דילוג לתוכן

דע את זכויותך 2019

א. אופן קביעת המקדמות ותשלומם לשנת המס 2020

1. מקדמות בגין הכנסות מעסק, ממשלח-יד ומהכנסות אחרות

לנישום נשלח פנקס מקדמות, שבאמצעותו הוא יחויב לדווח ולשלם מדי חודש את המקדמות על-פי הדרישה שנשלחה.

חיוב המקדמות לתשלום בשנת המס השוטפת נקבע לפי נתוני ה"שומה" ב"שנה הקובעת".(1)

"שנה קובעת" לעניין זה היא שנת המס האחרונה שיש לה שומה, עד אחד בינואר של שנת המס השוטפת (לגבי שנת המס 2020 - שומה שיצאה עד (01/01/2020).

שומה לעניין זה היא "שומה עצמית" (שומה על-פי הדו"ח שהוגש לפקיד השומה), או שומה שערך פקיד השומה, והנישום לא השיג עליה ("שומה סופית").(2)

דרישת המקדמות תתעדכן באופן אוטומטי אם דו"ח לשנה קודמת הוגש לפני 1 בינואר של שנת המס השוטפת ותוקצר במשרד השומה לאחר תאריך זה.(1)

א. מקדמות על-פי שיעור "ממחזור עסקאות"(3) לעניין "מחזור עסקאות" יראו את מחזור העסקאות ככולל את כל סוגי ההכנסות לפי סעיפים 2 או 3 לפקודת מס הכנסה שהופקו או נצמחו בישראל או מחוץ לישראל.
במחזור העסקאות לא ייכללו רווחי הון לפי חלק ה' לפקודת מס הכנסה, מס שבח, הכנסות עבודה, הכנסות בשיעורי מס מיוחדים (כפי שיפורט בהמשך).

שיעור המקדמה ייקבע על-פי היחס שבין המס שחויב בו הנישום ב"שנה הקובעת" ובין סך מחזור העסקאות, לרבות ההכנסות האחרות המנויות לעיל, שהופקו או נצמחו בישראל או מחוץ לישראל.

נישום הנדרש במקדמה בשיטה זו ידווח וישלם מדי חודש, החל ב-15/02/2020 ועד 15/01/2021, סכום השווה למכפלת מחזור העסקאות הכולל את ההכנסות כאמור, בשיעור שנקבע על-פי נתוני "השנה הקובעת". לדוגמה:

נישום הגיש דו"ח לשנת 2018. על-פי הדו"ח הסתכם מחזור ההכנסות מעסק בישראל ומחוץ לישראל בסך 120,000 ₪. המס המגיע בגין הכנסות אלו על-פי הדו"ח שהגיש הסתכם ב-12,000 ₪, כלומר שיעור המקדמה הוא 10%.

בשנת 2020 יהיה על הנישום לשלם מדי חודש מקדמה בשיעור של 10% בגין הכנסותיו מעסק וממשלח-יד וכן הכנסות אחרות שהופקו או נצמחו בישראל ומחוץ לישראל.

מקדמות לפי שיעור בתדירות דו-חודשית(4)

נישומים הנדרשים לפי שיעור, שסכום מקדמותיהם השנתיות עד 35,000 ₪, יידרשו לדווח ולשלם את המקדמות בגין ההכנסות כאמור מדי חודשיים, החל ב-15/03/2020 ועד 15/01/2021. רק נישומים שקיבלו אישור בנדון מנציבות מס הכנסה בפנקס המקדמות יהיו רשאים לדווח ולשלם מדי חודשיים. שיעור המקדמה הדו- חודשית שיש לשלם ייקבע על-פי היחס שבין המס שחויב בו הנישום ב"שנה הקובעת" ובין סך מחזור העסקאות, לרבות ההכנסות האחרות המנויות לעיל, שהופקו או נצמחו בישראל ומחוץ לישראל.

