דילוג לתוכן

דע את זכויותך 2019

פרק ו׳ - 1

הסעיף בפקודת
מס הכנסה

סוג הפטור, הניכוי
או הזיכוי מהמס

חישוב הפטור, הניכוי או הזיכוי מהמס

א. פטורים

9(5)

פטור לעיוור ולנכה בשיעור של 100% נכות, או בשיעור של 90% נכות מפגיעות באיברים, לפי חישוב מיוחד

פטור על הכנסה מיגיעה אישית עד לסכום של 615,600 ₪. אם ההכנסה מיגיעה אישית נמוכה מ-73,800 ₪, או אם לא הייתה הכנסה מיגיעהאישית — פטורה ממס גם הכנסה שלא מיגיעה אישית, עד לסכום כולל של 73,800 ₪. לגבי שיטת החישוב לנכות בחלק משנת המס, ראו הסבר בסעיף 38. אם הייתה הכנסה מריבית המשולמת מכספים שהופקדו בפיקדון, בתוכנית חיסכון או בקופת גמל, שמקורם בפיצויים בשל פגיעת גוף, הפטור יהיה בסכום כולל של עד 303,600 ₪.

9(6)

פטור על קצבאות לנכי מלחמה

פטור על קצבאות המשתלמות בשל פצעי מלחמה, פגיעת ספר, פגיעת איבה, או המשתלמות על-ידי המדינה למי שהיה תלוי בפרנסתו בחייל שמת עקב פעולות מלחמה.

9(6א)

פטור לנכה רגליים

פטור לסכומים שנכה ברגליו מקבל, על-פי דין, להחזקת רכבו.

9(6ב)

פטור לעובדי ממשלת ארץ-ישראל

פטור על קצבאות שמשלמת המדינה לעובדי ממשלת ארץ-ישראל (ממשלת המנדט לשעבר).

9(6ג)

פטור על קצבאות נכות, אזרח ותיק ושאירים מהמוסד לביטוח לאומי

פטור על קצבאות המוסד לביטוח לאומי המשולמות עקב פגיעת עבודה, עקב נכות כללית, או למתנדב שנפגע עקב פעולת התנדבות. פטור על קצבאות אזרח ותיק ושאירים שמשלם המוסד לביטוח לאומי.

9(6ד)

פטור לאסירי ציון

פטור על הטבות סוציאליות ותגמולים שמשלם המוסד לביטוח לאומי לאסירי ציון ולמשפחות של אסירי ציון והרוגי מלכות.

9(6ה)

פטור על קצבת נכות מחו"ל

פטור על קצבת נכות מחו"ל, המתקבלת ממדינת חוץ מכוח דיניה, בהתאם לתוכנית ביטוח או המשתלמת מכוח הסדר פנסיה תקציבית.

9(6ו)

פטור על קצבת שאירים

פטור על קצבת שאירים המשתלמת מקופת גמל לקצבה או בהתאם לתוכנית ביטוח או המשתלמת מכוח הסדר פנסיה תקציבית עד לסכום שאינו עולה על 8,480 ₪ לחודש בשנת 2019.

9(7)

פטור על פיצויים על מוות או חבלה

פטור על סכום הון שנתקבל כפיצוי כולל על מוות או חבלה.

9(7א)

פטור על מענק (פיצויים) עקב פרישה מעבודה או עקב מוות

על מענק פרישה - פטור בסכום השווה למשכורת החודש האחרון כפול מספר שנות העבודה.

על מענק מוות - פטור בסכום השווה למשכורת של שני חודשי עבודה, לפי משכורת החודש האחרון, כפול מספר שנות העבודה.

מנהל רשות המסים רשאי להגדיל את סכומי הפטור, אולם בשום מקרה לא יעלה הסכום הפטור לגבי מענק פרישה שנתקבל השנה על 12,380 ₪ לכל שנת עבודה. סכום הפטור לגבי מענק עקב מוות לא יעלה על 24,770 ₪ לכל שנת עבודה.

9(13)

פטור על הכנסה מהפרשי הצמדה

פטור על סכומי הפרשי הצמדה שקיבל יחיד בשל נכס, ובלבד שהתקיימו כל אלה:

  1. הפרשי הצמדה אינם חלקיים. 
  2. לא נתבעו הוצאות ריבית.
  3. הפרשי ההצמדה אינם הכנסה לפי סעיף 2(1) ואינם רשומים או חייבים ברישום בפנקסי חשבונותיך.

הוראות אלה לא יחולו על חשבון בקופת גמל.

