דילוג לתוכן

דע את זכויותך 2019

חזרה

פרק ו׳ - 3

הסעיף
בפקודת
מס הכנסה

סוג הפטור, הניכוי
או הזיכוי מהמס

חישוב הפטור, הניכוי או הזיכוי מהמס

9(22)

פטור על דמי מזונות שמקבל/ת גרוש/ה

פטור על סכומים שמקבל יחיד מבן זוגו לשעבר כדמי מזונות, או בשביל ילדיו, או שמקבל יחיד החי בנפרד מבן זוגו, וכן סכומים שמתקבלים מהמוסד לביטוח לאומי על-פי חוק המזונות (הבטחת תשלום) תשל"ב-1972.

9(23)

פטור על חלק מקצבה המתקבלת על-פי הסכם למתן עיזבון בחיים

פטור על חלק מקצבה המתקבל על-פי הסכם למתן עיזבון בחיים לקרן קיימת לישראל, לקרן היסוד, המגבית המאוחדת לישראל, או לכל מוסד אחר שקבע שר האוצר. הפטור הוא בשיעורים הבאיםמהקצבה:

  1. בשיעור 50% - אם לנותן העיזבון לא מלאו 50 שנים בעת נתינתו;
  2. בשיעור 60% - אם מלאו לו 50 שנים ולא מלאו לו 60 שנים;
  3. בשיעור 75% - אם מלאו לו 60 שנים ולא מלאו לו 70 שנים;
  4. בשיעור 80% - אם מלאו לו 70 שנים ולא מלאו לו 80 שנים;
  5. בשיעור 90% - אם מלאו לו 80 שנים.
9(24)

פטור על הפרשי הצמדה וריבית על מס ששולם ביתר

פטור על סכום שקיבל נישום על חשבון ריבית והפרשי הצמדה בשל מס ששולם ביתר (החזר מס), גם לגבי מס הכנסה וגם לגבי מס שבח, וכן לגבי החזרי מע"מ של עוסק לפי סעיף 105 לחוק מע"מ.

הוראה זו לא תחול על נישום, שריבית והפרשי הצמדה הן בידיו הכנסה לפי סעיף 2(1).

חוק הביטוח הלאומי סעיף 362

פטור על הפרשי הצמדה בשל תשלומי יתר למוסד לביטוח לאומי

פטור על הפרשי הצמדה בשל סכום ששולם ביתר למוסד לביטוח לאומי.

9(25)

פטור על חלק משכר דירה המקבל קשיש המתגורר ב"בית אבות"

פטור ממס על דמי השכירות שמקבל קשיש מהשכרת דירה, שבה גר לפני כניסתו ל"בית אבות" (שמתגוררים בו 30 יחידים לפחות, שגילם יותר מ-65 שנים), עד גובה מחצית התשלום השנתי ששולם ל"בית האבות".

9(27)

מענק חייל משוחרר

פטור ממס על כספים שקיבלה הקרן או שקיבל חייל משוחרר לפי חוק קליטת חיילים משוחררים, התשנ"ד-1994.

9(28)

פטור על הימורים, הגרלות ופרסים

פטור ממס עד לסכום של 30,500 ₪ בשנת 2019. פטור מדורג עד לסכום הכפול מזה על הכנסה מהימורים, הגרלות ופרסים. ראו סעיף 26 לדו"ח.

9(29)

מלגה הניתנת לסטודנט או לחוקר בתקופת לימודיו במוסד לימוד ומחקר

מלגה הניתנת לסטודנט או לחוקר בתקופת לימודיו במוסד לימוד ומחקר כהגדרתם בחוק, ולגבי חוקר, עד לתקרה של 98,000 ₪ בשנת 2019. ראו סעיף 41 לדו"ח.

9(30)

פטור על פיצוי לתרומת ביציות

פטור ממס על פיצוי ששולם לתורמת לפי סעיף 43 לחוק תרומות ביציות, התש"ע- 2010.

