דילוג לתוכן

דע את זכויותך 2019

פרק ט - טבלה 9

נספח ג' - רשימת היישובים המשתייכים לקבוצות 2 ו- 3

להלן רשימת ה"ישובים המוטבים" שתקרת ההטבה ושיעור ההטבה הגבוהים הוארכו עד סוף שנת 2019 מכוח סעיף 38 לחוק יסוד הכנסת, למי שנקבעה זכאותו להטבת מס לפני שנת 2019 - עמודות (1), (2) לטבלה זו.

מי שהפך בשנת 2019 להיות תושב הזכאי להטבות מס, יהיה זכאי להטבות אלו, לפי תקרת ההטבה ושיעור ההטבה כפי שהם מופיעים בטבלה - עמודות (3), (4) לטבלה זו.

רשימת היישובים המשתייכים לקבוצות 2 ו- 3

חזרה

פרק ט - המשך

רשימת הטפסים לדו"ח השנתי ליחיד לשנת המס 2019

1. דין וחשבון על ההכנסות

1301

א. המיועד לכלל הנישומים

1301

ב. דוח מקוצר למי שמבקש החזר מס

0135

ג. דוח מקוצר ליחיד בעל עסק קטן

0137
נספחים  

א. נספח א' לטופס 1301 - חישוב ההכנסה החייבת מעסק או ממשלח-יד

1320

ב. נספח ב' לטופס 1301 או 0135 - חישוב ההכנסה החייבת שאינה מעסק או ממשלח-יד

1321

ג. נספח ג' לטופס 1301 - רווח הון מניירות ערך סחירים 

1322
  • נספח ג'1 לטופס 1301 - רווח הון מניירות ערך סחירים 

1325

  • נספח ג'2 לטופס 1301 - רווח הון מניירות ערך סחירים 
1326
  • טופס עזר לנספח ג'2 -
1326א'

ד. נספח ד' לטופס 1301 - הכנסת חו"ל 

1324

ה. חישוב ההכנסה בגין תשלומים עודפים של מעביד לקרן התשלומים וקופ"ג

134

ו. קידוד נתוני דוחות כספיים: דו"ח רווח והפסד, התאמה למס ומאזן

6111

ז. הודעה על פעולה שהיא תכנון מס חייב בדיווח 

1213

ח. הצהרה על עיסקאות בינלאומיות 

1385

ט. הצהרה על הלוואות בעסקאות בינלאומיות 

1485

י. חישוב הניכוי למחזיקים ביחידות השתתפות בשותפות לחיפושי נפט או חישוב המס במכירת יחידות השתתפות בשותפות לחיפושי נפט 

858י

יא. בקשת עמית מוטב לקבלת הטבות מס בשל סכומים ששילם עבור ילדו לקופת גמל/ביטוח חיים

158

יב. דיווח של חבר/תושב קיבוץ 

1443

2.       א. דו"ח על משק חקלאי 

1220

ב. הקלות במס בקשר להסדרי הסיוע לחקלאים

1500

ג. תביעת הטבות לפי פרק ח' לחוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה) 

1501

3. רווח הון ליחיד

1399(י)

4. פרטים על שותפות

1504

5. בקשה לקבלת הקלה במס בגין תואר אקדמי

119

6. הצהרה על החזקת בחבר בני אדם תושב חוץ

150

7. פרטים על נכסים שניתן לתבוע עבורם פחת

1342

8. ניכוי בשל פחת

1343

9. פרוט הפסדים להעברה 

1344

10. דיווח בגין חוות דעת

1345

11. דיווח בגין נקיטת עמדה חייבת בדיווח

1346

12. הצהרה על זכאות לנקודות זיכוי לתושב חוזר

1507

13. הודעה על בחירה ב"שנת הסתגלות"

1130

14. הצהרת תושבות - פרוט העובדות בשל טענתי כי אינני תושב ישראל

1348

15. מיסוי הכנסה לפי סעיף 3(ט1) לפקודת מס הכנסה

1350

16. בקשה לדחיית נקודות זיכוי בגין ילדים שנולדו בשנת המס

ד116

סימנייה