ב. מקדמות על-פי המס ב"שנה הקובעת" (שיטת הסכומים)(5)

נישומים הנדרשים לפי סכום, יידרשו לשלם ב-10 תשלומים שווים (פברואר עד נובמבר) מקדמה על חשבון המס שיגיע מהם בשנה השוטפת. סכום המקדמה יקבע על-פי המס ב"שנה הקובעת" כשהוא מתואם לערכי השנה השוטפת, על-פי שיעורי הגדלה הנקבעים בצו שר האוצר.(6)

ג. דחייה במועדי תשלום המקדמה בשל ימי מנוחה כאשר בחמשת הימים שקדמו למועד תשלום המקדמה היו לפחות שלושה ימי מנוחה (כולל חול המועד), יידחה מועד תשלום המקדמה ליום הרביעי שלאחר תום ימי המנוחה.(7)

כאשר היום ה-15 בחודש (מועד הדיווח והתשלום על- פי החוק) חל ביום המנוחה השבועי של החייב בדיווח ובתשלום, לפי דתו, יידחה הדיווח והתשלום ליום העסקים שבא לאחר יום המנוחה השבועי האמור.

 

2. תשלום מקדמות מס בגין הכנסות בשיעורי מס מיוחדים בישראל ובחו"ל

חלה חובה לשלם מקדמות מס בגין הכנסות מיוחדות המפורטות מטה, ששיעור המס בגינן מוגבל.

חובה זו חלה על יחידים: תושבי ישראל (לרבות שכירים), שההכנסה החייבת הופקה או נצמחה בישראל או מחוץ לישראל, וכן על תושבי חוץ בגין הכנסות שהופקו בישראל.(8)

א. ההכנסות המיוחדות
שיעורי המס מההכנסות בשנת המס 2018

ריבית על פיקדון - 15%, 25%
ריבית על ניירות ערך ותוכניות חיסכון(9) - 15%, 25%
דיבידנד - 25%, 30%
דיבידנד מחברות זרות(10) - 25%, 30%
דיבידנד רעיוני מחברה נשלטת זרה(11) - 25%, 30%
השכרת מקרקעין בחו"ל(12) - 15%
רווח הון במכירת ניירות ערך 15%, 20%, 25%, 30%
הגרלות והימורים בישראל ומחוץ לישראל(13) - 35%

ב. הכנסות מהשכרה בישראל(14)

יחיד שיש לו הכנסה מהשכרת דירה למגורים בישראל, ואינו פטור ממס על הכנסה זו רשאי לשלם מס בשיעור 10% לגבי ההכנסות מהשכרת דירה למגורים בישראל (במקום בשיעורי המס הרגילים).

אופן התשלום
יחיד בעל תיק פעיל במס הכנסה -
באמצעות שובר תשלום מיוחד שאפשר להזמין ממשרדי המס, או באמצעות תשלום באתר רשות המסים באינטרנט.

יחיד ללא תיק פעיל במס הכנסה - באמצעות טופסי דיווח מקוצר שאפשר לקבל במשרדי המס, או באמצעות תשלום באתר רשות המסים באינטרנט: - הכנסות ורווחי הון בחו"ל (טופס 351) - הכנסות מהשכרת מקרקעין בחו"ל (טופס 352) - הכנסות מהשכרת דירה למגורים בישראל (טופס 353).

מועדי התשלום
- השכרת דירה למגורים בישראל — תוך 30 יום מתום שנת המס(14)
- יתר ההכנסות המיוחדות שנמנו לעיל, עד 30 באפריל בשנת המס הבאה (11, 12, 13, 14)
לתשלום שישולם בפיגור יתווספו הפרשי הצמדה וריבית מתום שנת המס ועד למועד התשלום.

ג. מקדמה בגין מכירת נכס(15)

חלה חובה לדווח על כל מכירת נכס תוך 30 יום מיום המכירה, בין אם תוצאת החישוב היא רווח הון ובין אם היא הפסד הון.

חובת הדיווח כוללת פירוט וחישוב המס על גבי טופס 1399(י).