 

חזרה

פרק ו׳ - 2

הסעיף בפקודת מס הכנסה

סוג הפטור, הניכוי
או הזיכוי מהמס

חישוב הפטור, הניכוי או הזיכוי מהמס

9(13א)

פטור על הכנסה מהפרשי הצמדה בשל הפקעה.

פטור של סכומים ששולמו כהפרשי הצמדה עקב הפקעת נכס שאיננו מלאי עסקי.

9(15)

פטור על הכנסה מהפרשי שער לתושב חוץ

פטור על הפרשי שער על הלוואה שנתן תושב חוץ למעט הלוואה שנתן על-ידי מפעל הקבע שלו בישראל.

9(16א)

פטור על סכומים שמשך עובד מחשבונו בקרן השתלמות לרבות ריבית, הפרשי הצמדה ורווחים אחרים

פטור לסכומים שמשך עובד מחשבונו בקרן השתלמות, לרבות הפרשי הצמדה, וכן ריבית ורווחים שמקורם בהפקדה המוטבת אם חלפו 6 שנים ממועד התשלום הראשון; ולגבי עובד שהגיע לגיל פרישה, או משיכותשנעשו לצורכי השתלמותו, אף אם חלפו 3 שנים ממועד התשלום הראשון. שאריו של עובד יהיו רשאים למשוך הסכומים בפטור ממס.

ריבית ורווחים מהפקדות בקרן השתלמות שהופקדו לפני 01/01/2003 יהיו פטורים, אף אם אין מקורם בהפקדה מוטבת.

9(16ב)

פטור לסכומים שמשך יחיד מחשבונו בקרן השתלמות לעצמאים

פטור לסכומים שמשך יחיד מחשבונו בקרן השתלמות לעצמאים, לרבות הפרשי הצמדה, וכן ריבית ורווחים שמקורם בהפקדה המוטבת, אם חלפו 6 שנים ממועד התשלום הראשון; ולגבי עובד שהגיע לגיל פרישה, או משיכות שנעשו לצורכי השתלמותו, אף אם חלפו 3 שנים ממועד התשלום הראשון. שאריו של עובד יהיו רשאים למשוך הסכומים בפטור ממס.

ריבית ורווחים מהפקדות בקרן השתלמות שהופקדו לפני 01/01/2003, יהיו פטורים, אף אם אין מקורם בהפקדה מוטבת.

9(17)

פטור על סכומים שקיבל עובד מקופת גמל

סכומים שמשך עובד מקופת גמל ושאינם חייבים במס על פי סעיף 87, למעט כספים שקיבל עובד על-פי ביטוח מפני אובדן כושר עבודה, עד גובה תשלומי המעביד בגבולות הסכומים על פי השיעורים שנקבעו לפי סעיף 22 לחוק הפיקוח על קופות גמל.

9(17ב)

משיכת יתרה צבורה נמוכה לפי חוק הפיקוח על קופת גמל

סכומים שמשך יחיד מכל מרכיבי החשבון על פי הוראות סעיף 23(ב)(1א) לחוק הפיקוח על קופות גמל.

9(18)

פטור על רווחים מקופת גמל לתגמולים

פטור על הכנסת ריבית, הפרשי הצמדה ורווחים אחרים, שאינם חייבים במס לפי סעיף 3(ד) או סעיף 87, שקיבל יחיד מקופת גמל לתגמולים, אשר מקורם בסכומים שהפקידו היחיד או מעבידו לקופת הגמל.

9(19)

פטור בגין סכום המתקבל מביטוח חיים

סכום המתקבל על פי פוליסה לביטוח חיים של קרוב ובהתאם לתנאים שנקבעו.

9(20)

פטור על שווי הסעות מאורגנות למקום עבודה על-ידי המעביד

פטור לגבי שוויה של נסיעת העובד מביתו למקום העבודה וחזרה בהסעה מרוכזת המאורגנת וממומנת על-ידי המעביד, ובתנאי שההסעה הכרחית בשל תנאי העבודה ומיקומו של מקום העבודה, אם אושר כך על-ידי מנהל רשות המסים.

9(21)

פטור על פיצויי הלנת שכר

פטור על סכום שקיבל עובד כפיצוי הלנת שכר על-פי חוק הגנת השכר, עד לסכום השווה להפרשי הצמדה וריבית על השכר המולן, אולם, אם באחד מ-24 החודשים שקדמו לקבלת הפיצוי עלתה משכורתו של העובד על סך של 8,160 ₪ בשנת המס 2019.

 

סימנייה