דילוג לתוכן

מדריך למוכר/רוכש זכות במקרקעין 2020

נספח - מדריך לאזרחים שרכושם נפגע בפעולות מלחמה ואיבה

אזרחים יקרים

המידע המובא במדריך זה נועד לסייע לכם, במקרה שרכושכם נפגע בפעולות מלחמה או איבה. המדינה לקחה על עצמה לפצות אתכם, על פי חוק, על נזק שנגרם לכם כתוצאה מפעולה כזו, וזאת על מנת להשיב את המצב לקדמותו מהר ככל שניתן. במדריך מפורטות זכויותיכם ומובהר לכם כיצד עליכם לפעול לשם מיצוי זכויותיכם.

הגשת תביעה בעת מלחמה

סמוך לזמן האירוע, מיד כשמתאפשר על ידי כוחות הביטחון, מגיעים אנשי קרן הפיצויים (מס רכוש) ברשות המסים לאזור הניזוק בליווי שמאים ומהנדסים. הצוותים עוברים בין הדירות/ העסקים / המשרדים שנפגעו, מסבירים לניזוקים מהן הזכויות שלהם ומנחים אותם כיצד להגיש תביעה. כמו כן, יכולים הניזוקים לפנות למשרדי מיסוי מקרקעין הקרובים למקום מגוריהם/עסקיהם ולהגיש תביעה, כפי שיפורט להלן.

הגשת תביעה בעת פעולת איבה/פיגוע

בעת קרות נזק בפעולת איבה/פיגוע כגון: נזק שמקורו בזריקת אבנים, ירי מנשק קל, בקבוק תבערה וכדומה, ואם אנשי קרן הפיצויים (מס רכוש) לא מגיעים לשטח, על הניזוקים להגיע לאחד ממשרדי מיסוי מקרקעין ומס הכנסה המפורטים בהמשך עם אישור משטרה המאשר כי הנזק שנגרם לרכוש הינו עקב פעולות איבה/פיגוע. בנוסף יש לצרף את המסמכים הר"מ בהתאם לאופי הנזק (רכב, מבנה וכו'). פקיד מיסוי מקרקעין או מס הכנסה יפתח תביעה בגין אותו נזק ויפנה אתכם לגורם המתאים לצורך המשך טיפול.

הגשת תביעה מקוונת

ניתן להגיש תביעה מקוונת לנזק ישיר באמצעות יישום אינטרנטי, הזמין במחשבים, בטלפונים סלולריים ובאפליקציית הרשות. היישום כולל סרטון הדרכה המציג את תהליך מילוי התביעה והגשתה. הגשת התביעה היא קלה ונוחה ויש למלא נתונים כגון: סוג התביעה (רכב/חקלאות ועוד) וסוג הנזק הישיר (פרטי/עסקי) וכן לפרט את פרטי הנזק והניזוק. ניתן לשמור כטיוטה את נתוני התביעה עד לאישורה הסופי ושליחתה לרשות. עם שליחת התביעה המקוונת מתקבל מספר תביעה, באמצעותו ניתן לברר את התקדמות הטיפול בתביעה.

מועדים להגשת תביעה

 • הודעה על נזק יש להגיש בתוך שבועיים מיום קרות הנזק.
 • תביעה לפיצויים יש להגיש בתוך שלושה חודשים מיום קרות הנזק.

נזקי מבנה

עובדי קרן הפיצויים (מס רכוש) בסיוע אנשי מקצוע יבקרו אצלכם ויערכו שמאות. השמאות תסייע לקביעת הפיצויים הכספיים על מנת לשקם את הנזק בסיוע בעלי מקצוע, על פי בחירתכם. הניזוקים יכולים לבחור בין שיקום עצמי לבין שיקום ע"י חברות משקמות הפועלות מטעם קרן הפיצויים.

נזקים לחפצי בית בדירות מגורים

פיצויים בגין חפצי בית שנפגעו משולמים, בהתאם לתקנות , לפי מחירון של סוגי "חפצי בית" וגודל המשפחה, עד לתקרות כמפורט להלן. בכל מקרה, אין זכאות לפיצויים בגין כסף מזומן והמחאות, תכשיטים, עתיקות וחפצי אומנות שנפגעו באירוע.

