דילוג לתוכן

דע את זכויותך 2019

פרק ד - המשך חלק א - מסעיף 13

13. תושב חוץ החייב בהגשת דוח בשל מספר ימי שהייה בישראל

     אינני תושב ישראל אך מתקיימת לגבי ״חזקת ימי שהייה בישראל״ הנסתרת על-ידי ואני חייב בהגשת דוח לפי סעיף 131(5ה) לפקודה. מצ״ב טופס 1348.

מי שרואה עצמו תושב/ת חוץ, ומספר ימי השהייה שלו בישראל בשנת המס עמדו על 183 ימים או יותר, או אם שהה בישראל בשנת המס 30 יום או יותר וסך תקופת שהייתו בשנת המס ובשנתיים שקדמו לה יחד היא 425 ימים או יותר, חייב בהגשת דוח המפרט את העובדות עליהן מבוססת טענתו בלבד, תוך צירוף טופס 1348 וכל המסמכים והעובדות שעליהם מבוססת טענתו שהוא תושב חוץ. הדוח שיוגש על ידך כתושב חוץ יכלול את ההכנסה החייבת בשנת המס. הוראה זו לא תחל לגבי:

א. בן זוגו וילדיו של יחיד כאמור

ב. משרד האוצר קבע שלא יראו אותו כתושב ישראל בתקנות מ''ה (קביעת יחידים שיראו אותם כתושב ישראל לקביעת יחידים שלא יראו אותם כתושבים שלא כתושב ישראל) התשס''ו 2016. ג. עובד זר כהגדרתו בסעיף 48א'.

14. יוצר בנאמנות

     הנני יוצר בנאמנות, בר-שומה ובר-חיוב. דוח זה כולל את הכנסותי ואת הכנסות הנאמנות (מצ"ב טופס 151ח)
     הנני נהנה בנאמנות שחלה עליו חובת דיווח לפי סעיף 131(א)(5ב)(7) לפקודה - תושב ישראל שמלאו לו 25 שנה ושווי נכסי הנאמנות עולה על 500,000 ₪
     הנני נהנה בנאמנות שההכנסות שחולקו לי מהנאמנות כלולות בדוח זה (מצ"ב העתק טופס 142)
     הנני נהנה בנאמנות שממנה היו לי חלוקות (פטורות/ חייבות) בשנת המס כהגדרתן בסעיף 75ג, הרשומות בדוח זה בשדה 271

ככלל, נאמן בנאמנות חייב בהגשת דוח על הכנסות הנאמנות על גבי טופס 1327. עם זאת, במקרים מסוימים מוגש דוח במקום דוח הנאמנות, וזאת כאשר יוצר הנאמנות יבחר לדווח על הכנסות הנאמנות כאמור מטה.

נישום שהוא או בן זוגו יוצר בנאמנות, בר שומה ובר חיוב(8) במשבצת המתאימה ויצרף טופס 151ח.

נישום שהוא נהנה בנאמנות אשר בחר כי ההכנסות מהנאמנות יכללו בדוח זה(9), יצרפן לדוח, יציין זאת במשבצת המתאימה ויצרף טופס 142. במקרה זה יוגש דוח הנאמנות גם על-ידי הנאמן.

נישום שהוא נהנה בנאמנות אשר היו לו בשנת המס חלוקות פטורות או חלוקות חייבות יציין זאת במשבצת המתאימה וירשום את סכום החלוקות בשדה 271 בחלק יא.

תושב ישראל שמלאו לו 25 שנה ויודע שהוא נהנה מנאמנות ששווי נכסיה בסוף שנת המס הוא לפחות 500,000, יסמן זאת כאן.

15. שותפות נפט

     הנני מחזיק זכאי בשותפות נפט ביום 31.12.2019 ודיווחתי על חלקי בהכנסות השותפות

הוראות לעניין מחזיק ביחידות השתתפות בשותפות נפט(10)

אם הינך מחזיק ביחידת השתתפות עליך לדווח בדוח השנתי כמפורט להלן:

1. במקרה בו החזקת ביחידות ההשתתפות בתום יום ה-31 בדצמבר של שנת המס או בתום יום מחיקת היחידה מהמסחר בבורסה (להלן ''מחזיק זכאי'') ובמועד הגשת הדוח השנתי פקיד השומה הנפיק לשותפות הנפט תעודה, לרבות תעודה זמנית לצורך חישוב הרווח (הניכוי) למחזיק זכאי בשל החזקת יחידה (להלן: ''התעודה''), עליך:

א. לסמן בסעיף זה.
ב. לצרף אישור מאת המנכה חבר הבורסה (לדוגמא בנק) על החזקתיך ביחידות ההשתתפות בתום שנת המס.
ג. לצרף את התעודה.
ד. למלא טופס 858י על בסיס התעודה והאישור על החזקותיך, ולצרפו לדוח השנתי.
ה. לכלול בדוח השנתי את חלקך בהכנסות, בהפסדים, במס ששולם על חשבון, ותרומות של שותפות הנפט, בהתאם לדיווחים שלך בטופס 858י המצורף.
ו. יובהר, כי הדיווחים בדוח השנתי הם בהתאם לחלקך בהכנסות/הפסדים במס אשר מדווחים. אין לכלול בדוח השנתי את חלקך בחלוקת רווחים משותפות הנפט. יש לשמור את האישור על חלוקת רווחים לצורך השוואת הון ולצורך חישוב רווח/הפסד הון במכירת יחידות ההשתתפות בשותפות הנפט.

