דילוג לתוכן

דע את זכויותך 2019

פרק ו׳ - 9

הסעיף בפקודת
מס הכנסה

סוג הפטור, הניכוי
או הזיכוי מהמס

חישוב הפטור, הניכוי או הזיכוי מהמס

45 זיכוי בעד ילדים נטולי יכולת

מי שהיה לו או לבן זוגו בשנת המס ילד משותק, עיוור או ילד עם מוגבלות שכלית התפתחותית, או ילד שסובל מלקות למידה חמורה של קשב וריכוז, או ילד שסובל ממחלה קשה, שגרמה לו לפיגור התפתחותי לעומת בני גילו, זכאי לשתי נקודות זיכוי בעד כל ילד.
יש לבחור לגבי כל ילד בין זיכוי זה לזיכוי לפי סעיף 44 לפמ"ה המתואר לעיל.

45א

זיכוי בעד תשלומים לביטוח חיים, ביטוח קצבת שאירים ולקופת גמל לקצבה

בשל תשלומים לקופת גמל, קצבת ביטוח חיים וביטוח קצבת שאירים:

למי שאינו "עמית מוטב" -

לגבי הכנסה שאינה הכנסת עבודה - 5% מההכנסה המזכה, שהיא ההכנסה החייבת, עד תקרה של 148,800 ₪, ובלבד שהזיכוי בשל תשלומיו לביטוח קצבת שאירים לא יעלו על 1.5% ממנה.
לגבי הכנסת עבודה - 7% מההכנסה המזכה (הכנסתו ממשכורת עד 105,600 ₪): הסכום לביטוח קצבת שאירים עד 1.5% ממנה והסכום הכולל לביטוח חיים וקצבת שאירים, ובשל הכנסה שאינה מעבודה לא יעלה על 5% מהכנסה המזכה
בכל מקרה יינתן זיכוי בשל תשלומים של 2,040 ₪ לפחות (גם אם 5% או 7% נמוך מסך 2,040 ₪).

לגבי "עמית מוטב"-

הזיכוי ליחיד שלא הייתה לו הכנסה מבוטחת תינתן על הפקדות שאינן עולות על 5% מההכנסה החייבת, עד 211,200 ₪. הסכום לביטוח קצבת שאירים לא יעלה על 1.5% מההכנסה המזכה.

1. למי שהייתה לו הכנסה מבוטחת, 7% מההכנסה המזכה, שהיא הכנסה מבוטחת (לביטוח קצבת שאירים שלא תעלה על 1.5% ממנה) ושהסכום הכולל לביטוח לקצבת שאירים וביטוח חיים לא יעלה על 5% ממנה.

2. 5% מהכנסה החייבת שאינה הכנסה מבוטחת, עד לסכום של 211,200 ₪, בניכוי סכום של 105,600 ₪ או ההכנסה המבוטחת, לפי הנמוך, ובלבד שהסכום שבשלו יינתן זיכוי בעד תשלומים לביטוח קצבת שאירים לא יעלה על 1.5% מההכנסה החייבת, שאינה הכנסה מבוטחת.

"עמית מוטב" ששילם לקופת גמל לקצבה כ"עמית שכיר" לא יקבל זיכוי בשל הכנסתו שאינה מבוטחת.
בכל מקרה, יינתן זיכוי בשל תשלומים של 2,040 ₪ לפחות (גם אם נמוך מ-5% או מ-7% מההכנסה בהתאם).
זיכוי נוסף בגין הפקדות לקופת גמל לקצבה לעצמאים. הזיכוי יינתן רק במקרה ולא נידרש ניכוי בגין אובדן כושר עבודה. סכום הזיכוי הוא הנמוך מבין ההפקדות שלא נוצלו (שלא התקבלו בגינן ניכוי או זיכוי) ל-0.5% מהכנסה מעסק, או סכום של 211,200 בניכוי הכנסה מבוטחת, הנמוך מבינהם.

46 זיכוי על תרומה מיוחדת בסכום של יותר מ-190 ₪ למוסד ציבורי שאושר, לצורך זה, בידי שר האוצר, או לקרן לאומית

זיכוי בשיעור של 35% מתרומה מעל 190 ₪ ועד לסכום שאינו עולה על 30% מההכנסה החייבת, או על 9,322,000 ₪, לפי הנמוך ביניהם, ובתנאי שסכום התרומות לפי סעיף זה והניכוי בשל מחקר ופיתוח לפי סעיף 20א לפקודה, לא יעלה על 50% מהכנסתך החייבת. סכום העולה על ה"תקרה לזיכוי" שנתרם באותה שנת מס יאפשר זיכוי מהמס בהתאם לאמור לעיל ב-3 שנות המס הבאות זו אחר זו.