 

פרק ו׳ - 4

הסעיף
בפקודת
מס הכנסה

סוג הפטור, הניכוי
או הזיכוי מהמס

חישוב הפטור, הניכוי או הזיכוי מהמס

פטור על חלק מקצבה המתקבלת ממעביד או מקופת גמל בגיל פרישה וכן קצבה המשתלמת בשל אובדן כושר עבודה

פטור על קיצבה מזכה, בשיעור של 49% מסכום תקרת הקצבה המזכה (כ-4,155 ש"ח לחודש בשנת 2019), שמקבל יחיד שהגיע ל"גיל פרישה", ממעביד, מקופת גמל, או על פי ביטוח מפני אבדן כושר עבודה.
אם הוון בפטור ממס חלק מהקצבה, יופחת הסכום שהוון בפטור מיתרת ההון הפטורה.
לגבי פטור מקצבה מוכרת, ראו סעיף 5 לדו"ח. לגבי מצב שבו התקבלו מענקי פרישה (פיצויים) פטורים וקצבה בשל אותן שנות עבודה, ראו הסבר בסעיף 5 לדו"ח.

פטור על חלק מקצבה אחרת, מלוג או אנונה

פטור בשיעור של 35% מקצבה אחרת (שלא חל עליה סעיף 9א), שמקבל אדם שמגיע לגיל פרישה, או שמקבלים שאיריו, ושאינה פטורה לפי סעיף 9(6ו).
אין תקרה לסכום הקצבה המזכה בפטור.

הנחה לקצבה של תושב ישראל לראשונה ושל "תושב חוזר ותיק"

סכום המס על קצבה שמקורה מחוץ לישראל, שמקבל מי שעלה לישראל, או "תושב חוזר ותיק" בשל עבודתו בחו"ל, יהיה הנמוך מבין המס שהיה משלם על אותה קצבה במדינה שבה משולמת הקצבה אילו היה נשאר תושב אותה מדינה ובין המס החל על-פי החוק בישראל.

פטור להכנסה מדמי שכירות מסויימים

פטור בשיעור של 35% על דמי שכירות מהשכרת נכס ששימש בעסק או משלח-יד בישראל, ליחיד שהגיע הוא או בן זוגו, לגיל פרישה, עד לתקרה, שיעור זכאות ובתנאים כאמור בפקודה. ראו סעיף 41 לדו"ח.

סעיף 14(א), סעיף 14(ב)

פטור לעולה חדש או תושב חוזר ותיק

"עולה חדש" או "תושב חוזר ותיק" שהגיעו לישראל לראשונה מיום 01/01/2007, יהיו פטורים ממס למשך 10 שנים ומדיווח על הכנסותיהם שהופקו בחו"ל או שמקורן בנכסים בחו"ל.
לפירוט ולהסבר לגבי תושב חוזר ראו הסבר בסעיף 42.

סעיף 14(ג)

פטור לתושב חוזר (שאינו "ותיק")

תושב חוזר (שאינו "ותיק"), שחזר לישראל החל מיום 01/01/2007 ואילך הורחב לגביו הפטור מריבית, מדיבידנד או מרווח הון "מניירות ערך מוטבים", שהם ניירות שנרכשו לאחר חזרתו לישראל כחילוף לניירות ערך שנרכשו בידיו בתקופת שהותו בחו"ל. פטורים אלו על הכנסות פאסיביות בידי תושב חוזר (שאינו "ותיק") יחולו למשך 5 שנים מיום החזרה לארץ.
כתושב חוזר ייחשב: לגבי תושב ישראל שעזב את ישראל מיום 01/1/2009 ואילך - מי ששהה 6 שנים רצופות בחו"ל.
לגבי תושב ישראל שעזב את ישראל עד ליום 31/12/2008 - מי ששהה מחוץ לישראל 3 שנים וחדל להיות תושב.
לפירוט ולהסבר לגבי תושב חוזר, ראו הסבר בסעיף 42.

צו על-פי סעיף 14 לפקודה

פטור על תקבולי ביטוח סוציאלי מחוץ לישראל

פטור על תקבולי ביטוח סוציאלי המתקבלים ממדינה זרה, הפטורים ממס על-פי דין באותה מדינה.

 

סימנייה