דילוג לתוכן

דע את זכויותך 2019

מענק עבודה לשכירים ולעצמאים עבור שנת המס 2019

תכנית "מענק עבודה"

מטרות תכנית "מענק עבודה" הן, בין היתר, להוות כלי לתמרוץ השתתפות עובדים בשוק העבודה, להגדיל את הכנסתם הפנויה של העובדים ברמות השכר הנמוכות ולצמצם פערים כלכליים.

מי זכאי למענק?

אם הינך שכיר ו/או עצמאי, והייתה לך בשנת המס 2019 הכנסת עבודה ו/או הכנסה מעסק ומשלח יד ועמדת בכל שלושת התנאים הבאים:

1. גילך 23 ומעלה ויש לך ילדים, או שגילך 55 ומעלה, גם ללא ילדים.

2. במהלך שנת המס 2019, מעבר לדירת מגורים יחידה, לא הייתה בבעלותך או בבעלות בן/בת זוגך, או בבעלות ילדך התלוי בך כלכלית, ביחד או לחוד, זכות במקרקעין (כגון: דירה, חנות, מגרש וכדומה), בישראל ו/או מחוץ לה, שחלקכם בזכות עולה על 50%.

3. אם מתקיים לגביך אחד מהשניים:

3.1 יש לך ילד אחד או שניים, או שגילך 55 ומעלה גם ללא ילדים - הכנסתך החודשית הממוצעת גבוהה מ- 2,090 ₪ ונמוכה מ-6,198 ₪. (לצורך חישוב ההכנסה החודשית ממוצעת מחלקים את סך כל הכנסות מעבודה ו/או מעסק/משלח יד במספר חודשי העבודה ופעילות עסקית בפועל).
אם הינך "הורה יחיד" במשפחה חד-הורית נדרש שהכנסתך, כאמור, תהיה גבוהה מ-1,290 ₪ ונמוכה מ-9,502 ₪. ("הורה יחיד" - עובד שהוא הורה לילד אחד או יותר הנמצאים אצלו ושכלכלתם עליו, החי בנפרד מההורה השני ואין לו בן זוג לרבות אדם אחר הידוע בציבור כבן זוגו).

3.2 יש לך שלושה ילדים או יותר - הכנסתך החודשית הממוצעת גבוהה מ-2,090 ₪ ונמוכה מ-6,807 ₪. אם הינך "הורה יחיד" במשפחה חד-הורית נדרש שהכנסתך כאמור תהיה גבוהה מ-1,290 ₪ ונמוכה מ-11,650 ₪.
הערה: הסכומים נכונים לפי המדד הידוע ב- 1.1.2020, בהתאם להוראות החוק. והם אינם מתייחסים לעובדים שנקבע להם "שכר מינימום מותאם".

4. בשנת התביעה 2019 יוכלו גם יורשים חוקיים (עפ"י צו ירושה/ צו קיום צוואה),להגיש תביעה לקבלת מענק עבודה בשם המוריש שהיה יכול להגיש בקשה למענק אם היה נשאר בחיים. הגשת התביעה תתבצע במשרדי השומה האזוריים בצירוף המסמכים שלעיל לרבות טופס ייפוי כוח והצהרה החתום ע"י כל היורשים החוקיים, צילום ת.ז של המוריש ושל היורש- מגיש התביעה בפועל והעתק שיק/אישור ניהול ח-ן בנק המתנהל ע"ש מיופה הכוח.

מענק לעובדים עם מוגבלות

החוק מקל על עובדים עם מוגבלות בעלי יכולת עבודה מופחתת, שנקבע להם "שכר מינימום מותאם" מכוח חוק שכר מינימום, כך שהם יהיו זכאים למענק גם ללא ילד ושהכנסתם המזכה נמוכה מזו של עובד ללא מוגבלות.