 

חזרה

פרק ו׳ - 10

הסעיף בפקודת
מס הכנסה

סוג הפטור, הניכוי
או הזיכוי מהמס

חישוב הפטור, הניכוי או הזיכוי מהמס

48א

זיכוי לעובד זר

בחישוב המס על הכנסה של "עובד זר חוקי בתחום הסיעוד", לפי סעיף 2(1) או 2(2) לפקודה, יובאו בחשבון 2.25 נק' זיכוי לגבר או 2.75 נק' זיכוי לאשה.
בחישוב המס על הכנסה של "עובד זר חוקי" שאינו עובד זר חוקי בתחום הסיעוד, תובא בחשבון נקודת זיכוי אחת לפי סעיף 34.
בחישוב המס על הכנסה של "עובדת זרה חוקית" שאינה בתחום הסיעוד, תובא בחשבון חצי נק' זיכוי. (בנוסף לנקודת זיכוי אחת של עובד זר חוקי שאינו בתחום הסיעוד).
נקודות הזיכוי כאמור יובאו בחשבון באופן יחסי לחודשי השהות.

חוק לתיקון הפקודה (מס׳ 2) זיכוי בעד הוצאות להנצחת זכרו של בן משפחה שהיה חייל או שוטר, שנספהבמערכה, ולזכרו של מי שנספה בפעולות איבה

זיכוי בשיעור של 30% מסכום ההוצאות. לעניין זה, "בן משפחה" הוא בן זוג, בן, נכד, אח, הורה, גיס או חתן.

66

ניכויים וזיכויים המותרים לבן הזוג של "בן הזוג הרשום" ב"חישוב נפרד" של המס על הכנסתו

1. 2.25 נקודות זיכוי כתושב ישראל, כולל זיכוי נסיעה.

2. נקודות הזיכוי הנוספות אם הוא עולה חדש או תושב ארעי, או תושב חוזר "מוטב".

3. נקודת זיכוי אחת לגרוש, הנושא בחלק מכלכלת ילדיו.

4. זיכויים על תשלומים לביטוח חיים, לביטוח קצבת שאירים, או לקופת גמל מאושרת בידי מנהל רשות המסים.

5. ניכוי בעד תשלומים לקופת גמל או למוסד לביטוח לאומי, כפוף להגבלות הנזכרות לעיל בסעיפים 47 ו-47א לפקודת מס הכנסה.

6. זיכוי ממס לתושב ביישוב הזכאי להקלה.

7. זיכוי ממס לעובד במשמרת שנייה או שלישית.

8. זיכוי ממס לחייל משוחרר.

9. לאשה - 1.5 נקודות זיכוי בשל כל ילד בשנת לידתו, 2.5 נקודות זיכוי בשל כל ילד החל בשנת המס שלאחר שנת לידתו ועד לשנת המס שבה מלאו לו 5 שנים, נקודת זיכוי אחת בשל כל ילד החל בשנה שבה מלאו לו 6 שנים ועד לשנת המס שבה מלאו לו 17 שנים וחצי נקודת זיכוי בשל כל ילד בשנת המס שבה מלאו לו 18 שנים.
לגבר – 1.5 נקודות זיכוי בשל כל ילד בשנת לידתו ו-2.5 נקודות זיכוי בשל כל ילד החל בשנת המס שלאחר שנת לידתו ועד לשנת המס שבה מלאו לו 5 שנים.

10. חצי נקודת זיכוי לאישה.

11. חצי נקודת זיכוי למי שכלכלת בן זוגו עליו, ליחיד שהוא או בן זוגו הגיע לגיל פרישה, או שהוא או בן זוגו עיוור או נכה לפי סעיף 9(5) לפקודה.

12. זיכוי בעד נטול יכולת לפי סעיפים 44, 45.

13. ניכוי עבור תשלומים לקרן השתלמות לעצמאים.

14. ניכוי בעד תשלומים לביטוח בפני אובדן כושר עבודה.

 

סימנייה