בפרק ד').
 7. מי שהיה חייב להגיש דוח בשנת המס הקודמת, יהיה חייב להגיש דוח גם השנה, אלא אם פקיד השומה יפטור אותו מכך. הוראה זו לא תחול על מי שהיה חייב בהגשת דוח בשנת המס הקודמת רק משום שהייתה לו הכנסה כאמור בפסקאות 6-1 לעיל.

פטורים נוספים:

 1. יחיד תושב ישראל שהכנסתו בשנת המס (לפני ניכוי ההוצאות שהוצאו לייצורה) לא נבעה מעסק, מעבודה או ממשלח יד אלא ממקורות אחרים (כגון מרכוש או ממכירת נכסים), יהיה פטור מהגשת דוח, בתנאי שסך כל הכנסותיו לא עלה על 17,658 ₪.
 2. תושב חוץ שהייתה לו הכנסה שנצמחה או שהופקה בישראל מהמקורות המפורטים להלן, יהיה פטור מהגשת דוח אם נוכה מההכנסה מס במקור:
  2.1. עסק או משלח יד, אשר הפעילות בהם נמשכה בשנת המס ברציפות או לסירוגין לא יותר מ-180 יום;
  2.2. משכורת, קצבה מלוג ואנונה
  2.3. ריבית, דמי ניכיון או דיבידנד;
  2.4. דמי שכירות מכל נכס לרבות תמלוגים.

מי שמגיש דוח על הכנסותיו, חייב לכלול בו את כל ההכנסות מכל המקורות, גם ממקורות שאילו היו הכנסה יחידה, לא היה חייב להגיש דוח בגינן.

תושב ישראל לראשונה ו״תושב חוזר ותיק״ שהגיעו לישראל לאחר ה-1.1.07, יהיו פטורים מהגשת דוח במשך 10 שנים לגבי הכנסות שהופקו מחוץ לישראל או שמקורן בנכסים בחו״ל.

תושב חוזר ותיק ייחשב מי ששהה מחוץ לישראל למעלה מעשר שנים ברציפות. לגבי חזרה של תושב בשנים -2007 2009, נקבעה הוראת שעה לפיה ייחשב לתושב חוזר ותיק גם מי ששהה לפחות 5 שנים ברציפות מחוץ לישראל.

 


5. פ.מ.ה. סעיף 134א.

6. תקנות מס הכנסה (פטור מהגשת דין וחשבון) התשמ"ח-1988

7. תקנות מ''ה (פטור מהגשת דין וחשבון) (תיקון) התש''ס 2000

8. תיק עידוד השקעה באנרגיה מתחדשת

9. תקנות מס הכנסה (פטור מהגשת דין וחשבון) (תיקון) התשס''ד – 2004

10. צו מס הכנסה קביעת שכר ספורטאים כהכנסה

סימנייה