הגדרות:

 • שכיר – יחיד תושב ישראל שהייתה לו הכנסת עבודה בשנת המס 2019. החוק לא חל על שכיר שמתקיימים לגביו אחד התנאים הבאים:
 • שכיר שכל הכנסותיו מעבודה התקבלו ממעסיק "קרוב" או מ"חבר בני אדם" שהוא או "קרובו" בעלי "חזקה" בו ("חזקה"- מחזיקים במישרין או בעקיפין ב- 25% לפחות באחד או יותר מסוג כלשהו של אמצעי השליטה).
 • שכיר שהכנסותיו מעבודה התקבלו ממעסיק שאינו “קרוב“ ובכל אותם חודשי עבודה, קיבל גם הכנסת עבודה ממעסיק “קרוב“.
  שכיר שהיו לו הכנסות מעבודה שהתקבלו ממעסיק “קרוב“ וממעסיק שאינו “קרוב“, יהיה זכאי למענק עבור אותם החודשים בהם קיבל אך ורק הכנסה ממעסיק שאינו “קרוב“.
  “קרוב“ לעניין זה הוא: בן זוג, אח, אחות, הורה, הורה הורה, צאצא וצאצא של בן זוג, ובן זוגו של כל אחד מאלה.
 • הכנסת עבודה – משכורת (למעט פנסיה), הכנסות מעבודה במשק בית, טובות הנאה שקיבל העובד ממעסיק (תשלומים שניתנו לעובד לכיסוי הוצאותיו, לרבות אחזקת רכב או טלפון, שכר לימוד, נסיעות לחוץ לארץ, רכישת ספרות מקצועית או ביגוד וכדומה) לרבות דמי לידה, דמי שמירת הריון ותגמול בעד ימי שירות מילואים המשתלמים לפי חוק הביטוח הלאומי.
 • חודש עבודה בפועל - לרבות תקופת חופשה שנתית, תקופת מחלה, תקופת לידה והורות, תקופת שמירת הריון לפי חוק הביטוח הלאומי, תקופת שירות מילואים, ולמעט חודש שבעבורו שולמו דמי אבטלה לפי חוק הביטוח הלאומי.
 • עצמאי – יחיד תושב ישראל שהייתה לו הכנסה מעסק ו/או משלח יד בשנת המס 2019.
 • ילד – מי שטרם מלאו לו 19 שנים במהלך שנת המס בגין נתבע המענק. לדוגמא: לגבי בקשה לקבלת מענק המוגשת בשנת 2020 (עבור שנת המס 2019) נדרש שעד ליום 31.12.19 טרם מלאו לילד 19 שנה.

מהם התנאים לקבלת המענק?

1 . הגשת תביעה למענק. תביעה עבור שנת המס 2019 יש להגיש עד ליום ה- 30 בנובמבר 2020.

2. הגשת דוח למס הכנסה ע"י החייבים בהגשת דו“ח או שבן זוגם חייב בהגשת דו“ח, בהתאם להוראות הפקודה.

3 . הגשת דו"ח 126/856 ע"י המעסיק לשנת המס 2019 באופן מקוון עד לתאריך 30 באפריל 2020.

כיצד מגישים תביעה?

ניתן להגיש תביעה באמצעות טופס מקוון או באמצעות סניפי/סוכנויות הדואר:

1. טופס מקוון – רק אם הגשת בעבר תביעה למענק (עבור אחת משתי שנות התביעה האחרונות) בסניף הדואר/במשרד השומה/בצורה מקוונת באינטרנט תוכל להגיש תביעה מקוונת באתר האינטרנט של רשות המסים או באמצעות אפליקציה בנייד. בשנת 2020 ניתן באמצעות היישום המקוון להגיש תביעה עבור שנות המס 2018 ו-2019.

2. סניפי/סוכנויות הדואר - עליך להגיע באופן אישי לאחד מסניפי/סוכנויות הדואר. להזדהות באמצעות תעודת זהות בפני פקיד הדואר ולהשיב לגבי פרטיך האישיים: מספר מעסיקים שלך ושל בן/בת זוגך (לרבות מעסיקים במשק בית ולמעט פנסיה), האם עבדת כעצמאי? מהי הכתובת למשלוח דואר ומהם פרטי חשבון הבנק שלך אליו יועברו כספי המענק (לשם כך עליך להביא המחאה או אישור רשמי מהבנק המעיד על ניהול חשבון בנק על שמך). פקיד הדואר יחתים אותך על נכונות הפרטים שמסרת ועל עמידה בתנאי הזכאות וימסור לך את חלקו העליון של הטופס.