חריג - חלוקת רווחים משותפות הנפט בתום השנה ("ביום הקבוע"/"יום האקס" שהוא XX/31/12) ממנה נוכה מס במקור ליחידים (לרוב מס בשיעור קרוב ל-100%). במקרה כזה יש לכלול רק את המס שנוכה בשדה 040, ללא הרווחים שחולקו. יש להקפיד להוסיף את ניכוי המס לאותה שנת מס מדווחת. כלומר, אישור של ניכוי מס במקור מחלוקת רווחי שותפות הנפט לשנת מס 2019 יירשם בתנאי שדווחו כל ההכנסות והניכויים לשנה זו בהתאם לתעודה וטופס 858י. יובהר, כי אם טרם קיבלת תעודה אין לכלול את המס בשדה 040. מכיוון שבדרך כלל, אישור ניכוי המס ניתן לנישום מהבנק זמן רב לפני הנפקת התעודה, אין לדרוש את ניכוי המס ויש להמתין עם אותו אישור עד למועד הדיווח שלך בגין הכנסות וניכויים משותפות הנפט.

2. במקרה בו הינך מחזיק זכאי, אך במועד הגשת הדוח, פקיד השומה עדיין לא הנפיק לשותפות הנפט תעודה בגין שנת המס, עליך להשלים את הדיווח לשנת המס מיד עם הנפקת התעודה. כמו כן עליך לפעול כאמור בסעיפים קטנים א-ו' שבסעיף 1 לעיל.

דוגמא לדיווח של מחזיק זכאי (שאינו בעל מניות מהותי*) ביחידות השתתפות:

* בעל מניות מהותי כהגדרתו בסעיף 88 (לפקודה) - מי שמחזיק ב-10% לפחות מסוג כלשהו של אמצעי השליטה בשותפות הנפט.
בהתאם לאישור שקיבלת מהבנק, הינך מחזיק ביום 31/12/2019 100,000 יחידות השתתפות של שותפות הנפט הקידוח המנצח בע"מ. הדיווחים יירשמו בטופסי 858י, 1324, 1301.

להלן הנתונים מתוך תעודת ההשתתפות הזמנית של שותפות הנפט לשנת מס 2019:

ההכנסה החייבת מעסק לצורכי מס 1,000,000,000 ש"ח (0.65 ליחידה אחת),
ריבית מניירות ערך סחירים בארץ 1,000,000 ש"ח (0.005 ליחידה אחת),
ריבית מניירות ערך סחירים בחו"ל 90,000,000 ש"ח (0.035 ליחידה אחת),
הכנסה מדיבידנד מחו"ל 40,000,000 (0.02 ליחידה אחת),
מס ששולם על חשבון המס שחייבים בו מחזיקים זכאים שהם יחידים 150,000,000 (0.3 ליחידה אחת),
זיכוי ממס זר ששולם בחו"ל על הכנסות מריבית בחו"ל 4,500,000 ש"ח (0.004 ליחידה אחת),
זיכוי ממס זר ששולם בחו"ל על הכנסות מדיבידנד בחו"ל 3,000,000 ש"ח (0.003 ליחידה אחת),

יש לרשום בטופס 858י את חישוב חלקו של מחזיק ביחידת השותפות:
חלק 2.1 לטופס

חלקך בהכנסה

כמות יחידות השתתפות המוחזקות על ידך בתום שנת המס

סכום ההכנסה ליחידת השתתפות אחת

שיעור המס

מקור הכנסה

65,000

שדה (305,205,167)

100,000

0.65

מס שולי

עסק

4,000

שדה (357,257,157)

100,000

0.035

0.005

25%

ריבית

2,000

שדה (341,241,141)

100,000

0.02

25%

דיבידנד

71,000

סה"כ חלקך בהכנסות שותפות הנפט בשנת המס

 

חלק 2.2 לטופס

חלקך במס/תרומות

כמות יחידות השתתפות המוחזקות על ידך בתום שנת המס

סכום המס ליחידת השתתפות אחת

 

30,000

שדה (040)

100,000

0.3

מס

 


8. פ.מ.ה סעיף 75ז(ח).
9. פ.מ.ה סעיף 75ז(ז).
10. תקנות מס הכנסה (כללים לחישוב המס בשל החזקה ומכירה של יחידת השתתפות בשותפות לחיפושי נפט), התשמ''ט - 1988.

