דילוג לתוכן

דע את זכויותך 2019

חזרה

פרק ה׳

בתום שנת המס 2007 בוטלו מרבית סעיפי חוק התאומים (1)

החל משנת המס 2008 קיימות הוראות ממשיכות התאומים. למקצת סעיפי חוק התאומים.(2)

 

א. הוראות עיקריות למי שחל עליו בעבר פרק ב׳ לחוק:

(1) ניכוי נוסף בשל פחת לפי סעיף 3 לחוק — יידרש בטופס 1343.
הפחת המגיע בשל נכסים קבועים שהיו בידי הנישום לפחות באחת משנות המס 2002-2007 ישוערך עד תום שנת המס 2007 בלבד.

(2) שעורי הפחת המוגדלים לפי סעיף 3 בחוק התיאומים ממשיכים אצל מי שמתאים להגדרות ב׳׳תקנות מס הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה) (שעורי פחת) התשמ׳׳ו - 1986.

(3) הפסד ראלי שהיה לנישום בעת מכירת נכס קבוע בר פחת ובמכירת נכס קבוע שהוא נייר ערך (בתחולה מ- 1.1.2006 ע״ג טופס 1325) כאמור בסעיף 9(ג) לחוק, ייחשב כהפסד הון. לעניין שיעור עליית המדד בסעיף ייראו את יום המכירה “כתום שנת המס 2007״.

 

ב. ניכוי נוסף בשל פחת על מי שחל עליו בעבר פרק ג׳ לחוק.

סכום הניכוי הנוסף בשל פחת (שערוך הפחת) הוא סכום השווה לסכום הפחת המגיע בשנת מס זו כשהוא מתואם, ממועד הרכישה (אך לא לפני 1.4.82) ועד תום שנת המס 2007.

לדוגמה:

לנישום בניין שנרכש תמורת 1,500,000 ש״ח ב-1.3.1992 והושכר. בהנחה ששווי המגרש הוא 1/3 מהעלות, יהיה ערך הבניין לצורך חישוב הפחת 1,000,000 ש״ח. שיעור הפחת 2% לשנה.

חישוב הניכוי הנוסף בשל פחת: סכום הפחת המגיע 20,000 = 1,000,000x2%

24,030 = 20,000 - {מדד 2.92 / מדד 12.07} 20,000x 

לפי הטבלה  20,000x1.2015 = 24,030

שערוך הפחת לשנת המס 2019 לנכס שהיה לנישום לפני תום שנת המס 2007, נותר זהה לשערוך שהגיע לפחת הנכס בשנת 2008 ואילך.

להלן טבלה המאפשרת לך לחשב את הניכוי הנוסף בשל פחת לשנת 2019 על פי חודש רכישה למי שהיה חל עליו פרק ג׳ או מועד השינוי השלילי/נכס קבוע למי שחל עליו פרק ב׳.

פרק ה׳ - טבלה

מקדמים לחישוב הניכוי הנוסף בשל פחת לנישום

חודש 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
ינואר

2.0872

1.6249

1.2238

1.0332

0.8277

0.5969

0.4772

0.3358 0.2485 0.1494 0.1342 0.1342 0.1184 0.0502 0.0704 0.0576 0.0330 0.0340
פברואר

2.0546

1.5911 1.2238 1.0077 0.8153 0.5942 0.4647 0.3302 0.2444 0.1547 0.1395 0.1409 0.1064 0.0482 0.0725 0.0640 0.0360 0.0354
מרץ

2.0385

1.5752 1.2015 0.9836 0.8050 0.5916 0.4514 0.3146 0.2453 0.1636 0.1449 0.1420 0.0979 0.0441 0.0704 0.0618 0.0300 0.0385
אפריל

2.0011

1.5441 1.1696 0.9584 0.7864 0.5929 0.4372 0.3021 0.2477 0.1659 0.1482 0.1397 0.0926 0.0421 0.0715 0.0640 0.0270 0.0364
מאי

1.9270

1.4893 1.1316 0.9314 0.7520 0.5784 0.4138 0.2924 0.2308 0.1625 0.1427 0.1295 0.0760 0.0441 0.0597 0.0566 0.0181 0.0312
יוני

1.8815

1.4433 1.1395 0.9258 0.7314 0.5629 0.3902 0.2863 0.2261 0.1570 0.1331 0.1250 0.0659 0.0493 0.0555 0.0534 0.0181 0.0312
יולי

1.8601

1.3965 1.1365 0.9210 0.7082 0.5578 0.3801 0.2726 0.2214 0.1536 0.1299 0.1217 0.0521 0.0555 0.0555 0.0524 0.0172 0.0240
אוגוסט

1.8149

1.3266 1.1218 0.9186 0.6901 0.5540 0.3761 0.2600 0.2229 0.1504 0.1268 0.1173 0.0454 0.0629 0.0576 0.0410 0.0162 0.0128
ספטמבר

1.7710

1.2796 1.1054 0.9005 0.6723 0.5353 0.3712 0.2551 0.2167 0.1449 0.1331 0.1140 0.0492 0.0608 0.0555 0.0390 0.0162 0.0059
אוקטובר

1.7142

1.2443 1.0780 0.8819 0.6535 0.5207 0.3653 0.2559 0.1999 0.1395 0.1395 0.1118 0.0454 0.0661 0.0576 0.0380 0.0250 0.0108
נובמבר

1.6688

1.2345 1.0678 0.8555 0.6309 0.5051 0.3547 0.2412 0.1648 0.1320 0.1331 0.1108 0.0387 0.0661 0.0576 0.0300 0.0320 0.0099
דצמבר

1.6353

1.2313 1.0549 0.8415 0.6103 0.4945 0.3461 0.2444 0.1501 0.1342 0.1331 0.1173 0.0473 0.0682 0.0587 0.0310 0.0340 0.0059

 

סימנייה