סוגי חפצים בית ליחיד מיום 01.01.2020 לזוג נשוי או להורה יחיד
מיום 01.01.2020
לכל ילד (עד גיל 18)
מיום 01.01.2020
למבוגר הגר עם זוג או עם יחיד
מיום 01.01.2020
רהיטים 14,859 25,696 5,195 7,597
בגדים 4,300 8,599 1,290 4,300
מכשירי חשמל ואלקטרוניקה 27,870 33,782 566 4,434
חפץ ביתי אחר 8,915 21,396 1,961 3,923

החוק אינו מכסה חפצי אומנות, תכשיטים, עתיקות ומזומנים. תושב המעוניין לבטח את חפציו הביתיים בערך הגבוה מהערך הנקוב בתקנות, יוכל לעשות זאת באמצעות תשלום פרמיה בשיעור של 0.3% מהשווי הנוסף של חפציו. השווי הנוסף לא יעלה, בסך הכל על 891,497 ש"ח.

לידיעתכם, כמצוין במדריך: "ביטוח רשות של חפצים ביתיים בפני נזקי מלחמה" ניתן להרחיב את כיסוי הביטוח של "חפצי בית" על ידי תשלום פרמיה סמלית באמצעות מילוי "טופס הצהרה מקוון" המפורסם באתר רשות המסים בישראל go.gov.il/taxes שווי הפיצויים בגין חפצי הבית שנפגעו ייקבע בהתאם לשווי התיקון. במקרה שלדעת מנהל קרן הפיצויים (מס רכוש) החפץ אינו ניתן לתיקון - שווי הפיצויים יהא בהתאם לשוויו של חפץ ביתי דומה חדש במקומו.

נזקים לכלי רכב

בעלי כלי רכב שניזוקו בפעולת איבה יפנו לעובדי קרן הפיצויים במקום, לצורך אומדן הנזק ויופנו מידית לתיקון הנזק בכל מוסך שייבחרו ובתנאי שהשמאי מטעם קרן הפיצויים (מס רכוש) יאשר את התיקון לפני ביצועו.

בעת הפנייה לקרן הפיצויים יש לצרף לטופס התביעה את המסמכים הבאים:

 • רישיון רכב
 • אישור משטרה הכולל : מספר הרכב וחתימת חוקר וקצין משטרה)
 • ייפוי כח (אם מגיש התביעה אינו בעל הרכב).
 • הסכם ליסינג (אם הרכב בבעלות ליסינג לטווח ארוך).
 • הסכם שכירות (לבעלי מוניות).
 • אישור מחברת ביטוח (תיקון מעל 10,000 ₪ יש לצרף אישור חברת הביטוח על אי הגשת תביעה).
 • צילום שיק / אישור מהבנק על ניהול חשבון בנק על שם הניזוק.

נזקים לעסק

ציוד ומלאי בעסקים: פיצויים בגין הנזקים לציוד עסקי שנפגע, על פי חוק, בהתאם לשווי השוק של הציוד (שווי ממוכר מרצון לקונה מרצון בשוק החופשי במצבו לפני הפגיעה). עליכם להוכיח את בעלותכם על התכולה שנפגעה.

לגבי מלאי, הנכם זכאים לפיצויים בהתאם לשווי עלות המלאי שנפגע (ללא מע"מ) לאחר שצירפתם הוכחות כי המלאי היה בבעלותכם.

בעת הפנייה לקרן הפיצויים, יש לצרף לטופס התביעה את המסמכים הבאים:

 • רשימת הציוד/המלאי שנפגע.
 • דוחות כספיים או מסמכים המעידים כי הציוד/המלאי בבעלותכם (חשבוניות רכישה, דוחות מלאי מאושרים על ידי רו"ח וכיו"ב).
 • אישורי מס הכנסה על ניכוי מס במקור.
 • צילום שיק / אישור מהבנק על ניהול חשבון בנק על שם הניזוק.

יש להעביר לשמאים המועסקים על ידינו את התביעה והמסמכים הנדרשים, וכן כל מסמך שיידרש בהתאם לצורך.

עוברי אורח שנקלעו לפעולת איבה

אם נקלעתם לפעולת איבה וחפצים אישיים שהיו עמכם נפגעו, עליכם לפנות לאנשי קרן הפיצויים (מס רכוש) הנמצאים בשטח ו/או לאחד ממשרדי מיסוי מקרקעין ומס הכנסה המפורטים בהמשך, יחד עם אישור משטרה המאשר כי הנזק שנגרם לרכוש הינו עקב פעולות איבה. השתדלו להציג את החפצים שנפגעו על מנת שניתן יהיה לבצע הערכה לנזק שנגרם.

חשוב לדעת

אין לפנות ציוד, מלאי, פסולת או כל חפץ אחר שנמצא בעסק/בבית מגורים, ללא תיאום מוקדם עם שמאי קרן הפיצויים ברשות המסים.

