דילוג לתוכן

דע את זכויותך 2019

1. תקופת הדיווח - ׳שנת מס׳

13

שנת המס 2019 מתחילה ב-1.1.2019 ומסתיימת ב-31.12.2019(1), וזו התקופה שעליה נסב הדוח.

 

2. הדוחות שיש להגיש

יש להגיש דין וחשבון שנתי על ההכנסה בשנת המס על גבי טופס 1301, בצירוף הנספחים הנלווים אליו. יחיד המבקש להגיש דוח בנפרד מבן זוגו, רשאי לעשות כן; יש לציין זאת בגוף הדוח ולצרף הצהרה במידת הצורך (ראה פרק ג׳ סעיף 13).

דוח ״מקוון״:

יחיד החייב בהגשת דוח ויש לו הכנסה מעבודה, מעסק או משלח יד או חקלאות, נדרש להגיש את הדוח השנתי שלו לאחר שידורו באופן מקוון. ראה בפרק א׳ פירוט לגבי הפטורים מהגשת דוח מקוון.

דוח “מקוון״ ייחשב כדוח המוגש לאחר ששודר באינטרנט או שודר על-ידי מייצגים בחיבור ישיר למערכת המחשב של רשות המסים.

שידור באינטרנט יתבצע באמצעות אתר האינטרנט של רשות המסים המלווה בדברי הסבר ובסימולטור, וכתובתו go.gov.il/taxes . בנוסף, המוקד הטלפוני של רשות המסים מספק תמיכה טכנית ומענה לשאלות העולות בנושא שידור הדוח, ומספרו 4954* או 02-5656400.

לאחר שידור הדוח באינטרנט חובה להדפיסו. המערכת תנפיק שני העתקים של הדוח ששודר באינטרנט, עליהם יופיע הבר קוד שהונפק ממערכת המחשב של רשות המסים. יש להגיש אחד ההעתקים חתום בצירוף הנספחים והאישורים כנדרש למשרד השומה ולקבל אישור הגשה על גבי ההעתק השני. כל עוד לא הוגש במשרד השומה פלט הדוח שהודפס (גרסה אחרונה ששודרה) ממערכת האינטרנט, לא תיקלט הגשתו ודוח ששודר בלבד לא ייחשב כדוח שהוגש.

נספחים לדוח:

נספח א׳: אם היו לך הכנסות מעסק או משלח יד, צרף פירוט בנספח א׳ לדוח או על גבי טופס אחר במתכונתו (טופס 1320).

נספח ב׳: אם הייתה לך הכנסה מרכוש, צרף נספח ב׳ (טופס 1321). תוכל לפרט שם הוצאות או הקלות ממס אותן הינך דורש.

נספחי ג׳: אם היו לך הכנסות ממכירת ניירות ערך סחירים (שאינן הכנסה מעסק בידך או שלא דרשת בגינן הוצאות מימון), צרף נספח ג׳ ו/או נספח ג1 ו/או נספח ג2 לפי העניין (טופס 1322, 1325, 1326). יש לשדר נספח ג׳ באינטרנט למי שמגיש דוח מקוון.

נספח ד׳: אם היו לך הכנסות מחו״ל, בין אם בגינם הינך דורש זיכוי בשל מס ששולם בחו״ל או קיזוז הפסדים בחו״ל, בין אם לאו, צרף נספח ד׳ (טופס 1324). יש לשדר נספח ד׳ באינטרנט למי שמגיש דוח מקוון.

הסברים מפורטים לנספחים הנ״ל ראה בסוף פרק ד׳.

טופס 6111 - נספח לדוח(2)טופס 6111 מהווה נספח לדוח השנתי ומפורטים בו נתוני הדוחות הכספיים: דוח רווח והפסד, מאזן ודוח התאמה למס.

הטופס מיועד לבעלי הכנסה מעסק או משלח יד. בשנת המס 2019, אינם חייבים בהגשת הנספח מי שמחזור עסקיהם אינו עולה על 300,000 ₪ (כולל מע״מ). כמו כן, פטורים מהגשתו חקלאים עליהם חלה תוספת י״ב להוראות ניהול ספרים.