לפקיד השומה סמכות להגדיל את סכום המקדמה.

ד. דיווח ותשלום מקדמות בגין עסקאות בניירות ערך(16)

חלה חובה לדווח ולשלם מקדמות בגין עסקאות הוניות בניירות ערך הרשומים למסחר בבורסה (בישראל או מחוץ לישראל). הדיווח על רווח ההון יתייחס רק לניירות הערך שלא נוכה מהם מלוא המס במקור. חובת הדיווח ותשלום המקדמה היא פעמיים בשנה: ב-31/07 בגין העסקאות בתקופה ינואר-יוני. ב-31/01 בגין העסקאות בתקופה יולי-דצמבר בשנה שקדמה לדיווח.

 

3. קיזוז ניכויים במקור שלא משכר, הפחתת מס זר ותשלומים אחרים

א. קיזוז ניכויים במקור שלא משכר(17) נישום שנקבעה לו מקדמה, אם על-פי שיעור ממחזור העסקאות, ואם על-פי סכום, רשאי לקזז מסכום המקדמה החודשית ניכויים במקור שלא משכר, שנוכו ממנו, עד תום החודש שלפני החודש שבו חל מועד תשלום המקדמה. תנאי הכרחי לניכוי כאמור הוא קיום אישור רשמי על הניכוי במקור. היות שהניכוי במקור ממשכורת מכסה, ברוב המקרים, 100% מהמס המגיע בעד ההכנסה ממשכורת, לא נדרשות מקדמות מהכנסות ממשכורת. נישומים שיש להם הכנסות גם ממשכורת וגם ממקורות אחרים נדרשים לשלם מקדמה רק על החלק שלא כוסה על-ידי ניכוי במקור ממשכורת, ולכן לא יוכלו לנכות מסכום המקדמה סכומים שנוכו במקור ממשכורת. ב. הפחתת מסי חוץ ממקדמה שוטפת אין להפחית מהמקדמה השוטפת מסים ששולמו מחוץ לישראל בגין הכנסות שהופקו או נצמחו מחוץ לישראל. מס זר ששולם יינתן כזיכוי בהתאם לכללי המקור במסגרת הדו"ח השנתי. ג. קיזוז מקדמות ששולמו בגין הוצאה עודפת(18) חברה רשאית לקזז ממקדמותיה גם מקדמות ששולמו בשל הוצאה עודפת, בגין שנת המס השוטפת. ד. קיזוז ניכויים מתשלומים חריגים לבעלי שליטה(19) חברה רשאית לקזז ממקדמותיה גם ניכויים במקור מתשלומים חריגים לבעלי שליטה, למעט תשלומי משכורת רגילה והחזר הוצאות. ה. אופן הדיווח והקיזוז במהלך השנה יש לדווח בטופס המקדמה השוטפת הן על סך כל הניכויים שלא משכר שנוכו (חברה רשאית לכלול גם את סכומי המקדמה ששולמו בשל הוצאה עודפת ואת הניכוי מתשלומים חריגים לבעלי השליטה) והן על סכום הניכוי במקור לקיזוז מהמקדמה, עד גובה אותה מקדמה.

אם הניכוי במקור בחודש מסוים עולה על סכום המקדמה השוטפת, הנישום זכאי להפחית את יתרת הניכוי במקור מסכום המקדמות בחודשים הבאים.

ו. קנסות על קיזוז ניכוי במקור שלא כדין(20)

נישום שקיזז סכומי ניכוי במקור מסכום המקדמות שהוא חייב לשלם, אך לא היה לו לגביהם אישור בכתב, או שנוכו לאחר תחילת החודש שבו חל תשלום המקדמה, יחויב בקנס בסכום הגבוה פי שלושה מסכום הניכוי שקוזז שלא כדין.