אין זכאות לפיצויים בגין כסף מזומן, המחאות, תכשיטים, עתיקות וחפצי אמנות שנפגעו באירוע.

לבירורים ולפרטים נוספים ניתן לפנות למוקדים:
קבלת קהל בכלל המוקדים, בימים א, ב, ד ו- ה בין השעות 08:30 ו- 15:00

מוקד

כתובת

טלפון

פקס

דואר אלקטרוני

מוקד נזק עקיף בן גוריון 38, רמת גן, קומה 7  4954* שלוחה 3 ואח"כ שלוחה 1

076-8093058

nezekakif@taxes.gov.il
ירושלים

כנפי נשרים 66 ירושלים קומה 3

4954* שלוחה 3 ואח"כ שלוחה 2

076-8093058

jlmph@taxes.gov.il
תל-אביב

דרך מנחם בגין 125, ת"א, קומה 16

4954* שלוחה 3 ואח"כ שלוחה 3

076-8093310

tlvph@taxes.gov.il
אשקלון

עוז 1, אשקלון, קומה 2

4954* שלוחה 3 ואח"כ שלוחה 4

076-8091195

ashkelonph@taxes.gov.il
חיפה

פל-ים 15, חיפה, קומה 6

4954* שלוחה 3 ואח"כ שלוחה 5

076-8093283

haifaph@taxes.gov.il
טבריה

אלחדיף 23, טבריה, קומה 2

4954* שלוחה 3 ואח"כ שלוחה 6

076-8090833

tveryaph@taxes.gov.il
הנהלת קרן הפיצויים

בן גוריון 38, רמת גן, קומה 7

4954* שלוחה 3 ואח"כ שלוחה 7

076-8097307

pitzuim@taxes.gov.il

יודגש כי הדברים המובאים במדריך זה אינם באים במקום הוראות החוק או הוראות נוהל שנקבעו.
בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין האמור במדריך זה לבין הוראות החוק, קובעות הוראות החוק בלבד.

בעריכת קרן הפיצויים (מס רכוש) והאגף לדוברות, תקשורת והסברה ברשות המסים.

תקנות מסוי מקרקעין (שבח ורכישה)

(קביעת אגרות בעד פעולות ושירותים), התש"ע - 2009

התקנות קובעות כי בעד הפעולות והשירותים הבאים שינתנו בשנת 2020 תגבה אגרה כדלהלן:

 

עיון במסמכים וצילומים -

(1) אם יום המכירה הוא פחות מחמש שנים לפני יום הגשת הבקשה -₪82

(2) אם יום המכירה הוא חמש שנים או יותר לפני יום הגשת הבקשה - 196 ₪

אישור על תשלום מסים לפי החוק -

(1) לגבי מכירה שיום המכירה שנקבע לגביה מוקדם לשנת המס 1983 - 196 ₪ 

(2) לגבי מכירה שיום המכירה שנקבע לגביה הוא בשנת המס 1983 או לאחריה, ובלבד שלגבי שני האישורים הראשונים בשל כל מכירה לא תיגבה אגרה -₪54

הדמיית שומה -

חישוב מס השבח הנובע ממכירה או מפעולה באיגוד מקרקעין -₪82

בירור מצבת זכויות במקרקעין או הזכויות באיגוד מקרקעין הרשומים על שמו של המבקש והפקת פלט -₪82

בירור בדבר מכירות שעשה המבקש ורשומות במרשמי המנהל והפקת פלט -₪82

 

* הסכומים הנקובים בתקנה יתואמו ב-16 בינואר של כל שנה. את הבקשה לקבלת פעולה/שירות יש לשלוח למשרד האזורי בדואר או בפקס וזאת על-גבי טופס 703 אותו ניתן להוריד מאתר האינטרנט של רשות המסים. המשרד האזורי ישלח לפונה מכתב תשובה לבקשה בצירוף שובר תשלום אם ניתן לתת הפעולה/שירות המבוקש.

את שובר התשלום ניתן לשלם במזומן בלבד בבנק הדואר או דרך אתר האינטרנט של רשות המסים go.gov.il/taxes.

יש להקפיד ולמלא את כל סעיפי טופס הבקשה. כל השירותים (למעט הפקת אישור לטאבו למי שקיבל כבר שני אישורים בעבר, שירות שיינתן במדור הגבייה) יינתנו בחולית השומה המרכזית במשרד האזורי בהתאם לשעות קבלת קהל של מדור השומה.

סימנייה