את הנספח חובה לשדר באינטרנט או באמצעות מחשב רשות המסים. על-פי החוק אם חלה עליך חובה לנהל מערכת חשבונות לפי שיטת החשבונאות הכפולה או שהינך מנהל מערכת חשבונות ממוחשבת, הינך חייב בהגשת טופס 6111 באופן מקוון. על-פי פרשנות הוראות ניהול פנקסים, כל המנהל רישום ממוחשב כלשהו ייחשב כמנהל מערכת חשבונות ממוחשבת.

לאחר שידור באינטרנט עליך לצרף לדוח את הגרסה המודפסת חתומה, על גביה מוטבע מספר הגרסה שנקלט במערכת (עמוד 1 בלבד).

יש לסמן על גבי הדוח השנתי (טופס 1301) את פרטי הגשת טופס 6111.

ראה גם מסמכים ונספחים שיש להגיש בפרק ג׳ להלן.

 


1. פ.מ.ה. סעיף 1 — הגדרת שנת מס; ס"ח 1197, 16.10.86.

2. פ.מ.ה. סעיף 240ב.

3. טופס מקוצר - בקשה להחזר מס

במקרים מסויימים ניתן להגיש את הדוח השנתי על גבי טופס מקוצר (טופס 0135). גם בטופס זה יש לדווח על הכנסותיהם של שני בני הזוג.

הטופס מתאים:

א. לנישום שאינו חייב בהגשת דוח או לנישום המגיש בקשה להחזר מס.

ב. לנישום החייב בהגשת דוח, שכל הכנסותיו ממשכורת ו/או מניירות ערך ו/או מדיבידנד ו/או מריבית ו/או משכירות ואינו דורש בעבורם הוצאות מימון.

הטופס אינו מיועד לבעל הכנסה מעסק, למי שהיה לו שבח חייב ו/או רווח הון שאינו ני״ע סחירים, לבעל הכנסה מחו״ל, לבעל שליטה בחברה, למי שביקש פריסת פיצויים לפי סעיף 8(ג), חבר קיבוץ, או לדיווח על הכנסות מנאמנות. במקרים אלה יש למלא טופס 1301 ולציין כי מדובר בבקשה להחזר מס.

לטופס 0135 מצורפים דברי הסבר תמציתיים שניתן להיעזר בהם בעת מילויו. הבהרות נוספות מופיעות בחוברת זו. שים לב שסדר הסעיפים בטופס 0135 שונה מסדר הנושאים בחוברת, היות והחוברת מותאמת לסדר הסעיפים בטופס 1301.

 

4. טופס 137 - דוח ליחיד בעל עסק קטן

במקרים מסויימים ניתן להגיש את הדוח השנתי על גבי "דוח מקוצר ליחיד בעל עסק קטן" (טופס 0137). גם בטופס זה יש לדווח על הכנסותיהם של שני בני הזוג. הטופס מתאים למי שמתקיים לגביו כל התנאים הבאים:

א. לנישום או לבן זוגו הכנסות ממקורות אלה בלבד: עסק, משלח יד, הכנסת עבודה, קיצבאות, מענקי פרישה, או הכנסות משוק ההון מהן נוכה מלוא המס במקור בשיעור הקבוע.

ב. מגיש הדוח ו/או בן זוגו הוא בעל עסק קטן שהכנסתו מעסק (מחזור עסקי) ביחד עם הכנסות מיגיעה אישית אינם עולים על 60,000 ₪.

ג. לבן הזוג שאינו בעל עסק קטן, אין הכנסה או שבידו הכנסת עבודה ו/או קיצבאות בלבד, שנוכה מהם מלוא המס ואינו חייב בגינם בהגשת דוח.

ד. לנישום הכנסות משוק ההון, מהן נוכה מלוא המס במקור וכלל מחזור מכירותיו אינו עולה על סכום של 2,538,000 ₪ .

הטופס אינו מיועד לנישום המבקש החזר מס או המדווח על הפסד.

סימנייה