בנוסף, יוטל קנס מנהלי בגובה הניכוי במקור שקוזז שלא כדין, במקרים שהעבירה מהותית ו/או בזדון ו/או בכוונה.(21)

 

4. ביטול או הקטנת מקדמות

נישום רשאי לבקש מפקיד השומה להקטין את המקדמה או לפטור לגמרי מתשלומה אם לדעתו סכום המקדמות שנתבע לשלם, בכל אחת מהחלופות, יעלה על סכום המס שיגיע ממנו בשנת המס.(22)

בקשה מנומקת בעניין זה יש להגיש לפקיד השומה באמצעות טופס מס׳ א/2216 ולצרף מסמכים להוכחת הטענה (הטופס ניתן להורדה מאתר רשות המסים באינטרנט).

למייצגים ניתנת האפשרות להקטין או לבטל את מקדמות לקוחותיהם, בכפוף לכמה מגבלות וכללים שנקבעו בנדון.

מועד אחרון לביטול או להקטנת מקדמות הוא עד 31 בינואר של שנת המס הבאה (לדוגמה: לשנת 2020 - עד 31/01/2021)

מי שחייב לנהל פנקסי חשבונות ולא מנהלם אינו זכאי להקטנת מקדמות או לפטור מתשלומן.

 

5. הפרשי הצמדה וריבית בגין הקטנת מקדמות לא מוצדקת(23)

מי שביקש להקטין מקדמות במישרין או באמצעות המייצג, ובקשתו אושרה, אך לאחר שהגיש את הדו"ח השנתי לאותה שנה התברר כי המס על-פי הדו"ח עולה על סכום המקדמה המופחתת, יחויב בריבית והפרשי הצמדה לתקופה מאמצע שנת המס (1.7) עד תום שנת המס, או עד יום תשלום המקדמה, לפי המוקדם, על ההפרש שבין סכום המקדמה המופחתת ובין המס לפי הדו"ח, או סכום המקדמה המקורית - לפי הנמוך מביניהם.

 

6. הגדלת מקדמות במהלך השנה

א. אם במהלך השנה השוטפת (שנת המקדמות), לאחר 1 בינואר הוגש דו"ח לשנה קודמת (2019), והמס על- פיו גבוה מהמס בשנה הקובעת, תידרש מקדמה גבוהה יותר על בסיס המס בשנה הקודמת.(24)
ההגדלה תבוצע בתום 30 ימי השהיה. במשך תקופת ההשהיה ניתנת אפשרות לבדוק את נכונות נתוני השומה וההגדלה.

ב. אם בידי פקיד השומה יש נתונים או טעמים סבירים להניח, כי המס שיגיע מנישום מסוים בשנה השוטפת יהיה גבוה ב-20% או 500,000 ₪ (הנמוך ביניהם) מהמס שנקבע כמקדמה, הוא רשאי להגדיל את המקדמה בהתאם.(25)

על הגדלה זו יש זכות להגיש השגה למשרד השומה. המייצגים יכולים לערוך פעולת הקטנה או ביטול, במקרה של הגדלה כאמור. פעולה זו מותנית בבדיקה על-ידי משרד השומה.

 

 

 

 


1. פ.מ.ה. סעיף 174

2. פ.מ.ה. סעיף 178.

3. פ.מ.ה. סעיף 175 (ב).
4. תקנות מס הכנסה (קביעת מקדמות על פי מחזור) (תיקון) התשס"ד-2004.
5. פ.מ.ה. סעיף 175 (א).
6. פ.מ.ה. סעיף 179.
7. פ.מ.ה. סעיף 175 (ו').
8. תקנות מס הכנסה (מקדמות בשל הכנסת חוץ), התשס"ד-2004.
9. פ.מ.ה. סעיפים 125ג', 161.
10. פ.מ.ה. סעיף 125 ב'
11. פ.מ.ה. סעיף 75 ב'.
12. פ.מ.ה. סעיף 122 א'.
13. פ.מ.ה. סעיף 124 ב'
14. פ.מ.ה. סעיף (22)
15. פ.מ.ה. סעיף 122 (א).
16. פ.מ.ה. סעיף 91ד (2ג) ב.
17. פ.מ.ה. סעיף 177.
18. פ.מ.ה. סעיף 177 (ב).
19. פ.מ.ה. סעיף 175 (ד).
20. פ.מ.ה. סעיף 190 א'.
21. תקנות העבירות המנהליות, התשמ"ז 1987.
22. פ.מ.ה. סעיף 180 (א).
23. פ.מ.ה. סעיף 190 (א) (2)
24. פ.מ.ה. סעיף 180 (ב) (1).
25. פ.מ.ה. סעיף 180 (ב) (2).