פרק ד - המשך חלק א - 3

להלן הרישומים בטופס 1324 – נספח ד', הכנסות מחו"ל והמס ששולם עליהן:
בחלק הכנסות חייבות בשיעורי מס מיוחדים:

הכנסה מני"ע מפקדונות ומתוכניות חיסכון הפרשי הצמדה דמי ניכיון - מס בשיעור 25% - שדה 457 3,500 ש"ח.
מס ששולם מחוץ לישראל שדה 417 - 400 ש"ח (100,000X0.004).

הכנסה מדיבידנד והכנסות אחרות - מס בשיעור 25% שדה 462 - 2,000 ש"ח
מס ששולם מחוץ לישראל שדה 431 - 300 ש"ח (100,000X0.003)

להלן הרישומים בטופס 1301 – דוח שנתי ליחיד:

בחלק א - פרטים כלליים יש לסמן "הנני מחזיק זכאי בשותפות נפט ביום 31.12.2019 ודיווחתי על חלקי בהכנסות השותפות".

בחלק ד - הכנסות חייבות בשיעורי מס רגילים בסעיף 11 הכנסות אחרות שאינן מיגיעה אישית יש לפרט, מיחידות השתתפות בשותפות נפט בקידוח המנצח בע"מ בשדה 167 יש לרשום 65,000.

בחלק ה - הכנסות חייבות בשיעורי מס מיוחדים:

בסעיף 15 ריבית על ניירות ערך, ריבית מקופת גמל- מס בשיעור שלא יעלה על 25% בשדה 157, יש לרשום 4,000.

בסעיף 17 דיבידנד ורווח ממניות הניתנות לפדיון (החלק החייב בשיעור זה)- מס בשיעור של 25% בשדה 141, יש לרשום 2,000.

בחלק ט – הכנסות חו"ל, בסעיף 37 סה"כ הכנסות חו"ל בשדה 290, יש לרשום 5,500 (3,500+2,000).

בחלק טו – מחזור למקדמות, ניכויים במקור, מס שבח בסעיף 81 בשדה 040, יש לרשום 30,000.

במקרה בו מכרת בשנת המס יחידות השתתפות עליך לפעול כדלקמן:

א. אם רכשת וגם מכרת את יחידת ההשתתפות בשנת המס ואינך מנהל פנקסים לפי שיטת החשבונאות הכפולה, אזי:

  1. במקרה בו מכירת יחידת ההשתתפות מהווה רווח הון, חישוב הרווח והמס בגינו יהיה בהתאם למדווח בטופס 867 א+ב ( אישור ניכוי מס במקור על רווח הון מניירות ערך סחירים בבורסה), ויש לדווח ולשדר את רווח ההון בטופס 1322 (רווח הון מניירות ערך סחירים).
  2. במקרה בו מכירת יחידת ההשתתפות מהווה הכנסה מעסק עליך לדווח על הרווח ממכירת היחידה בשדה 150/170 בדוח השנתי. (במקרה של הפסד יש לקזז בהתאם להוראות סעיף 28 לפקודה). היות והרווח ממכירת יחידת ההשתתפות כלול בטופס 867 א+ב, עליך לנטרל מרווח/ הפסד ההון שבטופס 867 א+ב את הרווח / ההפסד ממכירת יחידת ההשתתפות כפי שחושב באישור מאת חבר הבורסה (לדוגמא בנק).

ב. אם מכרת את יחידת ההשתתפות בשנת המס ורכשת אותה בשנים קודמות, עליך:

  1. למלא ולצרף טופס 858י.
  2. לכלול בדוח השנתי את רווח ההון והמס שנוכה, בהתאם לדיווחים שלך בטופס 858י המצורף.
  3. היות שהרווח ממכירת יחידת ההשתתפות כלול בטופס 867 א+ב, עליך לנטרל מרווח/ הפסד ההון שבטופס 867 א+ב את הרווח / ההפסד ממכירת יחידת ההשתתפות, כפי שחושב באישור מאת חבר הבורסה (לדוגמא בנק).

דוגמא למכירה של 100,000 יחידות בשותפות נפט הקידוח המנצח:

בהתאם לאישור שקיבלת מהבנק בגין מכירת יחידות השתתפות בשותפות נפט (המכירה היא על ידי מי שאינו בעל מניות מהותי). המכירה ביום 20/12/2019 תמורת 970,500 ₪. עמלות ודמי ניהול בגין המכירה 500 ₪.

