דילוג לתוכן

דע את זכויותך 2019

3. הגשת דוח על-פי דרישת פקיד השומה

מי שנדרש על-ידי פקיד השומה להגיש דין וחשבון, חייב לעשות כן, גם אם הוא פטור מהגשתו בהתאם לאמור לעיל.

 

4. יחיד החייב להגיש דוח מקוון

יחיד החייב בהגשת דוח כאמור בסעיף 1 לעיל, ובידיו הכנסה מעבודה, מעסק או משלח יד, נדרש להגיש את הדוח שלו למשרד השומה לאחר ששידר אותו באופן מקוון. כדוח “מקוון״ ייחשב דוח המוגש לאחר ששודר באינטרנט או על-ידי מייצגים בחיבור ישיר למערכת המחשב של רשות המסים.

פטורים מהגשת דוח מקוון:

בתקנות מ״ה (פטור מהגשת דוח עצמאי מקוון), התש״ע-2010, נקבעו יחידים הפטורים מהגשת דוח מקוון:

  • מי שהוא ובן זוגו הגיעו לגיל פרישה (67 בגבר ו-62 באישה) או
  • אם לכל אחד מבני הזוג אין הכנסה (מחזור בעסק או משלח יד ומשכורת) העולה על 81,730 ₪ ובלבד שסך ההכנסה החייבת של יחיד מכל המקורות אינה עולה על 81,730 ₪ ושל שני בני הזוג אינה עולה על 163,450 ₪.

למרות האמור לעיל, מי שהינו, הוא או בן זוגו, בעל שליטה בתאגיד אינו פטור מהגשת דוח מקוון.

5. הגשת דוח ביוזמת הנישום

כל נישום רשאי להגיש דוח גם אם הוא פטור מהגשתו ולא נדרש להגישו.

החזר מס

נישום הדורש החזר מס ששילם ביתר ואינו חייב בהגשת דוח, יכול להגיש דוח בקשה להחזר מס גם על גבי טופס 0135 המהווה דוח מקוצר המיועד למי שאינו חייב בהגשת דוח.

כמו כן, טופס 0135 אינו מיועד לבעל הכנסות מעסק, לבעל הכנסות מחו''ל, לבעל שליטה, למי שביקש פריסת פיצויים לפי סעיף 8(ג), חבר קיבוץ, לבעל הכנסות מנאמנות, או למי שהיה לו שבח חייב או רווח הון שאינו מני''ע סחירים.

את הבקשה ניתן להגיש על גבי טופס 1301 ולסמן בחלק א' כי הדוח הוא בגין בקשה להחזר מס.

את הטופס תוכל למצוא באתר רשות המסים באינטרנט או לקבלו במשרד פקיד השומה (רשימת המשרדים מופיעה בסוף החוברת).

ראה הסברים בדבר החזר המס בפרק ב׳ סעיף 9 להלן.

 

6. בני זוג - בן זוג רשום

בן זוג מוגדר בפקודת מס הכנסה כאדם נשוי החי ומנהל משק בית משותף עם מי שהוא נשוי לו.

התיק במס הכנסה מתנהל על שם שני בני הזוג.

בני הזוג רשאים לבחור, או רשאי פקיד השומה לקבוע, מי משני בני זוג, ייחשב כבן זוג רשום.

בני הזוג רשאים לבחור בין הגשת דוח אחד שיכלול את הכנסות שניהם, לבין הגשת דוחות נפרדים. בחירה זו לא תשפיע על חבות המס.

הגשת בקשה לבחירת ''בן זוג רשום'' תיעשה לפחות 3 חודשים לפני תחילת שנת מס.

התנאי לבחירה כאמור הוא שהכנסתו של בן הזוג שנבחר לבן זוג רשום הוא לפחות 25% מהכנסתו של בן הזוג בשנה שקדמה לשנת המס שבה ניתנה ההודעה.

הסבר מפורט יותר והסבר על אופן רישום ההכנסות השונות של בני הזוג בטופס 1301, ראה להלן בפרק ד׳, בסעיף 1 לחלק א׳.

סימנייה