המשך פרק ח

7. הפרשי הצמדה וריבית על אי תשלום המקדמה(26)

על מי שלא שילם מקדמות שהוא חייב לשלם במועד שנקבע מוטלים הפרשי הצמדה וריבית כדלקמן:

(א) הפרשי הצמדה וריבית מהמועד החוקי לתשלום המקדמה ועד למועד תשלומה, או עד תום שנת המס, לפי המוקדם.

(ב) לחיוב הנ"ל (סעיף א) ייתוספו הפרשי הצמדה וריבית מתום שנת המס ועד למועד תשלומו.

(ג) במקרה שמועד התשלום יידחה בשל החגים יחושבו הפרשי הצמדה וריבית על מי שלא שילם את המקדמה עד ליום הנדחה החדש, מהמועד החוקי המקורי לתשלום המקדמה.

 

8. פעולות אכיפה והטלת קנס מנהלי על אי דיווח מקדמה

פעולות לאכיפת הדיווח והתשלום יינקטו לגבי כל החודשים הנדרשים שלא הוגש לגביהם הדיווח.

אי דיווח על מחזור מקדמות לצורך קביעת המקדמה הוא עבירה שבגינה מוטל קנס מנהלי.

א. ניכויים במקור מהכנסות שאינן שכר

1. דרך אחרת לתשלום מס על חשבון השנה השוטפת (נוסף על המקדמה) היא באמצעות ניכוי במקור. בניגוד למקדמה שיש לשלם ישירות, הניכוי במקור נעשה בידי מי שמשלם, או אחראי לתשלום, סכומים המהווים אצלו הכנסה. קביעת סוגי המנכים וסוגי התשלומים שיש לנכות מהם מס נעשית בצו של שר האוצר ובאישור ועדת הכספים של הכנסת.(27)

בתוקף סמכות זו נקבעה סדרה של תשלומים ומשלמים שחלה עליהם חובת הניכוי במקור, כל מנכה חייב לתת לידי מי שנוכה ממנו מס אישור על הניכוי ואישור שנתי, ובהם מפורט הסכום ששולם והסכום שנוכה במקור. יש לצרף את האישורים השנתיים לדו"ח שמוגש ולשמור את האישורים החודשיים להוכחת הקיזוז מהמקדמה.

אדם החייב לנכות מס במקור מסכומים שהוא משלם(28) ולא נתן למי שמתשלומיו נוכה מס את האישורים הדרושים, צפוי לקנס.

בתקנות לניכוי מס במקור מהכנסות שאינן שכר עבודה נקבעו שיעורים שונים למי שמנהלים ספרים קבילים ומגישים את הדו"ח במועד, ושיעורים גבוהים יותר לסרבנים.

מידע זמין ומעודכן לגבי שיעורי ניכוי מס במקור יכולים המנכים והמנוכים לקבל ישירות מאתר רשות המסים.

2. מי שסבור כי שיעור המס שיגיע ממנו בשנה השוטפת נמוך מהסכומים שינוכו לו במקור על-פי הצווים הקיימים מתשלומים המגיעים לו יכול לפנות לפקיד השומה וזה — על-פי הנתונים שקיבל מהנישום, ועל סמך שיקול דעתו הוא, יקבע לו שיעורים מוקטנים או יפטור אותו לגמרי מהניכוי. האישור יכול להיות כללי או מפורט למנכה או לכמה מנכים, הכול בהתאם לשיקוליו של פקיד השומה ובהתחשב בנתוני הנישום.

