דילוג לתוכן

דע את זכויותך 2019

פרק ו׳ - 5

הסעיף בפקודת
מס הכנסה

סוג הפטור, הניכוי
או הזיכוי מהמס

חישוב הפטור, הניכוי או הזיכוי מהמס

צו על-פי סעיף 16ב לפקודה

פטור על הפרשי הצמדה שמקבל יחיד

פטור על הפרשי הצמדה שמקבל יחיד, שהפרשי ההצמדה אינם הכנסה בידיו לפי סעיף 2(1), בשל: פגיעה במקרקעין, מכירת נכס פרטי, תשלום יתר ששולם בשל הוצאה פרטית, פיצוי בשל תביעה (בתנאי שהסכום, שהפרשי ההצמדה נוספו עליו, פטור ממס), ביטול עסקה לרכישת נכס פרטי, הלוואה בין יחידים שלא במסגרת העסק או משלח-היד, תשלום בידי מוסד בגין תביעה או החזרת פיקדון שאינה הכנסה, או הפטורים ממס, יתרת זכות באגודה שיתופית, פיקדון בבית אבות.

125ד

פטור על ריבית המשתלמת על פיקדונות ותוכניות חיסכון

א. יחיד שהכנסתו והכנסת בן זוגו לא עלתה בשנת המס 2019 על סך של 62,880 ₪, יהיה פטור על הכנסה מריבית בסך של 9,840 ₪ בשנת המס. עלתה ההכנסה בשנת המס - יוקטן הפטור בהתאם.
ב. יחיד שבשנת המס הגיע הוא או בן זוגו לגיל פרישת חובה, (דהיינו 67 שנים) ובמועד הקובע (דהיינו ה-1.1.2003) מלאו לאחד מהם 55 שנים, יהיה פטור גם על הכנסה מריבית בסך 13,440 ₪ בשנת המס, ואם הוא ובן זוגו הגיעו לגיל פרישת חובה ובמועד הקובע מלאו להם 55 שנים, יהיה פטור על סך של 16,560 ₪ בשנת המס.

125ה

פטור נוסף על הכנסה מריבית על פיקדונות ותוכניות חיסכון למי שהגיע לגיל פרישה

פטור בשיעור של 35% על ריבית עד לגובה ההפרש שבין ההכנסה החייבת המוגדרת בסעיף ועד לתקרת הכנסה של 101,760 ₪ לשנת 2019, למי שהגיע הוא או בן זוגו לגיל פרישה. והכל, אם מלאו להם במועד הקובע (ה-1.1.03) 55 שנים

ב. ניכויים

17 (5א)

 

ניכוי בשל תשלומים לקרן השתלמות לעצמאים

בשנת המס יותר ניכוי עבור תשלומים ששילם יחיד לקרן השתלמות לעצמאים. הניכוי שיותר הוא הסכום ששולם שלא יעלה על 4.5%מההכנסות החייבות מעסק או ממשלח-יד או על תקרה של 11,880 ש״ח (4.5%x264,000) לעצמאי שהוא גם שכיר ומעבידו שילם עבורו לקרן השתלמות, יותר ניכוי רק עבור אותו חלק מהכנסותיו מעסק או ממשלח-יד עד "סכום התקרה". "סכום התקרה" הוא הנמוך מבין:|
1. ההכנסה מעסק או ממשלח-יד.
2. 264,000 ₪, בניכוי סכום "המשכורת הקובעת" שבגינה שילם לו מעבידו לקרן השתלמות.

17 רישא, 32(14)

ניכוי בשל תשלומי פרמיה לביטוח בפני אבדן כושר עבודה

יותר ניכוי בשל תשלומי היחיד לביטוח בפני אובדן כושר עבודה בהתקיים התנאים המפורטים בסעיף 32(14), בכפוף לתקרה של 3.5% מההכנסה החייבת מעסק, ממשלח-יד או מעבודה עד לתקרה של 308,190 ₪ לשנת 2019. ראו הסבר בסעיפים 45, 46.

20א
20א1

ניכוי בשל השתתפות במחקר מדעי

ניכוי בשל השתתפות בהוצאות מחקר מדעי שנעשה על-פי הכללים שבחוק, אך לא יותר מ-40% מההכנסה החייבת בשנת המס שבה שולמו ההוצאות.

 

פרק ו׳ - 6

הסעיף בפקודת
מס הכנסה

סוג הפטור, הניכוי
או הזיכוי מהמס

חישוב הפטור, הניכוי או הזיכוי מהמס

20ב

ניכוי בשל מזונות לתושב חוץ

ניכוי לתושב ישראל שהיה תושב חוץ בעת שניתן פסק דין לגבי תשלום מזונות לתושב חוץ על-ידי רשות שיפוטית מוסמכת בחו"ל.

