דילוג לתוכן

מדריך למוכר/רוכש זכות במקרקעין 2020

ח. תשלום המס וגבייתו

תשלום המס

תשלום על פי שומה עצמית - סעיף 90א
חייב במס ישלם את המס על פי שומתו העצמית בתוך 60 יום מתאריך העסקה. שולם המס על פי השומה העצמית ושומת המנהל גבוהה יותר, ישולם הפרש המס תוך 30 יום מיום שנמסרה השומה לחייב.

תשלום יתרת מס ע"פ שומה - סעיף 91
המס על פי השומה שערך המנהל ישולם בתוך 15 יום מיום שנמסרה השומה לחייב.

תשלום מס בהשגה
אם החייב בתשלום המס השיג על השומה, ישלם את המס שאינו שנוי במחלוקת, וייתן ערבות בנקאית, או ערבות אחרת שיקבע המנהל, לגבי הסכום שבמחלוקת.

תשלום המס לפי סעיף 51
חובת תשלום המס תידחה לתאריך שבו יתקיים אחד מאלה:

  • • הרוכש קיבל החזקה במקרקעין
  • • הרוכש שילם סכום העולה על 50% ממחיר הזכות (לגבי חבות במס רכישה) ו-40% (מס שבח).
  • • הרוכש קיבל ייפוי כוח לרשום זכותו במקרקעין.

סעיף 76 לחוק קובע כי בעת שתנאי הדוחה את תשלום המס על פי סעיף 51 חדל להתקיים, יש להודיע על כך למנהל תוך 14 יום {על פיגור בהגשת ההודעה יחול קנס לפי סעיף 94א(א)(1)}.

דחיית תשלום המס - סעיף 91א
בסמכות המנהל לדחות את מועד חובת תשלום המס כולו או מקצתו אם ראה סיבה מספקת לכך ובלבד שעל תקופת הדחייה יחולו הפרשי הצמדה וריבית.

 

גביית המס

ככלל, על גביית המס וכן על גביית הפרשי הצמדה, ריבית וקנסות, תחול פקודת המסים (גבייה). הפרשי הצמדה וריבית - סעיף 94 על סכומי המס שלא שולמו במועד החוקי יתווספו הפרשי הצמדה וריבית עד ליום התשלום.

  • גם אם נדחה מועד חובת תשלום המס על פי סעיף 51 לחוק, יתווספו הפרשי הצמדה וריבית כאמור.
  • בסמכות המנהל לפטור מתשלומי ריבית והצמדה כולם או מקצתם אם ראה סיבה מספקת לכך.

קנס על אי הגשת הצהרה- סעיף 94א(א)(1)
מי שלא הגיש הודעה במועד החוקי יחוייב בקנס אי הודעה בעבור כל שבועיים של פיגור (סכום הקנס יתואם אחת לשנה).

קנס על אי הגשת הודעה 94א (א)(2)
מי שלא הגיש הודעה במועד החוקי יחוייב בקנס אי הודעה בעבור כל שבועיים של פיגור (סכום הקנס יתואם אחת לשנה).

קנס על פיגור בתשלום - סעיף 94ב
על סכום שחייבים לשלם על-פי החוק ולא שולם במועד, יתווסף קנס בשיעור של 0.2% לכל שבוע של פיגור.
הבהרה: קנס אי הגשת הצהרה וקנס אי תשלום במועד לא יחולו על תקופה מקבילה.

פטור מתשלום קנס - סעיף 94ג
בסמכות המנהל לפטור מתשלום קנס אי הצהרה במועד וקנס אי תשלום במועד וזאת אם ראה סיבה מספקת לכך.

זקיפת תשלומים - סעיף 94ד
מי ששילם סכום כלשהו על חשבון חוב המס ייזקפו התשלומים לפי החלק היחסי של מרכיבי החוב (קרן,ריבית, הפרשי-הצמדה).

קנס גרעון - סעיף 95(א) ו - 95(ב)
במכירה ששולם עליה מס ואשר נקבע לגביה גרעון העולה על 50% מהמס המגיע במכירה, והמנהל סבר שהגירעון נובע מהתרשלות המוכר, או באי-מסירת הצהרה,יתווסף לסכום המס המגיע קנס השווה ל-15% מסכום הגרעון.
אם סבר המנהל שהגירעון נוצר במזיד או מתוך כוונה לחמוק מתשלום מס, אזי לסכום הקנס יתווסף קנס השווה ל-30% מסכום הגירעון.

גירעון = הסכום העודף של המס המגיע במכירה על המס שחושב על פי ההצהרה. המנהל רשאי לפטור מן הקנס אם ראה סיבה מספקת לכך.
על הקנס יתווספו הפרשי הצמדה וריבית.

קנס מינהלי (מכוח חוק העבירות המנהליות והתקנות)
מי שחייב במס שבח או במס רכישה ואשר בלא סיבה מספקת, לא מסר במועד הצהרה כאמור בסעיף 73 לחוק, יוטל עליו קנס מנהלי בשיעור 5% מהמס המגיע בתוספת הפרשי הצמדה וריבית מהמועד שנקבע למסירת ההצהרה ועד ליום מסירתה.
מי שפטור ממס ואשר בלא סיבה מספקת, לא מסר במועד הצהרה, יוטל עליו קנס בשיעור 2 פרומיל משווי הזכות שנמכרה בתוספת ריבית והצמדה. מוכר/רוכש שהוטל עליו קנס מינהלי רשאי שלא לשלמו ולהודיע למשרד האזורי תוך 30 ימים על בקשתו להישפט.
מי שלא הגיש הצהרה במועד החוקי, יחויב בקנס אי הצהרה בעבור כל שבועיים של פיגור (סכום הקנס יתואם אחת לשנה).

ט. טבלאות חישוב

מדרגות מס שבח לסעיף 49ה:

התקופה שווי שתי הדירות הנמכרות יחד

שווי מרבי של הדירות

מיום 1/1/2020 ועד 31/12/2020 2,034,000 ₪

3,383,000 ₪

מדרגות מס שבח לסעיף 49ז:

התקופה תקרת הפטור

רצפת הפטור

מיום 16/1/2020 ועד 15/1/2021 2,140,600 ₪

535,200 ₪

מדרגות מס רכישה לדירה בחישוב רגיל:

התקופה שיעור מס 8%

שיעור מס 10%

מיום 16/1/2020 ועד 31/12/2020 (הוראת שעה)

על חלק השווי שעד 5,340,425 ₪

על חלק השווי העולה על 5,340,425 ₪

מדרגות מס רכישה לדירה יחידה: 

התקופה

לא ישולם מס שיעור מס 3.5%
מיום 16/1/2020 ועד 15/1/2021 על חלק השווי שעד 1,744,505 ₪

על חלק השווי שבין 1,744,505 ₪ לבין 2,069,205 ₪

 

שיעור מס 5% שיעור מס 8%

שיעור מס 10%

על חלק השווי שבין 2,069,205 ₪ לבין 5,338,290 ₪ על חלק השווי שבין 5,338,290 ₪ עד 17,794,305 ₪

על חלק השווי העולה על 17,794,305 ₪

 

סימנייה