3. אישורים על פטור מניכוי במקור לא ינתנו או ישללו ממי שימצאו ליקויים בתחום הגביה (אי תשלום חובות, אי דיווח ותשלום מקדמות).

ב. תשלום המס לפי הדו"ח(29)

1. מועד תשלום הפרשי מס

המועד החוקי לתשלום "הפרשי המס" המגיעים על-פי הדו"ח הוא המועד החוקי להגשת הדו"ח, או בעת הגשת הדו"ח (כולל דו"ח משוער), המוקדם מביניהם. על-פי צו מס הכנסה, חובה זו אינה חלה על יחיד שלפחות 75% מסך כל הכנסתו היא הכנסה משכר או מקצבאות.

"הפרשי המס" הם סכום המס המגיע על-פי הדו"ח פחות תשלומי המקדמות, הניכויים במקור והתשלומים על חשבון המס ששולמו עד ליום הגשת הדו"ח.

2. החזר מס

אם בעת הגשת הדו"ח מתברר כי סכום המס ששילמת עולה על המס המגיע על-פי הדו"ח, אתה זכאי, בתנאים המפורטים להלן, לקבל את עודף המס תוך 90 ימים מיום הגשת הדו"ח.(30)

הסכום המוחזר, בצירוף ריבית והפרשי הצמדה, יועבר ישירות לחשבונך בבנק, והודעה על כך תישלח אליך.

לתשומת לבך: ריבית והפרשי הצמדה על החזרי מס הם הכנסה פטורה ממס.

להלן התנאים להחזר: אם היית חייב לנהל פנקסי חשבונות ולא ניהלת אותם, או שפנקסי החשבונות שלך נמצאו בלתי קבילים לגבי שנת המס האחרונה שלגביה כבר נערכה לך שומה - לא תהיה זכאי להחזר, אלא לאחר שתיערך לך שומה סופית לשנה זו. הוראה זו לא תחול אם תוכיח לפקיד השומה, כי העילה לפסילת פנקסיך אינה קיימת בשנת המס שלגביה הגשת את הדו"ח. אם לא הגשת דו"חות שנתיים, הצהרות הון או דו"חות אחרים שנדרשת להגיש, רשאי פקיד השומה לעכב את ההחזר עד שתגיש את הדו"חות שנדרשו ממך.

3. תוספת "שערוך" - הפרשי הצמדה, ריבית וקנס על פיגור בתשלום 

א. על סכומי מס שלא שולמו עד תום שנת המס מוטלים "הפרשי הצמדה וריבית" מתום שנת המס ועד ליום התשלום.(31)

"הפרשי הצמדה וריבית" הם תוספת לסכום שמדובר בו כפול שיעור עליית מדד המחירים לצרכן בתקופה הנדונה, ובתוספת ריבית על סכום המס לאחר שנוספו עליו הפרשי הצמדה. שיעור הריבית הוא 4% לשנה.

ב. על יתרת מס שלא משולמת במועד, בנוסף להפרשי ההצמדה והריבית, מוטל גם קנס בשיעור של 0.2% לכל שבוע של פיגור או חלק ממנו, מהמועד החוקי ועד למועד התשלום.(32)

4. תמריץ להקדמת תשלום מס

אם תקדים ותשלם סכום שהוא על חשבון המס המגיע, לגבי שנת המס שהסתיימה, תהיה זכאי, לגבי סכום זה, לפטור מהפרשי הצמדה וריבית כמפורט להלן:

על המס שישולם בחודש ינואר יחול פטור ממלוא הפרשי ההצמדה והריבית. על סכום שישולם בחודש פברואר יחול פטור ממחצית הריבית והפרשי ההצמדה. על סכום שישולם בחודש מרץ יחול פטור מרבע הפרשי ההצמדה והריבית.(33)

5. תשלום המס לפי השומה

יתרת מס לתשלום, שנוצרה כתוצאה מעריכת שומה בידי מפקח מס הכנסה (אם המס המגיע לפי השומה גבוה מהתשלומים והניכויים במקור לאותה שנת מס),יש לשלם במועד המצוין על גבי הודעת השומה.(34)

על סכומים שלא שולמו עד תום שנת המס מוטלים הפרשי הצמדה וריבית בשיעור 4% לתקופה שמתום שנת המס ועד למועד התשלום. על סכומי מס שלא שולמו במועד מוטל גם קנס בשיעור של 0.2% לכל שבוע של פיגור או חלק ממנו.