מוצע לשמור את טופס התביעה, הואיל וניתן באמצעות מספר התביעה לקבל מידע אישי באתר האינטרנט של רשות המסים ובמרכז המידע והשירותים המקוונים.

שים לב: הגשת התביעה אינה כרוכה בתשלום ואין צורך להיעזר בשירות בתשלום לסיוע בהגשת התביעה.

 

 

חזרה

פרק י - המשך

בדיקת הזכאות למענק

רשות המסים תבדוק את תביעתך ותקבע עד תום 90 ימים ממועד הגשת התביעה או עד ה- 15 ביולי 2020, לפי המאוחר, את זכאותך למענק ואת סכום המענק. מועד הגשת התביעה יחשב כמועד בו הוגשה התביעה במלואה, ובכלל זה הגשת מסמכים נוספים במידת הצורך.

רשות המסים רשאית, ביוזמתה או לפי דרישתך לתקן את קביעתה, בתוך שלוש שנים מיום שניתנה, אם נתגלו עובדות חדשות או נמצא כי נפלה טעות בקביעת המענק.

מה יהיה סכום המענק?

1. סכום המענק לו אתה זכאי מושפע מגובה הכנסת העבודה, הכנסות מעסק ומשלח יד, הכנסות נוספות שלך (שאינן ממשכורת) וכן מהכנסות בן הזוג מעבודה, מעסק ומשלח יד והכנסות נוספות. כמו כן, ממספר ילדיך, גילך ומצב משפחתי ("הורה יחיד" וכד').

אם יש לך הכנסה נוספת או שלבן זוגך יש הכנסה ממשכורת, מעסק ומשלח יד ו/או הכנסה נוספת, גובה המענק יפחת בהתאם לגובה ההכנסות האמורות.

"הכנסה נוספת", נחשבת אחת מההכנסות הבאות:

 • קצבה, שהיא הכנסה לפי סעיף 2(5) לפקודת מס הכנסה, (לדוגמא: פנסיה). למעט קצבה המשולמת לעובד בשל נכות, אובדן כושר עבודה או מות בן/בת הזוג.
 • גמלת נפגעי עבודה ו/או נפגעי תאונות, המשולמת ע"י המוסד לביטוח לאומי.

2. גובה המענק, מושפע גם מ''גמלה או תשלום להורה עצמאי'', ששולמו לפי חוק הבטחת הכנסה, או לפי חוק המזונות - נוכה מסכום המענק שהוא זכאי לו, בעד אותו חודש, סכום השווה להפרש שבין הגמלה או התשלום שהשתלמו לו בעד אותו חודש לפי הוראות חוק הבטחת 

הכנסה (הוראת שעה ותיקון חקיקה, התשע''ו – 2016) ובין הגמלה או התשלום שהיו משתלמים לו לולא החוק האמור, ולא יותר מגובה המענק שהוא זכאי לו בעד אותו חודש.

3. מענק מוגדל בשיעור של 150% יינתן לאחד מאלה:

(1) עובדת/עצמאית שהיא אם לילד אחד או יותר בשנת המס.

(2) "הורה יחיד" - עובד שהוא הורה לילד אחד או יותר הנמצאים אצלו ושכלכלתם עליו, החי בנפרד מההורה השני ואין לו בן זוג לרבות אדם אחר הידוע בציבור כבן זוגו.

