דילוג לתוכן

דע את זכויותך 2019

פרק ו׳ - 7

הסעיף בפקודת
מס הכנסה

סוג הפטור, הניכוי
או הזיכוי מהמס

חישוב הפטור, הניכוי או הזיכוי מהמס

36

זיכוי נסיעה

1/4 נקודת זיכוי (654 ₪) בגין הוצאות נסיעה ממקום המגורים אל מקום העבודה הקבוע.

36א

זיכוי לאישה

חצי נקודת זיכוי לאשה (1,308 ₪) בחישוב נפרד, או לאשה שהיא "בן הזוג הרשום" בחישוב מאוחד.

37

זיכוי ל"בן הזוג הרשום" עבור בן זוגו בחישוב מס מאוחד

נקודת זיכוי אחת, בחישוב המס של יחיד תושב ישראל שהוא או בן זוגו הגיעו לגיל פרישה, או שהוא או בן זוגו עיוור או נכה על-פי סעיף 9(5).

38

זיכוי נוסף בעד בן זוג שיש לו הכנסה מיגיעה אישית, אם נערך ׳חישוב מאוחד׳ של המס

1.5 נקודות זיכוי נוספות על נקודת הזיכוי לפי סעיף 37, אם אין ילדים המזכים ב"נקודת קצבה" מהמוסד לביטוח לאומי, או 1.75 נקודות זיכוי נוספות אם יש ילדים המזכים ב"נקודות קצבה" כאלה.
1/4 נקודת זיכוי נסיעה.
ואולם, אם הכנסת בן הזוג אינה מגיעה לסכום שהוא פי חמישה מסכום נקודות הזיכוי האמורות, לא תיכלל הכנסתו בחישוב ההכנסה החייבת של "בן הזוג הרשום" ולא יותרו נקודות הזיכוי הללו.

39

זיכוי נוסף בעד בן הזוג שעזר ל׳בן הזוג הרשום׳ בהשגת הכנסתו מעסק או ממשלח יד

1.5 נקודות זיכוי, נוסף על נקודת הזיכוי לפי סעיף 37, אם אין ילדים המזכים ב"נקודת קצבה" מהמוסד לביטוח לאומי, או 1.75 נקודות זיכוי אם יש ילדים. אולם למי שזכאי גם לפי סעיף זה וגם לפי סעיף 38, יותר הזיכוי רק לפי אחד מסעיפים אלה, לפי בחירתו.

39א

זיכוי לחייל/ת משוחרר/ת

זיכוי לחייל משוחרר ניתן בגין הכנסה מיגיעה אישית במשך 36 החודשים הראשונים שלאחר החודש בו סיים החייל את "שירותו הסדיר". ("שירות סדיר" ייחשב — שירות בצה"ל, משמר הגבול, משטרה, שירות לאומי ושירות אזרחי).
חייל ששירת לפחות 23 חודש וחיילת 22 חודשים - 1/6 נקודת זיכוי שנתית לחודש.
חייל ששירת פחות מ-23 חודשים וחיילת פחות מ-22 חודשים - 1/12 נקודת זיכוי שנתית לחודש.

40(ב)(1)

זיכוי ליחיד עבור ילדים במשפחה חד הורית

במשפחה חד הורית יקבל ההורה עבור ילדים שנמצאים "בחזקתו" 1.5 נקודות זיכוי בשל כל ילד בשנת לידתו, 2.5 נקודות זיכוי בשל כל ילד החל בשנת המס שלאחר שנת לידתו ועד לשנת המס שבה מלאו לו 5 שנים, נקודת זיכוי אחת בשל כל ילד החל בשנה שבה מלאו לו 6 שנים ועד לשנת המס שבה מלאו לו 17 שנים וחצי נקודת זיכוי בשל כל ילד בשנת המס שבה מלאו לו 18 שנים.

40(ב)(1א)

זיכוי ליחיד עבור פעוט

ההורה שהילד אינו "בחזקתו" יקבל:
1.5 נקודות זיכוי בשל כל ילד בשנת לידתו ו-2.5 נקודות זיכוי בשל כל ילד החל בשנת המס שלאחר שנת לידתו ועד לשנת המס שבה מלאו לו 5 שנים.

40(ב)(1ב)

זיכוי להורה בגין ילד להורה אחד

ההורה יקבל בגין הילד שבחזקתו נקודות זיכוי ילדים, ובנוסף נקודת זיכוי "פעוט": נקודת זיכוי אחת נוספת בשל היותו משפחה חד הורית.

פרק ו׳ - 8

הסעיף בפקודת
מס הכנסה

סוג הפטור, הניכוי
או הזיכוי מהמס

חישוב הפטור, הניכוי או הזיכוי מהמס

40(ב)(2)

זיכוי לגרוש הנושא בחלק מכלכלת ילדיו

הורים החיים בנפרד, יקבל בן הזוג שהילדים נמצאים בחזקתו נקודה אחת נוספת בשל העובדה שהוא חי בנפרד, ואם כלכלת הילדים מחולקת בן שני ההורים, יקבל גם ההורה שהילדים אינם בחזקתו נקודה זיכוי אחת.

40א

זיכוי לגרוש שהתחתן בשנית

נקודת זיכוי לגרוש שהתחתן בשנית, המשלם מזונות לבן/בת זוגו לשעבר.

40ב

זיכוי לנער

נקודת זיכוי בחישוב המס של יחיד שמלאו לו או לבן זוגו 16 שנים וטרם מלאו לו 18 שנים.

40ג,40ד

זיכוי למסיימי לימודים לתואר או תעודת הוראה

מסיימי לימודים לתואר ראשון, לתואר שני, לתואר שלישי ברפואה, לתואר דוקטור במסלול ישיר או ללימודי הוראה/מקצוע, הטבה של נקודה ו/או 1/2 נקודת זיכוי המפורט בסעיף 68 בפרק ד'.

41

זיכוי לבן זוג (שאינו "בן הזוג הרשום"), שהיה נשוי בחלק משנת המס

לתקופה שבה היה רווק, או אלמן, או גרוש בלי ילדים - החלק היחסי מנקודות הזיכוי כתושב ישראל, נסיעה, וכנער - לפי מספר החודשים באותה תקופה, ואם היו ילדים - גם החלק היחסי מנקודות הזיכוי הנוספות בעד הילדים.
לתקופה שבה היה נשוי, ונערך חישוב נפרד של המס על הכנסתו - החלק היחסי מנקודות הזיכוי כתושב ישראל, ונסיעה, לתקופה שבה היה נשוי בשנת המס.

44

זיכוי בעד הוצאות החזקה במוסד

זיכוי בשיעור של 35% מהסכומים שהוצאו מעל 12.5% מההכנסה החייבת בעד הוצאות החזקה במוסד מיוחד של ילד, בן זוג, או הורה משותקים לחלוטין, מרותקים למיטה בתמידות, עיוורים או בלתי שפויים בדעתם, וכן בעד ילד עם מוגבלות שכלית התפתחותית. תנאי לקבלת הזיכוי הוא, שהכנסתו של הנתמך לא תעלה על 169,000 ₪, ואם יש לו בן זוג לא תעלה הכנסת שניהם על סך 271,000 ₪.

סימנייה