השומה כוללת סכומי מס שלא שולמו עד הדפסתה, הפרשי הצמדה וריבית עד ליום עריכת השומה, וכן רבית והצמדה צפויים לתקופה שעד יום התשלום. אם תשלם את מלוא הסכום הנדרש עד המועד הנקוב בהודעת השומה, באמצעות שובר התשלום המצורף להודעת השומה, יהיה תשלומך סופי ולא תחויב בהפרשי הצמדה, ריבית וקנס נוספים.

במקרה שהרבית וההצמדה הצפויים הוערכו ביתר יוחזר לך עודף התשלום אם הגשת השגה, ואתה סבור שהמס שתחויב בו יופחת, עליך לשלם את יתרת המס שאינו שנוי במחלוקת בתוספת הפרשי הצמדה וריבית. גם על יתרה מס זו, אם לא תשולם במועד, יחול קנס הפיגור דלעיל.

6. זקיפת תשלומים של נישום(35)

אם שילמת סכום כלשהו על חשבון סכומים שאתה חייב למס הכנסה (על חשבון מס, או ריבית והפרשי הצמדה), ייזקף התשלום באופן יחסי לסוגי החובות השונים על-פי הכללים שלהלן:

א. אם ציינת לאיזו שנת מס מיועד התשלום, ייזקף התשלום לאותה שנה.
ב. אם לא פירטת לאיזו שנת מס התכוונת לשלם, הסכום ייזקף לשנת המס המוקדמת ביותר שיש בה חוב.
ג. דין החזר מס משנת מס מסוימת שקוזז על חשבון חוב כדין תשלום לא מפורט.
לדוגמה: שילמת במאי 2019 סך של 10,000 ₪ מבלי לפרט את שנת החוב:
א. החוב לשנת המס 2017 בסך 2,000 ₪. סכום זה צבר הפרשי הצמדה וריבית של 500 ₪. סך כל החוב 2,500 ₪.
ב. החוב לשנת המס 2018 - 10,000 ₪. סכום זה צבר הפרשי הצמדה וריבית, עד למועד התשלום של 1,500 ₪. סך כל החוב לשנת המס 2018 הוא 11,500 ₪. צירוף שני הסכומים משמעו כי סך כל החוב לרשות המסים הוא 14,000 ₪.
התשלומים ייזקפו כדלקמן:
1. 2,500 ₪ לכיסוי מלוא החובות לשנת המס 2017.
2. לגבי שנת 2018, תיזקף יתרת הסכום ששולם באופן יחסי לקרן ולהפרשי ההצמדה והריבית, לפי חלקו של כל אחד מהם מתוך כל סכום החוב, כדלקמן: הקרן מהווה 87% מסך החוב, לכן ייזקפו מתוך 7,500 ₪ הנותרים ששולם 6,525 ₪ לקרן, ו-975 ₪ לריבית והפרשי הצמדה.

7. בקשות להקטנה או ביטול של קנסות, ריבית והפרשי הצמדה(35)

המנהל מוסמך לבטל או להקטין קנסות, ריבית או הפרשי הצמדה וריבית שחויב בהם נישום אם הוכח להנחת דעתו כי הפיגור שגרם לחיוב זה לא נבע ממעשה או מחדל של הנישום.

8. אכיפת התשלום

על-פי פקודת מס הכנסה(36) וחוק קיזוז מסים רשאי פקיד השומה לאכוף תשלומו של כל חוב לרשות המסים. לביצוע הוראות האכיפה יכול פקיד הגבייה המוסמך לכך לבצע קיזוז החזרי מס, עיקולים ושעבודים - הן של כספים המגיעים והן על רכושו, כגון: עיקול תשלומים, עיקול כספים בבנק, מכירת מיטלטלין, שעבוד רכבים וכו׳.