4. דוגמאות*:

גובה ההכנסה החודשית הממוצעת (₪)

סכום המענק החודשי המגיע(₪)

גבר שיש לו ילד אחד או שניים או גבר / אישה ללא ילדים שמלאו להם 55 שנים

אם עובדת שיש לה ילד אחד או שניים

0-2,089

0 0

2,090

80 120

2,500

146 219

3,000

227 341

3,640-4,850

330 495

5,500

180 270

6,198

20 30

6,199 ומעלה

0 0

 

גובה ההכנסה החודשית הממוצעת (₪)

סכום המענק החודשי המגיע(₪)

גבר שיש לו ילד שלושה ילדים לפחות

אם עובדת שיש לה שלושה ילדים לפחות

0-2,089

0 0

2,090

120 180

2,500

216 324

3,000

334 501

3,640-4,850

480

720

5,500

327

491

6,198

20 30

6,199 ומעלה

0 0

 

גובה ההכנסה החודשית הממוצעת (₪)

סכום המענק החודשי המגיע(₪)

״הורה יחיד״ במשפחה חד-הורית (שילדיו נמצאים אצלו וכלכלתם עליו) שיש לו ילד אחד או שניים

0-1,289

0

1,290

120

2,500

317

3,500

479

3,640-6,830

495

7,800

326

8,500

204

9,502

30

9,503 ומעלה

0

 

גובה ההכנסה החודשית הממוצעת (₪)

סכום המענק החודשי המגיע(₪)

״הורה יחיד״ במשפחה חד-הורית (שילדיו נמצאים אצלו וכלכלתם עליו) שיש לו שלושה ילדים לפחות

0-1,289

0

1,290

180

2,500

462

3,500

695

3,640-6,830

735

7,800

705

8,500

584

9,502

30

9,503 ומעלה

0

* הסכומים נכונים לפי המדד הידוע ב- 1.1.2020, בהתאם להוראות החוק.

* הנתונים בטבלה זו, אינם מתייחסים לעובדים שנקבע להם "שכר מינימום מותאם".

מתי ישולם המענק?

1 . תשלום המענק תלוי במועדי הגשת בתביעה, כמפורט:

 • אם הוגשה תביעה עד יום 30 ביוני 2020, המענק ישולם בארבעה תשלומים שווים במועדים אלה: 15 ביולי 2020 , 15 באוקטובר 2020, 15 בדצמבר 2020 וב-15 בפברואר 2021.
 • אם הוגשה תביעה עד יום 30 בספטמבר 2020, המענק ישולם בשלושה תשלומים שווים במועדים אלה: 15 באוקטובר 2020 , 15 בדצמבר 2020 וב-15 בפברואר 2021.
 • אם הוגשה תביעה עד יום 30 בנובמבר 2020, המענק ישולם בשני תשלומים שווים במועדים אלה: 15 בדצמבר 2020 וב-15 בפברואר 2021.

2. אם סכום המענק שנקבע הוא עד 810 ₪, המענק ישולם בתשלום אחד, במועד בו יש לשלם את התשלום הראשון, בהתאם למועד הגשת התביעה.

כיצד מערערים על קביעת הזכאות?

1. באפשרותך להגיש השגה מנומקת ובכתב על ההחלטה בנוגע לקביעת הזכאות. יש להגיש את ההשגה לפקיד השומה הקרוב למקום מגוריך תוך 30 ימים מיום שנמסרה לך הקביעה.

2. אם אינך מסכים עם ההחלטה לגבי ההשגה שהגשת, באפשרותך לערער בפני בית המשפט המחוזי שבאזור שיפוטו נמצא מקום מגוריך.

באתר האינטרנט של רשות המסים go.gov.il/taxes ניתן למצוא מידע נוסף הכולל פרטים לגבי אופן חישוב גובה המענק, שאלות ותשובות וכן יישומי אינטרנט ייעודיים, כדלהלן: הגשת תביעה לקבלת מענק עבודה באופן מקוון, בדיקת זכאות לקבלת מענק עבודה, בירור מצב תביעה שהוגשה בסניף הדואר וסימולאטור לבדיקת הזכאות וחישוב המענק.

* מרכז מידע ושירותים מקוונים * מסים ,4954 * 02-5656400 או 1-222-4954

* דברי ההסדר המובאים במדריך זה הם כללים ואין לראות בהם את נוסח החוק, שהינו הנוסח הקובע והמחייב.

סימנייה