דילוג לתוכן

דע את זכויותך 2019

חזרה

חלק א - פרטים כלליים

בחלק א׳ הינך נדרש לסמן x במקומות המתאימים. בדוח המשודר דרך האינטרנט (“דוח מקוון״) חובה למלא את החלקים לידם מצוינת כוכבית. יש לציין במשבצות המתאימות בפרק זה האם הדוח המוגש הוא על הכנסות ׳בן הזוג הרשום׳ בלבד, או גם על הכנסות בן זוגו, האם בן הזוג מגיש דוח בנפרד, האם לבני זוג מקור הכנסה משותף , האם בן הזוג עזר בהשגת ההכנסה ועוד.

1. בני זוג נשואים

הדוח הוא על:      הכנסותי והכנסות בן/בת זוגי       הכנסותי בלבד        אני מגיש דוח לשנת מס זו למרות שאיני חייב - בקשה להחזר מס       בן/בת זוגי מגיש דוח נפרד - מצ"ב הדוח/הצהרה של בן/בת זוגי       אין הכנסה לבן/בת זוגי        בן/בת זוגי עזר לי בהשגת ההכנסה

׳בן הזוג הרשום׳ ייחשב כמגיש הדוח. אם יש הכנסות לשני בני הזוג, יש לכלול אותן בדוח.

ההכנסות מיגיעה אישית, השייכות ל׳בן הזוג הרשום׳, יירשמו בטופס 1301 תחת הכותרת ׳בן הזוג הרשום׳ (בטור הימני), בהתייחס לזהותו של ׳בן הזוג הרשום׳.

הכנסות מיגיעה אישית, השייכות לבן הזוג שאינו ׳בן הזוג הרשום׳, יירשמו תחת הכותרות ׳בן/בת הזוג׳ (בטור השמאלי). גם ניכויים וזיכויים, הניתנים לשני בני הזוג, יירשמו כך.

הכנסות מרכוש משותף לשני בני הזוג יירשמו בטור הימני תחת הכותרת ׳הכנסות שני בני הזוג׳ (ראה הסבר בחלקים ד׳-ה׳ להלן).

“הכנסות מרכוש משותף״ הן הכנסות מרכוש שלא היה בידי מי מבני הזוג שנה לפני הנישואים או שהתקבלו בירושה. הכנסות שאינן מרכוש משותף כאמור יירשמו אצל בן הזוג שהוא בעל ההכנסה.

בדברי ההסבר למילוי הדוח, במקום שרשום ׳בן זוג׳ הכוונה לבן או בת הזוג של ׳בן הזוג הרשום׳. בדברי ההסבר או בדוגמאות כל מקום הנוקט לשון זכר, הכוונה גם לנקבה.

2. בן הזוג הרשום(6) - מקור הכנסה משותף

״מקור הכנסה משותף״ לבני הזוג:        לא אם כן:        עמדתי בתנאי סעיף 66(ד) לפקודה        לא עמדתי בתנאי סעיף 66(ד) לפקודה

בני זוג נשואים, המקיימים משק בית משותף, רשאים לבחור מי משניהם יהיה ׳בן הזוג הרשום׳ עם פתיחת התיק במס הכנסה או עד שלושה חודשים לפני תחילת שנת המס. הכנסות בני הזוג ייראו, לעניין מס הכנסה, כהכנסת בן הזוג הרשום והיא תחויב על שמו.

למרות זאת, ניתן לבקש חישוב נפרד של המס על הכנסות בני הזוג בתנאים המפורטים בחוק, ראה דברי הסבר בנושא בתחילת פרק זה.

כאשר מקור ההכנסה של בן זוג תלוי במקור ההכנסה של בן הזוג השני, הרי לבני הזוג "מקור הכנסה משותף". במצב זה, הזכאות לחישוב נפרד מצריכה עמידה בתנאים המצטברים הנוספים הבאים:(7)

  1. יגיעתו האישית של כל אחד מבני הזוג נדרשת לייצור ההכנסה ממקור ההכנסה המשותף;
  2. כל אחד מבני הזוג מקבל הכנסה התואמת את תרומתו לייצור ההכנסה ממקור ההכנסה המשותף ועומדת ביחס ישיר לתרומתו לייצור ההכנסה כאמור;
  3. אם ההכנסה מופקת בבית המגורים של בני הזוג - בית המגורים משמש, דרך קבע, את מקור ההכנסה המשותף ומרבית פעילות מקור ההכנסה האמור נעשית בבית המגורים; ככלל, במקרים בהם נערך לבני זוג חישוב מס נפרד, תיוחס ההכנסה שאינה מיגיעה אישית של שני בני הזוג, על-שם בן הזוג, שהכנסתו החייבת מיגיעה אישית גבוהה יותר. אולם, אם ההכנסה מרכוש נובעת מנכס שהיה בבעלות אחד מבני הזוג שנה לפני הנישואים, או שהוא קיבל את הרכוש בירושה בתקופת הנישואים, היא תחויב על שם אותו בן זוג, אם הוא מבקש זאת, ותצטרף להכנסותיו האחרות, אם יש כאלה.