47

ניכוי בעד תשלומים לקופת גמל

פירוט ההגדרות בדברי ההסבר לסעיף 49. ליחיד שאינו עמית מוטב:
א. לגבי הכנסה שאינה הכנסת עבודה:
1. תשלומים בעד קצבה - ניכוי הסכומים ששולמו, אך לא יותר מ-7% מהכנסה שעד 148,800 ₪ (ניכוי מרבי - 10,416 ₪).
2. אם התשלומים הם בעד קצבה בלבד, ועלו על 12% מההכנסה האמורה - ניכוי נוסף עד ל-4% מההכנסה (ניכוי מרבי בשיעור של 11% מההכנסה האמורה, 16,368 ₪)

ב. לגבי הכנסה משכר עבודה שאינה הכנסה מבוטחת, הסכום הנמוך מבין:
1. הסכום ששולם, אך לא יותר מ-5% מההכנסה שעד 105,600 ₪ (ניכוי מרבי 5,280 ₪)
2. 5% מההכנסה החייבת, שהיא הכנסת עבודה, עד ל-264,000 ₪, בניכוי ההכנסה המבוטחת.

ג. אם ההכנסה היא משכר עבודה וגם ממקורות אחרים, יש להביא תחילה בחשבון לצורך חישובים אלה את ההכנסה משכר.
ד. מי שבתחילת שנת המס, או לפני כן, מלאו לו 50 שנים, זכאי לניכוי בשיעורים מוגדלים בכפוף לתקרות.

ל"עמית מוטב":
ניכוי בשל תשלומיו לקופת גמל לקצבה עד 11% מהכנסה ל"עמית עצמאי", ועוד עד 7% מ"הכנסה הנוספת", בתוספת 4% נוספים אם תשלומיו לקצבה עלו על 12% מ"ההכנסה הנוספת".
הניכוי המרבי במסלול זה הוא עד 23,232 ₪ בשנת המס 2019.

47א

 

ניכוי בעד תשלומים למוסד לביטוח לאומי

ניכוי של 52% מהסכומים ששולמו בשנת המס (למעט הסכומים ששולמו כקנס על פיגור בתשלום והפרשי הצמדה ששולמו על פיגורים בתשלום), בתנאי שהתשלומים היו לגבי הכנסה שלא ממשכורת או משכר עבודה, ובתנאי שהניכוי לא יעלה על סכום ההכנסה החייבת שלפני ניכוי זה.

ג. זיכויים

10

זיכוי לגבי עבודה במשמרות בתעשייה

זיכוי בשיעור של 15% מהכנסה מעבודה במשמרות.
זיכוי על אותו חלק משכר המשמרות, אשר לאחר צירופו למשכורת אינו עולה על 128,760 ₪ לשנה. סך כל הזיכוי לא יעלה על 11,280 ₪.

11

זיכוי מהמס לתושבים ביישובים זכאים

זיכוי מהמס בשיעורים שונים מההכנסה החייבת מיגיעה אישית, בהתאם ליישוב, מחלק ההכנסה שאינו עולה על סכום שנקבע (רשימת היישובים, שיעור הנחה ותקרות הכנסה, ראו בפרק ט').

11

זיכוי ממס ל׳חייל׳

זיכוי ממס ל"חייל" (לרבות שוטר, סוהר, עובד שירות הביטחון), בשיעור 5% ממשכורתו, הכוללת תוספת פעילות רמה א', ועד לסכום הכנסה של 160,560 ₪.

34

זיכוי לתושב ישראל

שתי נקודות זיכוי (שווי נקודת זיכוי בשנת 2019 - 2,616 ₪)

35

זיכוי ל"עולה חדש" או ל"תושב ארעי", שברשותו תעודה א1, או תושב חוזר "מוטב"

1/4 נקודת זיכוי שנתית לחודש במשך 18 החודשים הראשונים (3 נקודות זיכוי ל-12 חודשים); 1/6 נקודת זיכוי שנתית לחודש במשך 12 חודשים נוספים; 1/12 נקודת זיכוי שנתית לחודש במשך 12 חודשים נוספים. במניין החודשים לא תובא בחשבון תקופת שירות חובה או לימודים וכן תקופת היעדרות מהארץ העולה על 6 חודשים ואינה עולה על 3 שנים.
נקודות זיכוי אלה מותרות גם לגבי הכנסתו של בן זוג נשוי שהוא עולה חדש, בחישוב מאוחד של המס בשומת "בן הזוג הרשום". אולם אם הכנסתו אינה עולה על סכום שהוא פי חמישה מסכום נקודות זיכוי אלה, ומסכום נקודות הזיכוי לפי סעיף 38 לפמ"ה (ראו להלן), לא תיכלל הכנסתו בחישוב המס של "בן הזוג רשום, ולא תובאנה בחשבון נקודות הזיכוי הנוספות כ"עולה חדש" ולפי סעיף 38 לפמ"ה.

 

סימנייה