רכישה ביום 1/1/2015 בעלות של 500,000 ₪. הכנסות השותפות שכללת בדוחות בשנים קודמות 100,000 ש"ח. חלקך במס ששילמה השותפות ושכללת בדוח על הכנסתך בשנים קודמות 40,000 ₪. רווחים שחולקו לך בשנים קודמות 200,000 ₪ בהתאם לאישורים ( אישורים מהבנקים ו/או מתעודות למחזיק זכאי). בהתאם לאישור מהבנק נוכה מס בשיעור של 25% בסך 117,500 ₪ [(970,000-500,000)25%X]

למשדר את הדוח באופן מקוון יש לשדר את עסקת רווח ההון בסמל עסקה 54 (חדש) – עסקה ממכירת יחידות השתתפות בשותפות נפט.

להלן הדיווחים בהתאם לאישורים מהבנק ולתעודת ההשתתפות בטפסים 858י, 1399י ו-1301.

 

להלן הרישומים בטופס 858י

חלק ב - חישוב הרווח/הפסד ממכירת יחידות ההשתתפות בשותפות נפט

ש"ח

בגין יחידות ההשתתפות שמכרת בשנת המס:

ס"ק

970,000

תמורה נטו (בהתאם לאישור מחבר הבורסה)

1

500,000

הסכום ששילמת לרכישתן (בהתאם לאישור מחבר הבורסה)

2

100,000

  סכומים שכללת בדו"ח על הכנסותיך בשנות המס הקודמות, מתוך הכנסות השותפות

3

 

סכומים שהותרו לך בניכוי בשנות המס הקודמות, מתוך הפסדי השותפות

4

40,000

  חלקך במס ששילמה השותפות אשר כללת בדו"ח על הכנסותיך בשנות המס הקודמות 5

200,000

  סכומים ששולמו ע"י השותפות לך או לאחר לפרעון חובותיך, לרבות סכומים שקבלת מחלוקת רווחי השותפות (אין לכלול את הסכומים שנכללו בס"ק 5)

6

360,000

מחיר מקורי לעניין חישוב רווח הון ריאלי או עלות לעניין חישוב הכנסה חייבת מעסק (ס"ק  2 ועוד ס"ק 3 פחות ס"ק 4 פחות ס"ק 5 פחות ס"ק 6)

7

610,000

  רווח הון ריאלי או הכנסה חייבת מעסק (ס"ק 1 פחות ס"ק 7 - סכום חיובי או 0)

8

 

  הפסד הון או הפסד מעסק (ס"ק 1 פחות ס"ק 7 - סכום שלילי)

9

 

במקרה של רווח הון ריאלי- חישוב רכיבי הרווח:

ש"ח

בגין יחידות ההשתתפות שמכרת בשנת המס:

ס"ק

0

סה"כ  חלקך בניכוי האזילה וניכוי הוצאות חיפוש ופיתוח שנדרשו בשותפות

10

0

סכום  רווח ההון הריאלי שעליו יוטל מס שולי (הסכום הנמוך  מבין הסכום שבס"ק 8 לסכום בס"ק 10)

11

הסכום יועבר לסעיף 22 שבטופס (1399י) בעמודה ״הכנסה בשיעור מס שולי"

610,000

יתרת רווח ההון הריאלי (הסכום בס"ק 8  פחות הסכום בס"ק 11 סכום חיובי בלבד) 

12

הסכום יועבר לסעיף 24 שבטופס (1399י) בעמודה ״הכנסה בשיעור 30%/25%״

להלן הרישומים בטופס 1399י

בשידור דוח שנתי מקוון יש לבחור בשידור רווח הון את סמל העסקה 54.

בפרטי המכירה: יש לסמן לא המוכר בעל מניות מהותי, ובפרטי הנכס יחידות השתתפות של הקידוח המנצח בע"מ. בחישוב הרווח בסעיף 1 המכירה (קוד 15) 970,000. במרכיבי רווח ההון וקיזוזם בסעיף 24 (בעמודה של יתרת הרווח הריאלי לאחר מועד השינוי) 610,000. באותה עמודה בשורה של סה"כ הרווח 610,000.

להלן הרישומים בטופס 1301 – דוח שנתי ליחיד:

בחלק ח של הדוח: הכנסות מרווח הון ומשבח מקרקעין בשדה 054 מספר טופסי רווח הון ושבח יש לרשום 1. בשדה 056 סה"כ סכום המכירות מרווח הון ושבח (לא כולל רווח הון מניירות ערך סחירים) 970,000. בחלק טו מחזור למקדמות, ניכויים במקור, מס שבח בשדה 040 סה"כ סכומים שנוכו במקור 117,500.

4. המסמכים הנדרשים לעיל נמצאים ב:

א. התעודה – באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך ''מאיה מערכת אינטרנט להודעות'' לגבי תעודות משנת מס 2017 באתר האינטרנט של רשות המסים.

ב. טופס 858י – באתר האינטרנט של רשות המסים.

סימנייה