בני הזוג רשאים להגיש יחד בקשה בכתב לפקיד השומה לשינוי ׳בן הזוג הרשום׳, לפחות שלושה חודשים לפני תחילת שנת מס כלשהי ובתנאי שהכנסתו של ׳בן הזוג הרשום׳ בשנת המס שקדמה לשנה בה הוגשה הבקשה הייתה לפחות רבע מהכנסתו של בן הזוג. בני הזוג לא יוכלו לשנות את בחירתם זו במשך 5 שנות מס. אם בחרו כאמור, פקיד השומה רשאי לקבוע ׳בן זוג רשום׳ לשנת מס בה הייתה הכנסתו של ׳בן הזוג הרשום׳ על-פי בחירת בני הזוג, פחותה מרבע מהכנסת בן זוגו.

3. אני /בן זוגי עולה חדש, תושב חוזר ותיק, תושב חוזר

אני/בן זוגי:       עולה חדש        תושב חוזר ותיק        תושב חוזר וחלות על הכנסותי מחו”ל הקלות במס

אם הינך זכאי להקלות במס על הכנסותיך מחו"ל מכוח היותך או בן זוגך עולה חדש, תושב חוזר ותיק או תושב חוזר, סמן X במשבצת המתאימה ואוסף בסוף השורה את תאריך ההגעה לארץ.

4. נכס בחו״ל

     בשנת המס היו לי, לבן/בת זוגי או לילדיי שטרם מלאו להם 18, נכס/ים בחו"ל בשווי של 1,883,000 ש"ח או יותר

אם היה לך בשנת המס נכס בחו״ל בשווי 1,883,000 ₪ או יותר, ציין עובדה זו במשבצת המתאימה.

5. בעלי הכנסה חייבת העולה על 649,560 ש"ח

     בשנת המס היתה לי או לבן/בת זוגי הכנסה חייבת כהגדרתה בסעיף 121ב(ה) לפקודה העולה על 649,560 ש”ח

אם היה לך או לבן זוגך ההכנסה חייבת העולה על 649,560 ש''ח בשנה, ציין עובדה זו במשבצת המתאימה.

6. מחזור מכירת מניירות ערך הנסחרים בבורסה

     בשנת המס היה לי, או לבן/בת זוגי מחזור מכירות מניירות ערך הנסחרים בבורסה שאינו פטור ממס העולה על 2,538,000 ש”ח

אם היה לך או לבן זוגך מחזור ממכירת ניירות ערך הנסחרים בבורסה שאינו פטור ממס העולה על 2,538,000 ש''ח בשנה, ציין עובדה זו במשבצת המתאימה.

7. אם בשנת המס היו לך הכנסות מפעילות באינטרנט (מסחר, שיווק, פרסום וכד'), סמן בהתאם.

     בשנת המס היו לי הכנסות מפעילות באינטרנט (מסחר, שיווק, פרסום וכד’)

8. בחירה בהחלת חוק אנרגיות מתחדשות

     בשנת המס היו לי הכנסות בהתאם לחוק אנרגיות מתחדשות

יחיד שבחר להחיל על עצמו את הוראות חוק לעידוד השקעה באנרגיות מתחדשות (הטבות מס בשל הפקת חשמל מאנרגיה מתחדשת) התשע''ז 2016- יציין זאת במשבצת המתאימה.

9. הכנסות מטבע וירטואלי

     בשנת המס היו לי הכנסות ממימוש מטבע וירטואלי לרבות המרה למטבעות אחרים

תושב ישראל שמימש מטבעות וירטואליים כגון ביטקוין יציין זאת בפרטים הכלליים יצרף נספח לרווח הון.

10. עיוור או נכה

     אחד מבני הזוג עיוור או נכה לפי סעיף 9(5) לפקודה בשנת המס

נישום שהוא או בן זוגו עיוור או נכה לפי סעיף 9(5) לפקודה בשנת המס ויש בידו אישור מפקיד השומה, יציין זאת במשבצת המתאימה.

11. העברת כספים לחו''ל

     העברתי במשך 12 חודשים כספים אל מחוץ לישראל בסכום כולל של 500,000 ₪ או יותר

מי שהעביר אל מחוץ לישראל סכום כולל של 500,000 ש''ח או יותר במהלך 12 חודשים, חייב להגיש דוח לגבי שתי שנות מס, בשנה בה העביר את הסכום או חלקו לראשונה ובשנה לאחריה.

12. תשלומים לקופת גמל, לקרן השתלמות ולפרמיה בגין אובדן כושר עבודה

     מצ"ב נספח לחישוב ההכנסה בגין תשלומים עודפים של מעביד לקרן השתלמות וקופ"ג (טופס 134)

שכיר שעבד ביותר ממקום עבודה אחד ואשר הופרש עבורו במצטבר לקופת גמל ולקרן השתלמות מעל התקרות הנקובות בחוק וכן שכיר המבקש ניכוי בשל תשלומיו לביטוח מפני אבדן כושר עבודה, יצרף חישוב על התשלומים העודפים על גבי טופס 134. בעת שידור דוח מקוון באינטרנט או בסימולטור המס, ניתן לבצע את חישוב התשלומים העודפים לקופת הגמל או לקרן ההשתלמות הנזקפים כהכנסה. ראה הסברים בסעיף 3 לדוח (סכומים לקופת גמל וקרן השתלמות מעל לתקרה).

 


6. פ.מ.ה. סעיף 64ב
7. פ.מ.ה סעיף 66 (ד)

המשך חלק א - טופס 1301 - דוח ליחיד

https://www.gov.il/BlobFolder/service/annual-tax-report-2019/he/Service_Pages_Income_tax_itc1301-2019.pdf


 

סימנייה