 

9. שירותים אינטרנטיים שניתן לבצע באתר רשות המסים באינטרנט

 1. תשלום ודיווח מקדמות באינטרנט - אפשר לבצע תשלום ודיווח מקדמות שוטפות, ללא צורך ברישום מוקדם. המשלם מזדהה על-ידי ציון מס׳ התיק וציון מס׳ סידורי המופיע בפנקס המקדמות. את התשלום אפשר לבצע באמצעות כרטיס אשראי (לרבות קרדיט), או באמצעות העברה בנקאית. מינימום סכום לתשלום הוא 25 ₪. אפשר לבצע גם דיווחי אפס. אישור על התשלום ישלח לדוא"ל (אם צוין).
 2. אפשר לבצע באינטרנט דיווח ותשלום מס מופחת בשיעור 10% בשל הכנסה מהשכרת דירת מגורים בישראל.
 3. תשלום חובות ותשלומים על חשבון הפרשי מס וחוב אפשר לבצע תשלומים על חשבון המס, על חשבון חוב קיים או צפוי, הפרשי מקדמה, שכר דירה והכנסות מיוחדות אחרות, קנסות.
 4. ניתן לשלם באמצעות כרטיסי אשראי (לרבות קרדיט) או באמצעות העברה בנקאית בבנקים הבאים: הבינלאומי, לאומי, הפועלים, מזרחי, דיסקונט ומרכנתיל דיסקונט ובכפוף להסדר הלקוח מול הבנק.
  במידה וסך התשלומים לתיק בחודש עד 35,000 ש’’ח – ניתן לשלם בכל מסלולי האשראי.
  במידה וסך התשלומים לתיק בחודש גדול מ 35,000 ש’’ח ניתן לשלם בקרדיט בלבד ובתנאי שהתשלום הנוכחי גדול מ- 15,000 ש’’ח.
  הסכום להעברה בנקאית הינו בהתאם להסכם של המשלם מול הבנק שלו.
 5. באמצעות אתר רשות המסים ניתן להפיק שובר לתשלום בבנק הדואר ללא הגבלת סכום.
 6. מידע לגבי שיעור הניכוי במקור - אפשר לקבל מידע זמין לגבי שיעורי הניכוי במקור.
 7. מידע לגבי משלוח פנקסי מקדמות - אפשר לקבל מידע לגבי משלוח פנקסי המקדמות לגבי תיקים שלא נדרשו במקדמות, או מידע שהתיק לא חויב במקדמות. קבלת המידע על-ידי הקשת מספר תיק ומספר סידורי מתוך הפנקס של שנה קודמת.
 8. הורדת טפסים - אפשר להוריד טפסים ממאגר הטפסים באתר.

 

10. שירותים נוספים במשרדי המס

 1. תשלומים בכרטיס אשראי - אפשר לבצע הסדרי תשלומים באמצעות כרטיס אשראי.
 2. הזמנת שוברי תשלום - אפשר להזמין ממשרד השומה או באמצעות מייצג המקושר לשירותי המחשב - שע"מ, שוברי תשלום ממוכנים.

 


26. פ.מ.ה. סעיף 190 (א) (1).
27. פ.מ.ה. סעיף 164, תקנות וצווים.
28. פ.מ.ה. סעיף 188 (ו).
29. פ.מ.ה. סעיף 182.
30. פ.מ.ה. סעיף 159א.
31. פ.מ.ה. סעיף 187.
32. חוק המיסים (קנס פיגורים) התשמ"א-1980.
33. פ.מ.ה. סעיף 187 א.
34. פ.מ.ה. סעיף 183.
35. פ.מ.ה. סעיף 192.
36. פ.מ.ה. סעיף 193 ופקודת מסים (גביה).

סימנייה